Đề tài thực tập - Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/11/2017 33 4 76 Trang doc

nakamoto
Chuyên đ t t nghi p
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển,
nhất định phải phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững
phát triển trong điều kiện: có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt và
đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng
cao, giá thành hạ, mẫu phong phú, đa dạng chủng loại. Muốn vậy, các doanh
nghiệp phải giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ
hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy
tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời sống vật
chất tinh thần của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo lợi nhuận
để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.
Hơn thế nữa nhu cầu tiêu dùng trên thị trường hiện nay đòi hỏi Doanh
nghiệp phải tạo ra doanh thu lợi nhuận.Muốn vậy thì Doanh nghiệp phải sản
xuất cái thị trường cần chứ không phải cái doanh nghiệp tự đặt ra cho
mình những câu hỏi"Sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào sản
xuất bao nhiêu?
Để đạt được mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao an toàn trong hoạt
động sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý ,
trong đó hạch toán kế toán công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành
quản các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản tài sản, hàng hoá
nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tính
toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở vạch
ra chiến lược kinh doanh.
1
Chuyên đ t t nghi p
Công ty cổ phần thuốc chế biến thực phẩm Bắc Giang một doanh
nghiệp sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngoài việc sản xuất sản phẩm
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Doanh nghiệp còn làm nhiệm vụ xuất
khẩu nhằm giải quyết một phần việc làm cho người lao động tại địa phương, tăng
nguồn thu ngoại tệ, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp.
Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng
như bộ máy quản của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung kế toán bán
hàng xác định kết quả bán hàng của công ty nói riêng một bộ phận quan
trọng trong việc quản hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luôn
luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. vậy em quyết định đi sâu nghiên cứu công
tác kế toán của công ty với đề tài Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết
quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang" để
viết chuyên đề báo cáo của mình.
Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy,
giáo bộ môn kế toán doanh nghiệp sản xuất, trực tiếp thầy giáo Nguyễn
Việt cùng các bác, các cán bộ kế toán công ty cổ phần thuốc chế biến
thực phẩm Bắc Giang. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa
nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo,
giúp đỡ của các thầy giáo các bác, các phòng kế toán công ty để chuyên
đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng
trong Doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả công
ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang.
2
Chuyên đ t t nghi p
Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán
hàng xác định kết quả công ty cổ phần thuốc chế biến
thực phẩm Bắc Giang.
3

Chuyên đ t t nghi pề ố ệLỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển,nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững vàphát triển trong điều kiện: có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt vàđáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượngcao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. Muốn vậy, các doanhnghiệp phải giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụhàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uytín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời sống vậtchất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo có lợi nhuậnđể tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.Hơn thế nữa nhu cầu tiêu dùng trên thị trường hiện nay đòi hỏi Doanhnghiệp phải tạo ra doanh thu có lợi nhuận.Muốn vậy thì Doanh nghiệp phải sảnxuất cái thị trường cần chứ không phải cái mà doanh nghiệp có và tự đặt ra chomình những câu hỏi"Sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào và sảnxuất bao nhiêu? Để đạt được mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạtđộng sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý ,trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hànhquản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hoánhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tínhtoán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở vạchra chiến lược kinh doanh.1 Chuyên đ t t nghi pề ố ệCông ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang là một doanhnghiệp sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngoài việc sản xuất sản phẩmphục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Doanh nghiệp còn làm nhiệm vụ xuấtkhẩu nhằm giải quyết một phần việc làm cho người lao động tại địa phương, tăngnguồn thu ngoại tệ, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp. Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũngnhư bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bánhàng và xác định kết quả bán hàng của công ty nói riêng là một bộ phận quantrọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luônluôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. Vì vậy em quyết định đi sâu nghiên cứu côngtác kế toán của công ty với đề tài “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kếtquả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang" đểviết chuyên đề báo cáo của mình.Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy, côgiáo bộ môn kế toán doanh nghiệp sản xuất, trực tiếp là thầy giáo Nguyễn VũViệt cùng các bác, các cô cán bộ kế toán công ty cổ phần thuốc lá và chế biếnthực phẩm Bắc Giang. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưanhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo,giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bác, các cô phòng kế toán công ty để chuyênđề của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Báo cáo gồm 3 chương:Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngtrong Doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở côngty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang.2 Chuyên đ t t nghi pề ố ệChương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bánhàng và xác định kết quả ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biếnthực phẩm Bắc Giang.3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động