Luận văn kinh tế chính trị - Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

24/11/2017 104 4 35 Trang doc

tonystark

Thể loại : Kinh tế chính trị

Từ khóa
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
LỜI MỞ ĐẦU
Trong lịch sử phát triển nền kinh tế của các nước XHCN trên thế giới
nói chung Việt Nam nói riêng, chúng ta chỉ thấy một hình kinh tế
thuần nhất đó hình kinh tế chỉ huy tập trung bao cấp. thể nói đây
một mô hình kinh tế kém năng động và khó thích nghi với sự phất triển chung
của kinh tế thế giới, chính vì vậy mà một số các quốc gia cả nước ta khi áp
dụng mô hình này đã gặp phải những khó khăn không nhỏ. Từ việc nhận thức
đúng đắn những ưu khuyết tật trong thực tiễn tồn tại của nền kinh tế lúc bấy
giờ nên đại hội đảng VI đã đi đến quyết định mang tính cách mạng trong con
đường cái cách nền kinh tế. Bắt đầu từ đó mô hình nền kinh tế hàng hoá nhiều
thành phần vận hành theo chế thị trường sự quản của Nhà nước theo
định hướng XHCN lần đầu tiên được áp dụng vào Việt Nam .
Cũng bắt đầu từ đó thì có không ít ý kiến tranh luận cho rằng có phải
chế thị trường sản phẩm của CNTB hay không sự vận dụng của ta
phải là sự vận dụng kinh nghiệm của CNTB hay không ? Nhiều ý kiến thì cho
rằng kinh tế thị trường và CNXH như nước với lửa không thể dung nạp với
nhau, bởi kinh tế thị trường tồn tại trong rất nhiều những khuyết tật không
thể chấp nhận được. Như vậy,tưởng phát triển kinh tế hàng hoá thị trường
dưới chế độ XHCN ở nước ta là chưa thống nhất.
Việc vạch định ra ưu điểm hạn chế của nền kinh tế hàng hoá-kinh tế
thị trường điều cần thiết. Vấn đề này đã được rất nhiều người quan tâm
phân tích, theo em thì dường như mọi người đã những nhận định khá
toàn diện về những ưu, những khuyết của nền kinh tế thị trường. Nhưng vấn
đề chính lại chỗ khi chung ta đã quyết tâm đi theo xây dựng nền kinh tế
thị trường rồi thì chúng ta phải làm như thế nào, phải dùng những công cụ nào
ai người đứng ra sử dụng những công cụ đó để hạn chế những khuyết
tật, phát huy những ưu điểm của nó.
SV: NguyÔn Hång Hu©n - Líp: CN 44C
1
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
Từ những lý do trên em lựa chọn đề tài :Vai trò kinh tế của Nhà nước
trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Đi theo những định hướng nội dung mà thầy giáo đã cung cấp, em sẽ cố
gắng nêu được trọn vẹn bốn ý chính:
- Làm rõ tính tất yêu khách quan vai trò quản mô của Nhà nước đối
với nền kinh tế.
- Làm những đặc trưng bản của nền kinh tế thị trường theo đinh
hướng XHCN ở nước ta.
- Phân tích những mục tiêu và chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước.
- Nêu được một số giải pháp bản nhằm đổi mới tăng cường vai trò
kinh tế của Nhà nước ta hiện nay.
Trong quá trình nghiên cứu về đề tài này, em đã cố gắng hết sức, song
em tin chắc mình không thể tránh khỏi những thiếu xót. vậy, em cũng
mong rằng bài viết của em được kết quả tốt, được thầy giáo đánh giá cao.
SV: NguyÔn Hång Hu©n - Líp: CN 44C
2
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
PHẦN I
Lí LUẬN CHUNG VỀ VAI TRề KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VAI TRÒ QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
1. Những điều kiện hình thành nền kinh tế hàng hoá & nền kinh tế thị
trường.
* KTHH sự phát triển kế tiếp biến đổi về chất so với nền kinh tế tự
nhiên trên sở phân công lao động hội đã phát triển. KTHH nền kinh
tế hoạt động theo quy luật sản xuất trao đổi hàng hoá, sản xuất sản phẩm
cho người khác tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán, trao đổi hàng-tiền.
Nừu sản xuât để tự tiêu dùng thì không phải nền KTHH,mà nền kinh tế
tự nhiến tự cấp tự túc. Ngay cả khi sản xuất cho người khác tiêu dùng như
phân phối dưới dạng hiện vật ( hàng đổi hàng ) cũng không gọi là KTHH.
Vậy, KTHH hình thành dựa trên sự phát triển của phân công lao động
hội, của trao đổi giữa những người sản xuất với nhau. Đó kiểu tổ chức
kinh tế hội, trong đó quan hệ trao đổi giữa người người được thực hiện
thông qua quan hệ trao đổi hàng hoá giá trị.
* KTTT là nền kinh tế vận động theo những quy luật của thị trường trong
đó quy luật giá trị giữ vai trò chi phối được biểu hiện bằng quan hệ cung
cấp trên thị trường. Các vấn đề về tổ chức sản xuất hàng hoá được giải quyết
bằng sự cung ứng hàng hoá, dịch vụ và nhu cầu tiêu dùng trên thị trường. Các
quan hệ hàng hoá phát triển mở rộng, bao quát trên nhiều lĩnh vực ý nghĩa
phổ biến đối với người sản xuất và tiêu dùng. Các hoạt động sản xuất, dịch vụ
được quyết định từ thị trường về giá, sản lượng, chất lượng vì động cơ đạt tới
lợi nhuận tối đa.
SV: NguyÔn Hång Hu©n - Líp: CN 44C
3

§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞLỜI MỞ ĐẦU Trong lịch sử phát triển nền kinh tế của các nước XHCN trên thế giớinói chung và ở Việt Nam nói riêng, chúng ta chỉ thấy một mô hình kinh tếthuần nhất đó là mô hình kinh tế chỉ huy tập trung bao cấp. Có thể nói đây làmột mô hình kinh tế kém năng động và khó thích nghi với sự phất triển chungcủa kinh tế thế giới, chính vì vậy mà một số các quốc gia và cả nước ta khi ápdụng mô hình này đã gặp phải những khó khăn không nhỏ. Từ việc nhận thứcđúng đắn những ưu khuyết tật trong thực tiễn tồn tại của nền kinh tế lúc bấygiờ nên đại hội đảng VI đã đi đến quyết định mang tính cách mạng trong conđường cái cách nền kinh tế. Bắt đầu từ đó mô hình nền kinh tế hàng hoá nhiềuthành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theođịnh hướng XHCN lần đầu tiên được áp dụng vào Việt Nam .Cũng bắt đầu từ đó thì có không ít ý kiến tranh luận cho rằng có phải cơchế thị trường là sản phẩm của CNTB hay không và sự vận dụng của ta cóphải là sự vận dụng kinh nghiệm của CNTB hay không ? Nhiều ý kiến thì chorằng kinh tế thị trường và CNXH là như nước với lửa không thể dung nạp vớinhau, bởi kinh tế thị trường tồn tại trong nó rất nhiều những khuyết tật khôngthể chấp nhận được. Như vậy, tư tưởng phát triển kinh tế hàng hoá thị trườngdưới chế độ XHCN ở nước ta là chưa thống nhất. Việc vạch định ra ưu điểm và hạn chế của nền kinh tế hàng hoá-kinh tếthị trường là điều cần thiết. Vấn đề này đã được rất nhiều người quan tâmphân tích, và theo em thì dường như mọi người đã có những nhận định khátoàn diện về những ưu, những khuyết của nền kinh tế thị trường. Nhưng vấnđề chính lại là ở chỗ khi chung ta đã quyết tâm đi theo xây dựng nền kinh tếthị trường rồi thì chúng ta phải làm như thế nào, phải dùng những công cụ nàovà ai là người đứng ra sử dụng những công cụ đó để hạn chế những khuyếttật, phát huy những ưu điểm của nó.SV: NguyÔn Hång Hu©n - Líp: CN 44C1 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞTừ những lý do trên em lựa chọn đề tài : “Vai trò kinh tế của Nhà nướctrong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay” Đi theo những định hướng nội dung mà thầy giáo đã cung cấp, em sẽ cốgắng nêu được trọn vẹn bốn ý chính:- Làm rõ tính tất yêu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước đốivới nền kinh tế.- Làm rõ những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường theo đinhhướng XHCN ở nước ta.- Phân tích những mục tiêu và chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước.- Nêu được một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai tròkinh tế của Nhà nước ta hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu về đề tài này, em đã cố gắng hết sức, songem tin chắc mình không thể tránh khỏi những thiếu xót. Dù vậy, em cũngmong rằng bài viết của em được kết quả tốt, được thầy giáo đánh giá cao. SV: NguyÔn Hång Hu©n - Líp: CN 44C2 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞPHẦN ILí LUẬN CHUNG VỀ VAI TRề KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA HIỆN NAYI. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VAI TRÒ QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚCĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.1. Những điều kiện hình thành nền kinh tế hàng hoá & nền kinh tế thị trường. * KTHH là sự phát triển kế tiếp và biến đổi về chất so với nền kinh tế tựnhiên trên cơ sở phân công lao động xã hội đã phát triển. KTHH là nền kinhtế hoạt động theo quy luật sản xuất và trao đổi hàng hoá, sản xuất sản phẩmcho người khác tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán, trao đổi hàng-tiền.Nừu sản xuât để tự tiêu dùng thì không phải là nền KTHH,mà là nền kinh tếtự nhiến tự cấp tự túc. Ngay cả khi sản xuất cho người khác tiêu dùng nhưphân phối dưới dạng hiện vật ( hàng đổi hàng ) cũng không gọi là KTHH.Vậy, KTHH hình thành dựa trên sự phát triển của phân công lao độngxã hội, của trao đổi giữa những người sản xuất với nhau. Đó là kiểu tổ chứckinh tế xã hội, trong đó quan hệ trao đổi giữa người và người được thực hiệnthông qua quan hệ trao đổi hàng hoá giá trị.* KTTT là nền kinh tế vận động theo những quy luật của thị trường trongđó quy luật giá trị giữ vai trò chi phối và được biểu hiện bằng quan hệ cungcấp trên thị trường. Các vấn đề về tổ chức sản xuất hàng hoá được giải quyếtbằng sự cung ứng hàng hoá, dịch vụ và nhu cầu tiêu dùng trên thị trường. Cácquan hệ hàng hoá phát triển mở rộng, bao quát trên nhiều lĩnh vực có ý nghĩaphổ biến đối với người sản xuất và tiêu dùng. Các hoạt động sản xuất, dịch vụđược quyết định từ thị trường về giá, sản lượng, chất lượng vì động cơ đạt tớilợi nhuận tối đa.SV: NguyÔn Hång Hu©n - Líp: CN 44C3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động