QUY TRÌNH HỌC PHẦN MỀM MISA
Khi tạo dữ liệu kế toán mới lưu ý nếu là DNXNK thì phải tích vào ô Có hạch toán
đa tiền tệ
Nhập số dư đầu kỳ.
-Vào danh mục -> cơ cấu tổ chức-> thêm các phòng ban
Với DNTM: BPVP, BPDV
Với DMSX: BPVP, BPSX
Với DMXL: BPVP, BPGS, BPTC
-Danh mục-> đối tượng (trong đó có khách hàng, nhà cung cấp)
-Danh mục-> Loại công cụ DC (thêm 1 loại là CCDC)
-Danh mục-> vật tư hàng hóa-> kho
DNTM: có 1 kho hàng hóa
DNSX: có 4 kho: hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm
DNXL: có 1 kho: NVL
-Danh mục->Vật tư hàng hóa -> Vật tư HH thêm toàn bộ mã vật tư hàng hóa vào
đó
Lưu ý: nếu là hàng hóa, NVL, CCDC thì tính chất chọn hàng hóa, nhóm VTHH
chọn chi tiết: hàng hóa hoặc NVL hoặc CCDC, kho ngầm định chọn kho HH hoặc NVL,
CCDC. Đơn vị tính, TK kho, TK doanh thu, TK chi phí chọn đầy đủ. Còn nếu là Thành

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động