Đề tài thực tập - Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Cong ty chè Long Phú

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 158 15 3 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Thực tập kế toán

Từ khóa
§Ò ¸n m«n häc
LỜI MỞ ĐẦU
Vốn phạm trù của nền kinh tế hàng hoá, một trong hai yếu t quyết
định đến sản xuất lưu thông hàng hoá.Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào
muốn tồn tại phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản sử
dụng đồng vốn sao cho hiệu quả nhất nhằm đem lại những lợi ích tối đa cho
doanh nghiệp.
Vốn cố định một trong hai thành phần của vốn sản xuất. Trong quá trình
sản xuất kinh doanh tham gia vào hầu hết các giai đoạn giữ một vị trí quan
trọng. Vốn cố định thường chiếm một tỷ lệ vốn khá lớn trong doanh nghiệp.Việc
quản lý và sử dụng vốn cố định như thế nào ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sanr
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
luôn là mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp.
Từ tầm quan trọng của vốn nói chung vốn cố định nói riêng trong lĩnh
vực sản xuất kinh doanh, qua thời gian thực tập tại Công Ty Chè Long Phú, cùng
sự hướng dẫn tận tình của cán bộ lãnh đạo Công ty nói chung, phòng kế toán tài
chính nói riêng và sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Đặng Hải Lý, tôi đã tìm hiểu
chọn đề tài: "Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định
tại Cong ty chè Long Phú”.
Đề án môn học ngoài phần mở đầu và phần kết luận còn gồm những nội
dung chính sau đây:
- Chương 1: Những lý luận chung về vốn cố định và quản lý sử dụng Vốn cố định.
- Chương 2: Thực trạng về Vốn cố định quản lý, sử dụng Vốn cố định tại
Công Ty Chè Long Phú .
- Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn
cố định tại Công Ty Chè Long Phú.
Em xin chân thành cảm ơn Công Ty chè Long Phú đã tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho em trong thời gian kiến tập tại Công Ty.
NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10-
K3
§Ò ¸n m«n häc
Em xin chân thành cảm ơn giáo Đặng Hải đã tận tình hướng dẫn em
hoàn thành bản đề án môn học này.
CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ
QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH
1.1 Khái quát chung về Vốn Cố Định.
1.1.1 Khái niệm.
Việc mua sắm, xây dựng, lắp đặt các tài sản cố định(TSCĐ) của doanh
nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường phải thanh toán chi trả bằng tiền. Số
vốn đầu ứng trước để mua sắm, xây dựng, lắp đặt các TSCĐ hữu hình
hình được gọi vốn cố định của doanh nghiệp. Đó số vốn đầu ứng trước
số vốn này nếu được sử dụng có hiệu quả sẽ không mất đi, doanh nghiệp sẽ thu hồi
được sau khi tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của mình.
vốn đầu ứng trước để đầu mua sắm, xây dựng các TSCĐ nên
quy của Vốn cố định lớn hay nhỏ sẽ quy định quy TSCĐ, ảnh hưởng
lớn tới trình độ trang bị kỹ thuật công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Song những đặc điểm kinh tế của TSCĐ trong quá trình sử dụng
lại ảnh hưởng quyết định, chi phối đặc điểm tuần hoàn u chuyển vốn cố
định.
1.1.2 Đặc điểm luân chuyển vốn cố định:
- Một là: Vốn cố định tham gia nhiều vào chu sản xuất kinh doanh sản
phẩm, điều này do đặc điểm của TSCĐ được sử dụng lâu dài, trong nhiều chu
sản xuất quyết định.
- Hai là: Vốn cố định luân chuyển dần dần từng phần trong các chu sản
xuất.
Khi tham gia vào quá trình sản xuất, một bộ phận vốn cố định được luân chuyển
cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm(dưới hình thứ c chi phí khấu hao) tương
ứng với phần giá trị hao mòn của TSCĐ.
NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10-
K3
§Ò ¸n m«n häc
- Ba là: Sau nhiều chu sản xuất vốn cố định mới hoàn thành một vòng
luân chuyển.
Sau mỗi chu sản xuất phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm dần dần
tăng lên, song phần vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ lại dần giảm xuống cho đến khi
TSCĐ hết thời gian sử dụng, g trị của được chuyển dịch hết vào giá trị sản
phẩm đã sản xuất thì vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển, để bảo
toàn và phát triển nguồn vốn đã hình thành nên nó.
Từ những phân tích trên đây ta có thể rút ra khái niệm về vốn cố định như sau:
“Vốn cố định của doanh nghiệp một bộ phận của vốn đầu ứng trước về
TSCĐ đặc điểm của luân chuyển dần dần tưngf phần trong nhiều chu
sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi TSCĐ hết thời gian sử dụng”.
1.1.3 Hình thức biểu hiện vốn cố định trong doanh nghiệp.
Do đặc điểm của vốn cố định TSCĐ tham gia vào nhiều chu sản
xuất kinh doanh song vẫn giữ nguyên hình thái vật chất đặc tính sử dụng ban
đầu, giá trị còn lại chuyển dịch dần dần vào giá trị sản phẩm. vậy, vốn cố định
luôn biểu hiện dưới hai hình thái :hình thái hiện vật và hình thái giá trị.
Vốn cố định biểu hiện dưới hình thái hiện vật hình thái vật chất cụ thể
của TSCĐ. Đó những máy móc thiết bị, nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện vận
tải, vật chuyền dẫn công cụ quản trong doanh nghiệp.Vốn cố định biểu hiện
dưới hình thái giá trị là thể hiện một lượng giá trị đã được đầucó liên quan trực
tiếp đến nhiều chu kì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1.2 Tài Sản Cố Định Doanh Nghiệp.
1.2.1 Khái niệm TSCĐ :
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh,các doanh nghiệp phải
nguồn lực kinh tế như: sức lao động, đối tượng lao động liệu lao động. Xét
về thời gian hữu dụng và giá trị ban đầu, nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp được
chia làm hai loại, đó là: TSCĐ và TSLĐ.
NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10-
K3

§Ò ¸n m«n häcLỜI MỞ ĐẦU Vốn là phạm trù của nền kinh tế hàng hoá, là một trong hai yếu tố quyếtđịnh đến sản xuất và lưu thông hàng hoá.Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nàomuốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sửdụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại những lợi ích tối đa chodoanh nghiệp.Vốn cố định là một trong hai thành phần của vốn sản xuất. Trong quá trìnhsản xuất kinh doanh nó tham gia vào hầu hết các giai đoạn và giữ một vị trí quantrọng. Vốn cố định thường chiếm một tỷ lệ vốn khá lớn trong doanh nghiệp.Việcquản lý và sử dụng vốn cố định như thế nào ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sanrxuất kinh doanh của doanh nghiệp.Vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố địnhluôn là mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp.Từ tầm quan trọng của vốn nói chung và vốn cố định nói riêng trong lĩnhvực sản xuất kinh doanh, qua thời gian thực tập tại Công Ty Chè Long Phú, cùngsự hướng dẫn tận tình của cán bộ lãnh đạo Công ty nói chung, phòng kế toán tàichính nói riêng và sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Đặng Hải Lý, tôi đã tìm hiểu vàchọn đề tài: "Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Địnhtại Cong ty chè Long Phú”.Đề án môn học ngoài phần mở đầu và phần kết luận còn gồm có những nộidung chính sau đây:- Chương 1: Những lý luận chung về vốn cố định và quản lý sử dụng Vốn cố định.- Chương 2: Thực trạng về Vốn cố định và quản lý, sử dụng Vốn cố định tạiCông Ty Chè Long Phú .- Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốncố định tại Công Ty Chè Long Phú.Em xin chân thành cảm ơn Công Ty chè Long Phú đã tạo mọi điều kiệnthuận lợi cho em trong thời gian kiến tập tại Công Ty.NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10-K3 §Ò ¸n m«n häcEm xin chân thành cảm ơn cô giáo Đặng Hải Lý đã tận tình hướng dẫn emhoàn thành bản đề án môn học này.CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH1.1 Khái quát chung về Vốn Cố Định.1.1.1 Khái niệm.Việc mua sắm, xây dựng, lắp đặt các tài sản cố định(TSCĐ) của doanhnghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường phải thanh toán chi trả bằng tiền. Sốvốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng, lắp đặt các TSCĐ hữu hình và vôhình được gọi là vốn cố định của doanh nghiệp. Đó là số vốn đầu tư ứng trước vìsố vốn này nếu được sử dụng có hiệu quả sẽ không mất đi, doanh nghiệp sẽ thu hồiđược sau khi tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của mình.Vì là vốn đầu tư ứng trước để đầu tư mua sắm, xây dựng các TSCĐ nênquy mô của Vốn cố định lớn hay nhỏ sẽ quy định quy mô TSCĐ, có ảnh hưởnglớn tới trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp. Song những đặc điểm kinh tế của TSCĐ trong quá trình sử dụnglại có ảnh hưởng quyết định, chi phối đặc điểm tuần hoàn và lưu chuyển vốn cốđịnh.1.1.2 Đặc điểm luân chuyển vốn cố định:- Một là: Vốn cố định tham gia nhiều vào chu kì sản xuất kinh doanh sảnphẩm, điều này do đặc điểm của TSCĐ được sử dụng lâu dài, trong nhiều chu kìsản xuất quyết định.- Hai là: Vốn cố định luân chuyển dần dần từng phần trong các chu kì sảnxuất. Khi tham gia vào quá trình sản xuất, một bộ phận vốn cố định được luân chuyểnvà cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm(dưới hình thứ c chi phí khấu hao) tươngứng với phần giá trị hao mòn của TSCĐ.NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10-K3 §Ò ¸n m«n häc- Ba là: Sau nhiều chu kì sản xuất vốn cố định mới hoàn thành một vòngluân chuyển. Sau mỗi chu kì sản xuất phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm dần dầntăng lên, song phần vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ lại dần giảm xuống cho đến khiTSCĐ hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được chuyển dịch hết vào giá trị sảnphẩm đã sản xuất thì vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển, để bảotoàn và phát triển nguồn vốn đã hình thành nên nó.Từ những phân tích trên đây ta có thể rút ra khái niệm về vốn cố định như sau:“Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước vềTSCĐ mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần tưngf phần trong nhiều chu kìsản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi TSCĐ hết thời gian sử dụng”.1.1.3 Hình thức biểu hiện vốn cố định trong doanh nghiệp.Do đặc điểm của vốn cố định và TSCĐ là tham gia vào nhiều chu kì sảnxuất kinh doanh song vẫn giữ nguyên hình thái vật chất và đặc tính sử dụng banđầu, giá trị còn lại chuyển dịch dần dần vào giá trị sản phẩm. Vì vậy, vốn cố địnhluôn biểu hiện dưới hai hình thái :hình thái hiện vật và hình thái giá trị.Vốn cố định biểu hiện dưới hình thái hiện vật là hình thái vật chất cụ thểcủa TSCĐ. Đó là những máy móc thiết bị, nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện vậntải, vật chuyền dẫn và công cụ quản lý trong doanh nghiệp.Vốn cố định biểu hiệndưới hình thái giá trị là thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư có liên quan trựctiếp đến nhiều chu kì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.1.2 Tài Sản Cố Định Doanh Nghiệp.1.2.1 Khái niệm TSCĐ :Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh,các doanh nghiệp phải cónguồn lực kinh tế như: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Xétvề thời gian hữu dụng và giá trị ban đầu, nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp đượcchia làm hai loại, đó là: TSCĐ và TSLĐ.NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10-K3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động