From hợp đồng mua nhà và chuyển quyền sở hữu đất ở

16.000đ

Tải xuống Đọc tài liệu

26/04/2019 27 0 6 Trang doc

HongThai64
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p-T do-H nh phúc
H P Đ NG
MUA BÁN NHÀ THU C S H U NHÀ N C ƯỚ
VÀ CHUY N QUY N S D NG Đ T
1
S h p đ ng
2
:..............
Căn h s :....................... đ ng :......................................................... ườ
ph ng (xã, th tr n)...........................qu n (huy n).............................ườ
- Căn c B Lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995;
- Căn c Ngh đ nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v mua
bán và kinh doanh nhà ;
- Căn c Ngh đ nh s 38/2000/NĐ- CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 c a Chính
ph v thu ti n s d ng đ t;
- Căn c Quy t đ nh s ___/____ ngày.....tháng ......năm...... c a y ban nhân ế
dân………..………… v bán nhà thu c s h u Nhà n c chuy n quy n s ướ
d ng đ t đ i v i nhà s ..…………………………....... đ ng................................ ườ
ph ng..………………....... qu n....................ườ
Hôm nay,
ngày......tháng.......năm.....………………….
T i Công ty………………………............................, chúng tôi g m :
BÊN BÁN NHÀ :
Tên đ n v bán nhà : Công ty ..............................................ơ
3
Đ a ch giao d ch ........................................
Do Ông/Bà :….........................…………………………………….
Ch c v : ........................................ .................................................
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
2
Số hợp đồng do bên bán nhà ghi
3
Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy
theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ ỆĐ c l p-T do-H nh phúcộ ậ ự ạH P Đ NG Ợ ỒMUA BÁN NHÀ THU C S H U NHÀ N CỞ Ộ Ở Ữ ƯỚVÀ CHUY N QUY N S D NG Đ T Ể Ề Ử Ụ Ấ Ở1S h p đ ng ố ợ ồ2:..............Căn h s :....................... đ ng :.........................................................ộ ố ườph ng (xã, th tr n)...........................qu n (huy n).............................ườ ị ấ ậ ệ- Căn c B Lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995;ứ ộ ậ ự- Căn c Ngh đ nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v muaứ ị ị ố ủ ủ ềbán và kinh doanh nhà ;ở- Căn c Ngh đ nh s 38/2000/NĐ- CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 c a Chínhứ ị ị ố ủph v thu ti n s d ng đ t;ủ ề ề ử ụ ấ- Căn c Quy t đ nh s ___/____ ngày.....tháng ......năm...... c a y ban nhânứ ế ị ố ủ Ủdân………..………… v bán nhà thu c s h u Nhà n c và chuy n quy n sề ở ộ ở ữ ướ ể ề ửd ng đ t đ i v i nhà s ..…………………………....... đ ng................................ụ ấ ở ố ớ ố ườph ng..………………....... qu n....................ườ ậHôm nay, ngày......tháng.......năm.....………………….T i Công ty………………………............................, chúng tôi g m :ạ ồBÊN BÁN NHÀ :Tên đ n v bán nhà : Công ty ..............................................ơ ị3 Đ a ch giao d chị ỉ ị ........................................Do Ông/Bà :….........................……………………………………. Ch c v : ........................................ứ ụ .................................................1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 củaỦy ban nhân dân thành phố2 Số hợp đồng do bên bán nhà ghi3 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó Đi n tho i s ...........................S Fax...........................................ệ ạ ố ốLà đ i di n ch s h u căn h s : ........ đ ng..........................ạ ệ ủ ở ữ ộ ố ườ .......ph ng (xã, th tr n) :.........................qu nườ ị ấ ậ(huy n) :.......................ệBÊN MUA NHÀ :Ông :................................................................................................Ch ng minh nhân dân s .......................do :ứ ố .....................................c p ngày :.................tháng…………………….nămấ .................................Đ a ch th ng trú :............................đ ngị ỉ ườ ườ...................................................................................................................ph ng (xã, th tr n) :.....................qu n (huy n) :ườ ị ấ ậ ệ...................................................................................................................Và Bà :.................................................................……………………………Ch ng minh nhân dân s .................................do :ứ ố...................................................................................................................c p ngày :................tháng…………………….nămấ...................................................................................................................Đ a ch th ng trú :............................. đ ng :ị ỉ ườ ườ................................................................................................................... ph ng (xã, th tr n) :.......................qu n (huy n) :ườ ị ấ ậ ệ...................................................................................................................Hai bên nh t trí ký k t h p đ ng v i nh ng đi u kho n nh sau :ấ ế ợ ồ ớ ữ ề ả ưĐi u 1.ề Bên mua đ ng ý mua căn nhà (căn h ) ồ ộ : s ..............đ ng.......……...ph ng (xã)ố ườ ườ........................................................................................................................qu n (huy n)ậ ệ........................................................................................................................V i nh ng đăc đi m sau đây :ớ ữ ểLo i nhà : ạ- C p, h ng nhà :ấ ạ .....................................................................................- T l ch t l ng còn l i c a nhà :ỷ ệ ấ ượ ạ ủ ở .......................................................- Di n tích xây d ng :ệ ự ...............................................................................- Di n tích s d ng :ệ ử ụ ................................................................................. Và nh n đ c quy n s d ng đ t :ậ ượ ề ử ụ ấ ở- Th a đ t s :ử ấ ố .........................................................................................- T b n đ s :ờ ả ồ ố .......................................................................................- Di n tích đ t :ệ ấ ở .....................................................................................- Hình th c s d ng :ứ ử ụ+ Riêng :.............................+ Chung :............................Đi u 2.ề Giá bán nhà , ph ng th c và th i h n tr ti n mua nhà ở ươ ứ ờ ạ ả ề ở :I - Giá bán nhà ở :Giá bán nhà :ở .......……………………………………………đ ng (A)ồ(ghi b ng ch :ằ ữ .........…………………………………………………….)G m: * Giá nhà :ồ ở .....…………………………………………….đ ngồ * Ti n s d ng đ t :ề ử ụ ấ .…………………………………….đ ngồII - Ph ng th c thanh toán ươ ứ :Thanh toán b ng ti n đ ng Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam.ằ ề ồ ướ ệSau khi xem k quy đ nh v bán nhà thu c s h u nhà n c, ng iỹ ị ề ở ộ ở ữ ướ ườmua nhà đ ng ý ch n ồ ọ ph ng th c tr ti n mua nhà m t l nươ ứ ả ề ở ộ ầ Bên mua tr h t ti n mua nhà l n ngay sau khi ký h p đ ng (đ cả ế ề ở ầ ợ ồ ượgi m 10% giá bán nhà và 20% giá đ t khi chuy n quy n s d ng, n u có)ả ở ấ ở ể ề ử ụ ế- S ti n nhà đ c gi m 10% là :ố ề ở ượ ả ...........................................đ ng (B)ồ- S ti n đ t khi chuy n quy n s d ng đ c gi m là :ố ề ấ ở ể ề ử ụ ượ ả ...........đ ng (C )ồ- T ng c ng s ti n đ c gi m là (B +C) :ổ ộ ố ề ượ ả .................................đ ngồ(ghi b ng ch ) :ằ ữ ...........................................................................đ ngồ- S ti n bên mua ph i tr A- (B+C) làố ề ả ả .......................................đ ngồ(ghi b ng ch ) :ằ ữ ...........................................................................đ ngồIII- Th i h n tr ti n mua nhà :ờ ạ ả ề ởBên mua nhà ph i tr ti n m t l n; ngay sau khi ký h p đ ng này bên ở ả ả ề ộ ầ ợ ồbán nhà s g i “gi y báo làm th t c thanh toán ti n mua nhà thu c s ở ẽ ở ấ ủ ụ ề ở ộ ởh u Nhà n c” và “Phi u thanh toán mua nhà thu c s h u Nhà n c và ữ ướ ế ở ộ ở ữ ướchuy n quy n s d ng đ t ” cho bên mua.ể ề ử ụ ấ ởCăn c th i h n và đ a đi m n p ti n ghi trên Phi u thanh toán nêu trên,ứ ờ ạ ị ể ộ ề ếbên mua ph i tr đ s ti n mua nhà t i Kho b c Nhà n c đúng h n đ nh.ả ả ủ ố ề ở ạ ạ ướ ạ ịN u quá 60 ngày k t ngày ký h p đ ng này mà bên mua nhà ch aế ể ừ ợ ồ ở ưtr đ ti n theo quy đ nh thì xem nh bên mua vi ph m h p đ ng và đ c xả ủ ề ị ư ạ ợ ồ ượ ửlý theo quy đ nh t i Đi u 4 c a h p đ ng này.ị ạ ề ủ ợ ồ

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động