Giáo trình tin học cơ bản cho người mới bắt đầu

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

06/11/2017 16.460 2.890 3 Trang doc

Khoa kk
TIN HỌC CƠ SỞ
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHO CỬ NHẲN Y TẾ CÔNG CỘNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG
CỘNG
BỘ MÔN TIN HỌC
http://kinhhoa.violet.vn

TIN HỌC CƠ SỞTÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHO CỬ NHẲN Y TẾ CÔNG CỘNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNGCỘNGBỘ MÔN TIN HỌChttp://kinhhoa.violet.vn Tin học cơ sở2HÀ NỘI 2004 MỤC LỤCMỤC LỤC............................................................................................................................3Bài 1 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW XP VÀ CHƯƠNG TRÌNH INTERNET......................6EXPLORER.........................................................................................................................6Mục tiêu...............................................................................................................................61 Giới thiệu..........................................................................................................................62 Các kiến thức cơ bản.........................................................................................................8• Làm việc với Recycle Bin.................................................................................................123 Làm việc với Control Panel.............................................................................................134 Khái niệm về Internet......................................................................................................14Sử dụng Internet - Thao tác với trình duyệt........................................................................15• Cách lưu lại địa chỉ các Website vào Favorites...............................................................161 Tìm kiếm thông tin trên Website......................................................................................162 Thư điện tử (E mail)........................................................................................................16Bài 2 LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD.................................................................171 Khởi động và thoát khỏi chương trình Microsoft Word...................................................172 Màn hình Microsoft Word...............................................................................................18• Toolbar............................................................................................................................201 Mở tệp văn bản mới hoặc đã có......................................................................................242 Lưu văn bản.....................................................................................................................253 Môi trường soạn thảo tiếng Việt......................................................................................27• Chương trình VietKey 2000.............................................................................................27• Chương trình UniKey.......................................................................................................28BÀI TẬP.............................................................................................................................30Bài 3 SOẠN THẢO, CHỌN, TÌM KIẾM, THAY THẾ VĂN BẢN..................................321 Các qui tắc trong soạn thảo văn bản...............................................................................322 Một số khái niệm cơ bản về soạn thảo văn bản...............................................................323 Soạn thảo văn bản...........................................................................................................32Chọn một từ........................................................................................................................32 Chọn một đoạn văn bản (paragraph)................................................................................33Chọn toàn bộ file văn bản..................................................................................................33 Di chuyển một vùng văn bản từ chỗ này sang chỗ khác trong văn bản.............................34Xoá một vùng văn bản........................................................................................................344 Tìm kiếm và thay thế văn bản..........................................................................................34BÀI TẬP.............................................................................................................................37NGHIÊN CỨU VỀ CẤU TRÚC VÀ Sự PHÂN BỐ CÁC CHỨC NĂNG YTCC Ở..............37VIỆT NAM..........................................................................................................................37Phương pháp......................................................................................................................37Mục tiêu.............................................................................................................................37Bài 4 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN.........................................................................................401 Trình bày Font chữ..........................................................................................................403 Trang trí đoạn văn bản....................................................................................................48*Tự hát*........................................................................................................53http://kinhhoa.violet.vn

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động