Giáo trình tự học Photoshop CS8 1

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

03/11/2017 1.664 48 112 Trang pdf

Khoa kk
Giaùo trình Photoshop CS 8.0
Söu taàm vaø chænh söûa by Löu Hoaøng Ly
1
id7291000 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

Giaùo trình Photoshop CS 8.0 Söu taàm vaø chænh söûa by Löu Hoaøng Ly 1 id7291000 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com Giaùo trình Photoshop CS 8.0 Söu taàm vaø chænh söûa by Löu Hoaøng Ly 2 Ñaõ töø laâu caùc KTV ñoà hoïa, hoïa só, caùc nhaø xöû lyù aûnh ñeàu xem Photoshop CS nhö moät coâng cuï khoâng theå thieáu ñöôïc trong thieát keá xöû lyù aûnh.Trong tay caùc nhaø thieát keá myõ thuaät caây gaäy thaàn Photoshop CS ñaõ giuùp hoï khoâng chæ taùi hieän theá giôùi theo quan ñieåm rieâng, maø coøn bieán giaác mô thaønh hieän thaät, vôùi söï phaùt trieån nhanh cuûa kyõ thuaät soá, kyõ thuaät in aán, moâi tröôøng Internet, Multimedia, ñaõ mang laïi cho Photoshop khaû naêng öùng duïng voâ haïn Chöông trình Photoshop CS vaø Image Ready 7.0 seõ giuùp caùc baïn hoïc vieân tìm hieåu theâm nhöõng tính naêng tuyeät vôøi cuûa phieân baûn môùi. Photoshop CS, trình baøy caùc kyõ thuaät xöû lyù aûnh cao caáp, caùc tính naêng môùi giuùp baïn taïo ñöôïc caùc hình aûnh ñeïp maét roõ neùt, vaø mang tính myõ thuaät cao, hoã trôï ñaéc löïc cho caùc chöông trình daøn trang vaø taùch maøu ñieän töû, ñaëc bieät caùc hình theå daïng Vector ñöôïc söû duïng trong moâi tröôøng laøm vieäc cuûa Photoshop. Image Ready vôùi caùc kyõ thuaät toái öu aûnh, taïo ñöôïc caùc ñoaïn hoaït hình Rollover öùng vôùi caùc thao taùc Mouse, taïo caùc nuùt cho trang Web, baïn seõ taïo ñoaïn hoaït hình töø moät maûnh ñôn baèng caùch söû duïng caùc file GIF hoaït hình, moät file GIF hoaït hình laø moät chuoãi lieân tieáp nhieàu aûnh hoaëc nhieàu Frame (khung) hôïp thaønh. Vôùi caùch söû duïng baøi taäp thöïc haønh laøm neàn taûng cho baïn hoïc taäp vaø laøm quen vôùi Photoshop CS vaø Image Ready töø baøi caên baûn ñeán naâng cao. Hy voïng baïn seõ caûm thaáy vui maét vaø thuù vò hôn vôùi caùc hình aûnh soáng ñoäng maø Photoshop ñaõ ñem ñeán cho baïn. Traû laïi giaù trò maëc ñònh cho caùc xaùc laäp maëc ñònh cho Photoshop CS vaø Image Ready tröùoc khi tieán haønh thöïc taäp ñieàu ñoù seõ ñaûm baûo cho caùc coâng cuï vaø caùc baûn option nhö ñöôïc thöïc hieän trong giaùo trình naøy. File xaùc laäp (Preferences file) cuûa chöông trình löu giöõ caùc xaùc laäp cuûa caùc baûn leänh vaø caùc xaùc laäp caân chænh maøn hình. Nhaân giöõ Phím Shift + Ctrl + Alt ngay khi vöøa khôûi ñoäng Photoshop hoaëc Image Ready xuaát hieän hoäp thoaïi thoâng baùo: “ Delete the Adobe Photoshop Settings File”, choïn Yes Höôùng daån Baøi Hoïc vaø Thöïc Haønh Photoshop CS seõ giuùp baïn phaàn naøo trong quaù trình tham gia tìm hieåu chöông trình xöû lyù aûnh ñöôïc caäp nhaät Giaùo trình Photoshop CS 8.0 Söu taàm vaø chænh söûa by Löu Hoaøng Ly 3 môùi nhaát hieän nay. Hy voïng baïn seõ thöïc hieän toát caùc baøi thöïc haønh toâi ñaõ soaïn sau ñaây. CHUÙC BAÏN THAØNH COÂNG TRONG HOÏC TAÄP

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động