Dự án kinh doanh gạo lứt

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

08/11/2017 232 37 226 Trang pdf

nakamoto
Tác gi Hng Phương Được chia s bi Phm Ngc Nam
DỰ ÁN KINH DOANH
GAOLUT.VN
MỘT DỰ ÁN ĐÃ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC
MỘT DỰ ÁN ĐÃ ĐEM LẠI LỢI NHUÂN
MỘT DỰ ÁN ĐÃ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN
MỘT DỰ ÁN ĐÃ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
MỘT DỰ ÁN ĐÃ TÔN VINH NÔNG SẢN VIỆT NAM
MỘT DỰ ÁN ĐÃ KẾT NỐI CÁC NỀN VĂN HÓA
MỘT DỰ ÁN ĐÃ NÂNG TẦM VẺ ĐẸP Á ĐÔNG
HAPPY LIVING NATURALLY - VUI SỐNG TỰ NHIÊN
-SICK TO STRONG - BEAST TO BEAUTY - ZERO TO HERO-
Sch mọi công đoạn - Chun mi quy trình
1
HAPPY LIVING NATURALLY- VUI SỐNG TỰ NHIÊN
-SICK TO STRONG - BEAST TO BEAUTY - ZERO TO HERO
Họ và tên
Email
Mobile
Đơn vị
Sch mọi công đoạn - Chun mi quy trình
2
MỤC LỤC
THƯ NGỎ .................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PHÁC THO D ÁN ................................................................................................................. 1
I. Tóm tt d án ................................................................................................................................. 1
II. Gii thiu d án .............................................................................................................................. 2
III. Ý nghĩa dự án .................................................................................................................................. 4
1. Khuyến khích khi nghip trong gii tr ........................................................................................... 4
2. Phát trin kinh tế nông thôn ............................................................................................................. 5
3. Tối ưu hóa chui giá tr nông sn ...................................................................................................... 7
4. Gii quyết vấn đề v sinh an toàn thc phẩm và dinh dưỡng cho người tiêu dùng cui cùng ........ 8
5. Gii quyết vấn đề m phm ta cht đc hi .............................................................................. 9
6. Tôn vinh văn hóa phương đông bao gồm hai nét văn hóa chính là ẩm thc thực dưỡng và nét đẹp
n tính ca người ph n Á Đông ........................................................................................................... 10
7. Kết ni các nền văn minh: tinh tế phương Đông, quyến rũ phương Tây và linh hoạt Vit Nam .... 10
IV. Các sn phm ............................................................................................................................ 11
PHÂN TÍCH BAN ĐẦU ............................................................................................................ 14
I. Phân tích vĩ mô PEST ..................................................................................................................... 14
1. Chính sách - Bo v người tiêu dùng .............................................................................................. 14
2. Chính sách - An toàn thc phm ..................................................................................................... 15
3. Chính sách - Toàn cu hóa .............................................................................................................. 16
4. Kinh tế - Tình hình trong nước và đi sống người dân ................................................................... 17
5. Kinh tế thế gii nn nông nghip Vit Nam .................................................................................. 19
6. Xã hi- Nông dân Vit Nam ............................................................................................................. 21
7. Xã hi Ngành thực dưỡng ............................................................................................................ 22
8. K thut - ng dng máy móc trong ngành .................................................................................... 23
9. K thut Bin pháp rang sy th công.......................................................................................... 24
V. Phân tích môi trường ngành ......................................................................................................... 24
1. Thực dưỡng Ohsawa ....................................................................................................................... 24
2. Thc phm sch tht bi VietGAP và mô hình GSP ..................................................................... 25
VI. Mô hình 5 áp lc ca Porter ...................................................................................................... 29
1. Phân tích đi th cnh tranh .......................................................................................................... 29
2. Đối th cnh tranh sn phm thay thế ........................................................................................... 32
3. Đối th cnh tranh tiềm năng có th gia nhp ngành .................................................................. 33
4. Khách hàng người tiêu dùng cui cùng ........................................................................................ 34
5. Khách hàng đại lý ......................................................................................................................... 35
Tác giả Hằng Phương – Được chia sẻ bởi Phạm Ngọc Nam DỰ ÁN KINH DOANH GAOLUT.VN MỘT DỰ ÁN ĐÃ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC MỘT DỰ ÁN ĐÃ ĐEM LẠI LỢI NHUÂN MỘT DỰ ÁN ĐÃ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN MỘT DỰ ÁN ĐÃ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG MỘT DỰ ÁN ĐÃ TÔN VINH NÔNG SẢN VIỆT NAM MỘT DỰ ÁN ĐÃ KẾT NỐI CÁC NỀN VĂN HÓA MỘT DỰ ÁN ĐÃ NÂNG TẦM VẺ ĐẸP Á ĐÔNG HAPPY LIVING NATURALLY - VUI SỐNG TỰ NHIÊN -SICK TO STRONG - BEAST TO BEAUTY - ZERO TO HERO- Sạch mọi công đoạn - Chuẩn mọi quy trình 1 HAPPY LIVING NATURALLY- VUI SỐNG TỰ NHIÊN -SICK TO STRONG - BEAST TO BEAUTY - ZERO TO HERO Họ và tên Email Mobile Đơn vị Sạch mọi công đoạn - Chuẩn mọi quy trình 2 MỤC LỤC THƯ NGỎ .................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PHÁC THẢO DỰ ÁN ................................................................................................................. 1 I. Tóm tắt dự án ................................................................................................................................. 1 II. Giới thiệu dự án .............................................................................................................................. 2 III. Ý nghĩa dự án .................................................................................................................................. 4 1. Khuyến khích khởi nghiệp trong giới trẻ ........................................................................................... 4 2. Phát triển kinh tế nông thôn ............................................................................................................. 5 3. Tối ưu hóa chuỗi giá trị nông sản ...................................................................................................... 7 4. Giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho người tiêu dùng cuối cùng ........ 8 5. Giải quyết vấn đề mỹ phẩm từ hóa chất độc hại .............................................................................. 9 6. Tôn vinh văn hóa phương đông bao gồm hai nét văn hóa chính là ẩm thực thực dưỡng và nét đẹp nữ tính của người phụ nữ Á Đông ........................................................................................................... 10 7. Kết nối các nền văn minh: tinh tế phương Đông, quyến rũ phương Tây và linh hoạt Việt Nam .... 10 IV. Các sản phẩm ............................................................................................................................ 11 PHÂN TÍCH BAN ĐẦU ............................................................................................................ 14 I. Phân tích vĩ mô PEST ..................................................................................................................... 14 1. Chính sách - Bảo vệ người tiêu dùng .............................................................................................. 14 2. Chính sách - An toàn thực phẩm ..................................................................................................... 15 3. Chính sách - Toàn cầu hóa .............................................................................................................. 16 4. Kinh tế - Tình hình trong nước và đời sống người dân ................................................................... 17 5. Kinh tế thế giới –nền nông nghiệp Việt Nam .................................................................................. 19 6. Xã hội- Nông dân Việt Nam ............................................................................................................. 21 7. Xã hội – Ngành thực dưỡng ............................................................................................................ 22 8. Kỹ thuật - Ứng dụng máy móc trong ngành .................................................................................... 23 9. Kỹ thuật – Biện pháp rang sấy thủ công.......................................................................................... 24 V. Phân tích môi trường ngành ......................................................................................................... 24 1. Thực dưỡng Ohsawa ....................................................................................................................... 24 2. Thực phẩm sạch – thất bại VietGAP và mô hình GSP ..................................................................... 25 VI. Mô hình 5 áp lực của Porter ...................................................................................................... 29 1. Phân tích đối thủ cạnh tranh .......................................................................................................... 29 2. Đối thủ cạnh tranh sản phẩm thay thế ........................................................................................... 32 3. Đối thủ cạnh tranh tiềm năng – có thể gia nhập ngành .................................................................. 33 4. Khách hàng – người tiêu dùng cuối cùng ........................................................................................ 34 5. Khách hàng – đại lý ......................................................................................................................... 35

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động