Điều lệ công ty TNHH một thành viên

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

13/11/2018 15 1 11 Trang doc

Hoale
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
ĐIỀU LỆ
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN VIỆT
Ông: Trần Ngọc Linh
Sinh ngày: 22 – 03 – 1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 026085001720 cấp ngày: 19/05/2017 tại: Cục CS ĐKQL cư trú
và DLQG về dân cư
Hộ khẩu thường trú: Lý Nhân – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
Chỗ hiện tại: Đội 4, Thôn Bàn Mạch, Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh
Vĩnh Phúc
Nay quyết định thành lập CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN (dưới đây gọi tắt Công ty) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 với
các điều khoản cụ thể sau đây:
CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1: Phạm vi trách nhiệm
Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ các nghĩa vụ tài sản khác của
doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Điều 2: Tên Doanh nghiệp
- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty Dịch vụ Công nghệ Toàn Việt
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Toan Viet Service of Technology
Limited Company
- Tên Công ty viết tắt: TVSTech Co., Ltd
Điều 3: Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện
- Trụ sở chính của Công ty đặt tại số: Đội 4, Thôn Bàn Mạch, Nhân,
Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chi nhánh công ty đặt tại s : …….…, đường (xóm, ấp, khu phố):
……………… phường (xã, thị trấn): …………………..., quận (huyện) :
…………………….. tỉnh/thànhphố…………..
- Văn phòng đại diện của công ty đặt tại số: ….…, đường (xóm, ấp, khu phố):
…………… phường (xã, thị trấn): …………..., quận (huyện) :…………
tỉnh/thànhphố…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc____________________ ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN VIỆT Ông: Trần Ngọc Linh Sinh ngày: 22 – 03 – 1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt NamCMND số: 026085001720 cấp ngày: 19/05/2017 tại: Cục CS ĐKQL cư trúvà DLQG về dân cưHộ khẩu thường trú: Lý Nhân – Vĩnh Tường – Vĩnh PhúcChỗ ở hiện tại: Đội 4, Thôn Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, TỉnhVĩnh PhúcNay quyết định thành lập CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNHVIÊN (dưới đây gọi tắt là Công ty) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 vớicác điều khoản cụ thể sau đây: CHƯƠNG IĐIỀU KHOẢN CHUNGĐiều 1: Phạm vi trách nhiệm Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác củadoanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.Điều 2: Tên Doanh nghiệp- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty Dịch vụ Công nghệ Toàn Việt- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Toan Viet Service of TechnologyLimited Company- Tên Công ty viết tắt: TVSTech Co., LtdĐiều 3: Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện- Trụ sở chính của Công ty đặt tại số: Đội 4, Thôn Bàn Mạch, Xã Lý Nhân,Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.- Chi nhánh công ty đặt tại số : …….…, đường (xóm, ấp, khu phố):……………… phường (xã, thị trấn): …………………..., quận (huyện) :…………………….. tỉnh/thànhphố…………..- Văn phòng đại diện của công ty đặt tại số: ….…, đường (xóm, ấp, khu phố):…………… phường (xã, thị trấn): …………..., quận (huyện) :…………tỉnh/thànhphố…………..     Điều 4: Ngành, nghề kinh doanhSt Tên ngànhMãngành1  ậ        ạ ộ ị ụ ệ ị ụ !"#$"%&' ($)%* )+"+ả ,-. / )%#$   %ư ả ị ệ , ( !0 ! $1$"  !"#$ử ữ ệ ạ ộ ' 2 ổ '3 4     ))$ị ụ ư ượ '&- 5*$1"%*  )+"+ị ạ .,& 5*$"%* !    1"6ị ệ ệ ử ., 5*$71"%*  8 ị ụ .,&5! 1"%*  1)+"+ẻ ị ạ $"ử.3.5! "%*  $"ẻ ị ử.3.' 5*$  ổ ợ .&. 5!      ẻ ử ổ ợ .3&,5! *9:)1 ;  *91:ẻ ả ể ả9%< $"ử.35! "$)+$ #$* $  ẻ ặ ư ệ ặ.3&3 5 $=ư ,'- 2$ ể ,'& >" $  9? !$ ứ ị ườ ư ậ 3'   "% "%$" ạ ộ ụ 3.  $"1   ạ ộ ọ ệ ?!   ))$ạ ư ượ3.& @ ) 6$ ể ậ 3     '    "%A )% 6$ 7!"#$ạ ộ ư ậ 3.    )%#$ !0ạ ộ ư ả 3,2$"71"%* +8 $ị ữ 33' 4  =9?  ị ụ ổ ợ -31$ * ! $  6 9ẩ ị ệ ạ ộ ợ? *  ặ ệ-&- /    $BA"%  ổ ứ ớ ệ ươ ạ -'& 4  6  ị ụ ợ ụ -,' C  "%*  ử ữ ị ạ &,Điều 5: Thời hạn hoạt động 1. Thời hạn hoạt động của công ty là: …………………………năm kể từ ngàythành lập và được phép hoạt động theo quy định của luật pháp.2. Công ty có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn hoặc kéo dài thêm thời gianhoạt động theo quyết định của Chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.Điều 6: Người đại diện theo pháp luật1. Ông: Trần Ngọc Linh Nam/nữ: NamSinh ngày 22 tháng 03 năm 1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt NamCăn cước công dân số: 026085001720 Ngày cấp: 19/05/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sátĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lý Nhân – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc.Chỗ ở hiện tại: Đội 4, Thôn Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĩnhPhúc.Chức danh quản lý: Giám đốc công ty.Quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện pháp luật:2. Ông (Bà): (*) ……………………………………………Nam/nữ: ………………….Sinh ngày…….tháng …….năm……; Dân tộc:…………….; Quốc tịch: ………………Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:….… Ngày cấp ….….Nơi cấp: …………….Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………..…Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………Chức danh quản lý: …………………….. (là Chủ tịch Công ty hoặc Giám đốc hoặcTổng Giám đốc)    '

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động