ĐỀ THI SỐ 14

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

21/03/2018 38 20 6 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Bài tập kế toán

Từ khóa
ĐỀ THI SỐ 14
A. LÝ THUYẾT
1. Nêu các trường hợp giảm TSCĐ? Lấy dụ hạch toán cho trường hợp kế toán
giảm tài sản cố định do thanh lý, nhượng bán.
2. Nêu các điều kiện ghi nhận doanh thu? Trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp thì
doanh thu được ghi nhận như thế nào? Cho ví dụ.
B. THỰC HÀNH
Công ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:
Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017
Năm tài chính 2017
Đồng tiền hạch toán VNĐ
Chế độ hạch toán Áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụ
Phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ
Phương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừ
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba Đình
Giám đốc Nguyễn Ngọc An
Số đăng ký kinh doanh 0120348923
I. KHAI BÁO DANH MỤC
1. Danh mục Tài khoản ngân hàng
STT Số tài khoản Tên ngân hàng
1 711A16176274 Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Danh mục khách hàng
STT Mã KH Tên KH Địa chỉ
1 CT_PHUTHE Công ty TNHH Phú Thế S 11 Cu Đung, Hà Ni
3. Danh mục nhà cung cấp
STT Mã NCC Tên NCC Địa chỉ
1 CT_TRANANH Công ty Trần Anh S 1000, Đưng Láng, Hà
Ni
Trang 1
ĐỀ THI SỐ 14A. LÝ THUYẾT1. Nêu các trường hợp giảm TSCĐ? Lấy ví dụ và hạch toán cho trường hợp kế toángiảm tài sản cố định do thanh lý, nhượng bán.2. Nêu các điều kiện ghi nhận doanh thu? Trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp thìdoanh thu được ghi nhận như thế nào? Cho ví dụ.B. THỰC HÀNHCông ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017Năm tài chính 2017Đồng tiền hạch toán VNĐChế độ hạch toán Áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụPhương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳPhương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừCơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba ĐìnhGiám đốc Nguyễn Ngọc AnSố đăng ký kinh doanh 0120348923I. KHAI BÁO DANH MỤC1. Danh mục Tài khoản ngân hàngSTT Số tài khoản Tên ngân hàng1 711A16176274 Ngân hàng Công thương Việt Nam2. Danh mục khách hàngSTT Mã KH Tên KH Địa chỉ1 CT_PHUTHE Công ty TNHH Phú Thế Số 11 Cầu Đuống, Hà Nội3. Danh mục nhà cung cấpSTT Mã NCC Tên NCC Địa chỉ1 CT_TRANANH Công ty Trần Anh Số 1000, Đường Láng, HàNộiTrang 1 2 CT_HATHANH Công ty Cổ phần HàThànhSố 86, Ngọc Lâm, HàNội3 CT_DL Công ty Điện lực Hà Nội Số 75, Xuân Thủy, CầuGiấy, Hà Nội4. Danh mục vật tư, hàng hóaSTT Mã VTHH Tên VTHH Tính chấtĐVT Thuếsuất(%)KhongầmđịnhTKkho1MT_TOSHIBAMáy vi tínhToshibaVật tư hàng hóaChiếc 10 156 15612MT_DELLMáy vi tính DellVật tư hàng hóaChiếc 10 156 15613MI_CANON Máy in CanonVật tư hàng hóaChiếc 10 156 15615. Danh mục cơ cấu tổ chứcMã đơn vị Tên đơn vị Cấp tổ chứcPKT Phòng Kế toán Phòng banPKD Phòng Kinh doanhPhòng banPHCTH Phòng Hành chính Tổng hợpPhòng banII. SỐ DƯ BAN ĐẦU1. Số dư các tài khoản Đơn vị tính: VNĐSố hiệu TK Tên TK Số dư đầu kỳCấp1Cấp 2 Nợ Có111 Tiền mặt 100.000.0001111 Tiền Việt Nam 100.000.000112 Tiền gửi NH 570.000.0001121 Tiền Việt Nam (NH công thương) 570.000.000131 Phải thu của khách hàng 98.000.000Chi tiếtCông ty TNHH Phú Thế 98.000.000156 Hàng hóa 402.000.000Trang 2 1561Giá mua hàng hóa 402.000.000211 Tài sản cố định hữu hình 430.000.0002113 Phương tiện vẫn tải, truyền dẫn 400.000.0002114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 30.000.000213 Tài sản cố định vô hình 30.000.0002135 Phần mềm kế toán 30.000.000242 Chi phí trả trước 8.000.000214 Hao mòn TSCĐ 210.000.0002141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 210.000.0002143 Hao mòn TSCĐ vô hình 10.000.000331 Phải trả cho người bán 150.000.000ChitiếtCông ty Trần Anh 60.000.000Công ty Cổ phần Hà Thành90.000.000353 Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000.0003532 Quỹ phúc lợi 30.000.000411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.200.000.0004111 Vốn góp của chủ sở hữu 1.200.000.0004211Lợi nhuận sau thuế chưaphân phối năm trước38.000.000Tổng cộng 1.638.000.000 1.638.000.0002. Vật tư, hàng hóa tồn đầu kỳ:Mã hàng Tên hàngĐơn vị tínhSố lượngGiá trịMT_TOSHIBAMáy vi tính ToshibaChiếc 10120.000.000MT_DELLMáy vi tính DellChiếc 16232.000.000MI_CANON Máy in Canon Chiếc 10 50.000.000TỔNG CỘNG402.000.0003. CCDC đầu kỳSTTMãCCDCTên CCDCPhòngbanNgày ghităngSố kỳphânbổGiá trịCCDCGiá trị đãphân bổ1 MTXT Máy tính xách tay Kinhdoanh01/01/2015 36 12.000.000 8.000.0002 MIN Máy in Kế toán 01/01/2016 24 8.000.000 4.000.000TỔNG CỘNG 20.000.000 12.000.000Trang 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động