Đề tài thực tập - Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm ở công ty rau quả việt nam

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/11/2017 4 0 3 Trang doc

nakamoto
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mục tiêu sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu thị trường giành lợi nhuận cao nhất. Nói một
cách khác,các doanh nghiệp cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa đầu ra và đầu vào,giữa
sản xuất tiêu thụ muốn thực hiện tốt điều đó, doanh nghiêp phải hoạch toán chính
xác, đầy đủ và kịp thời các chi phí sản xuất đã bỏ ra, trên sở đó tìm ra các giải pháp
hạ giá thành sản phẩm giúp cho công tác tiêu thụ tốt hơn kịp thời hơn, nhiệm vụ đó
đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ đầu sản xuất nhằm cho ra đời những sản phẩm
chất lượng tốt, đủ sức cạnh tranh trên thị trường còn nhiệm vụ tổ chức tiêu
thụ số sản phẩm đó .
Thành phẩm một bộ phận quan trọng thuộc tài sản lưu động, kết quả của quá
trình sản xuất do vậy yêu cầu đặt ra phải quản chặt chẽ thành phẩm,tổ chức tốt
công tác tiêu thụ đồng thời tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ một cách kịp thời,
cũng như những công ty khác tổng công ty rau quả chiếm một t trọng lớn phục vụ
cho nhu cầu cảu người tiêu dùng. Xuất phát từ những do trên , em nhận thấy tầm
quan của thành phẩm đối với quá trình sản xuất kinh doanh và sự cân thiết phải tổ chức
chặt chẽ , tổ chức hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời quá trình nhập xuất- tồn kho
thành phẩm. Em đã chọn đề tài Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm
công ty rau quả việt nam nhằm đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm, tiêu
thụ công ty để tìm những ưu, nhược điểm của công ty rút ra kinh nhiệm cho bản
thân.
Kết cấu ,nội dùng bao gồm:
PhầnI: Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định
kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp.
Phần II:Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác dịnh kết quả tiêu
thụ thành phẩm ở tổng công ty rau quả việt nam.
Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán thành phẩm ,tiêu thụ thành phẩm và xác
định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở tổng công ty.
Vì khả năng và thời gian có hạn,nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu xót, kính mong
nhận dược sự góp ý của các quý thầy cô và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của
tổng công ty rau quả việt nam để em có thể hoàn thành tôt bài này.
Em xin chân thành cảm ơn thâỳ-ts Đinh Thế Hùng, cùng các thầy cô giáo trong
tổ kế toán của trường Kinh Tế. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cùng các anh
chị trong phòng kế toán của tổng công ty rau quả việt nam đã tận tình giúp đỡ em hoàn
thành tốt đề tài này.
Hà nội ngày 5 thàng 6 năm 2005.
Sinh viên:
Lương Thị Thanh Hường
Phần I: Lí luận chung về thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả
tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp.
1.1 -Lí luận chung về thành phẩm.
1.1.1 -Đặc điểm của thành phẩm
*Vị trí của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường:
Thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước trong những năm vừa qua,nền kinh tế
nước ta đã từng bước chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều chỉnh vĩ mô của nhà
nước.Trong môi trường kinh tế đó, doanh nghiệp là một đơn vị sử dụng các phương
tiện thị trường với mụa đích thu được lợi nhuận tối đa.hay nói cách khác, doanh nghiệp
là cỗ máy đẻ ra giá trị gia tăng(đầu ra, đầu vào).trong cơ chế hiện nay,có nhiều doanh
nghiêp khác nhau cùng sản xuất một mặt hàng, các doanh ghiệp này cùng tồn tại , cạnh
tranh bình đẳng trước pháp luật.dođó,các doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh, phá
bỏ độc quyền chuiyển hẳn sang hạch toán kinh doanh và phát huy vai trò chủ đạo của
kinh tế quốc doanh đối với các thành phần kinh tế khác nhau trong nề kinh tế hàng hoá.
*Đặc điểm:
Sản phẩm hàng hoá của cá c doanh nghiệp sản xuất bao gồm thành phẩm, nửa thành
phẩm và lao vụ mà đơn vị sản xuất ra đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội,
trong đó thành phẩm chiếm đại bộ phận.
Thành phẩm là những sản đã được gia công chế biến ở bước công nghệ cuối cùng
của quy trình công nghệ kĩ thuật sản xuất sản phẩm đó đã được kiểm tra kĩ thuật nhập
kho và chuẩn bị đưa vào quá trình lưu thông.nửa thành phẩm là những sản phẩm chữ
qua giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ kĩ thuật sản xuất sản phẩm
nhưng do yêu cầu của sản xuất tiêu thụ mà nó được nhập kho thành phẩn và khi đó bán
cho khách hàng, nửa thành phẩm cũng có ý nghĩa như thành phẩm.

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mục tiêu sản xuất kinh doanh của cácdoanh nghiệp là đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và giành lợi nhuận cao nhất. Nói mộtcách khác,các doanh nghiệp cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa đầu ra và đầu vào,giữasản xuất và tiêu thụ muốn thực hiện tốt điều đó, doanh nghiêp phải hoạch toán chínhxác, đầy đủ và kịp thời các chi phí sản xuất đã bỏ ra, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháphạ giá thành sản phẩm giúp cho công tác tiêu thụ tốt hơn và kịp thời hơn, nhiệm vụ đóđòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ đầu tư sản xuất nhằm cho ra đời những sản phẩmcó chất lượng tốt, đủ sức cạnh tranh trên thị trường mà còn có nhiệm vụ tổ chức tiêuthụ số sản phẩm đó . Thành phẩm là một bộ phận quan trọng thuộc tài sản lưu động, là kết quả của quátrình sản xuất do vậy yêu cầu đặt ra là phải quản lý chặt chẽ thành phẩm,tổ chức tốtcông tác tiêu thụ đồng thời tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ một cách kịp thời,cũng như những công ty khác tổng công ty rau quả chiếm một tỷ trọng lớn phục vụcho nhu cầu cảu người tiêu dùng. Xuất phát từ những lý do trên , em nhận thấy tầmquan của thành phẩm đối với quá trình sản xuất kinh doanh và sự cân thiết phải tổ chứcchặt chẽ , tổ chức hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời quá trình nhập xuất- tồn khothành phẩm. Em đã chọn đề tài “Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm ởcông ty rau quả việt nam” nhằm đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm, tiêuthụ ở công ty để tìm những ưu, nhược điểm của công ty và rút ra kinh nhiệm cho bảnthân.Kết cấu ,nội dùng bao gồm:PhầnI: Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác địnhkết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp. Phần II:Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác dịnh kết quả tiêu thụ thành phẩm ở tổng công ty rau quả việt nam.Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán thành phẩm ,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở tổng công ty.Vì khả năng và thời gian có hạn,nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu xót, kính mong nhận dược sự góp ý của các quý thầy cô và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán củatổng công ty rau quả việt nam để em có thể hoàn thành tôt bài này.Em xin chân thành cảm ơn thâỳ-ts Đinh Thế Hùng, cùng các thầy cô giáo trong tổ kế toán của trường Kinh Tế. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cùng các anh chị trong phòng kế toán của tổng công ty rau quả việt nam đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài này.Hà nội ngày 5 thàng 6 năm 2005.Sinh viên:Lương Thị Thanh Hường Phần I: Lí luận chung về thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quảtiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp.1.1 -Lí luận chung về thành phẩm.1.1.1 -Đặc điểm của thành phẩm*Vị trí của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường:Thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước trong những năm vừa qua,nền kinh tế nước ta đã từng bước chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều chỉnh vĩ mô của nhà nước.Trong môi trường kinh tế đó, doanh nghiệp là một đơn vị sử dụng các phương tiện thị trường với mụa đích thu được lợi nhuận tối đa.hay nói cách khác, doanh nghiệplà cỗ máy đẻ ra giá trị gia tăng(đầu ra, đầu vào).trong cơ chế hiện nay,có nhiều doanh nghiêp khác nhau cùng sản xuất một mặt hàng, các doanh ghiệp này cùng tồn tại , cạnhtranh bình đẳng trước pháp luật.dođó,các doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh, phá bỏ độc quyền chuiyển hẳn sang hạch toán kinh doanh và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh đối với các thành phần kinh tế khác nhau trong nề kinh tế hàng hoá.*Đặc điểm:Sản phẩm hàng hoá của cá c doanh nghiệp sản xuất bao gồm thành phẩm, nửa thành phẩm và lao vụ mà đơn vị sản xuất ra đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội, trong đó thành phẩm chiếm đại bộ phận. Thành phẩm là những sản đã được gia công chế biến ở bước công nghệ cuối cùng của quy trình công nghệ kĩ thuật sản xuất sản phẩm đó đã được kiểm tra kĩ thuật nhập kho và chuẩn bị đưa vào quá trình lưu thông.nửa thành phẩm là những sản phẩm chữ qua giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ kĩ thuật sản xuất sản phẩm nhưng do yêu cầu của sản xuất tiêu thụ mà nó được nhập kho thành phẩn và khi đó bán cho khách hàng, nửa thành phẩm cũng có ý nghĩa như thành phẩm.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động