Đề tài thực tập - Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/11/2017 28 4 48 Trang doc

nakamoto
LỜI NÓI ĐẦU
Việc chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường xu hướng tất
yếu. Nền kinh tế thị trường với các quy luật khắt khe chi phối mạnh mẽ đến mọi
mặt đời sống kinh tế hội, đến mọi hoạt động của doanh nghiệp sản xuất.
Đứng trước những yêu cầu của nền kinh tế thị trường đòi hỏi công tác quản
hệ thống quản sự thay đổi phù hợp với điều kiện thực tiễn. Hạch toán
kế toán một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản kinh tế tài chính, giữ
vai trò tích cực trong việc điều hành kiểm xoát hoạt động kinh doanh. Hạch
toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm một khâu của hạch
toán kế toán giư một vai trò hết sức quan trọng. Giá thành chỉ tiêu chất lượng
tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động, thiết bị, trình độ tổ
chức sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. Việc hạch toán chi
phí sản xuất tính giá thành sản phẩm không chỉ chỗ nh đúng, tính đủ
còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho quảndoanh nghiệp. Đây là một
đòi hỏi khách quan của công tác quản lý. Để phát huy tốt chức năng đó thì công
tác hạch toán chi phí sản xuất nh giá thành sản phẩm phải được cải tiến
hoàn thiện.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc hạch toán chi phí sản xuất
tính giá thành trong doanh nghiệp, qua thời gian học tập tại trường Đại học
Quản Kinh Doanh Nội thực tập tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7,
từ ý nghĩa thực tiến kế toán Chi nhánh, được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo
Trịnh Đình Khải cùng với các cán bộ Ban Tài chính Kế toán của Chi nhánh
công ty Sông Đà 7 em đã chọn đề tài : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện
công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh
Công ty Sông Đà 7 để làm luận văn tôt nghiệp cho mình. Thông qua luận
để tìm hiểu thực tiễn, đồng thời từ thực tiễn làm sáng tỏ kiến thức học trường.
Tuy nhiên do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên bại luận văn của
em không thể chánh khỏi những thiếu sót nhất định .
Em hi vọng nhận được sự đóng góp ý kiến chỉ bảo của các thầy
giáo, bạn để em thể nâng cao sự hiểu biết hoàn thiện bài luận văn của
mình.
Em xin chân thành cảm ơn .
Trong luận văn này, ngoài phần mở đầu kết luận nội dung 3 phần
chính :
Chương I. luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp .
Chương II. Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá
thành sản phẩm ở Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 tại Hoà Bình.
Chương III. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 .
CHƯƠNG I :
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
A. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp
1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp hao phí về lao động sống,
trong một kỳ nhất định. Chi phí sản xuất phụ thuộc hai yếu tố :
+ Khối lượng lao động và tư liệu sản xuất đã chi ra trong một thời kỳ nhất
định.
+ Giá cả tư liệu sản xuất đã tiêu hoa trong quá trình sản xuất và tiền lương
công nhân.
2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp
2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế
Theo cách phân loại này các chi phí sản xuất chung nội dung kinh tế
được xếp vào một ngày yếu tố chi phí, không phân biệt mục đích, công dụng của
chi phí đó. Trong doanh nghiệp xây lắp được chia thành các yếu tố chi phí sau :
- Chi phí nguyên vật liệu : Gồm nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên
liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ.
- Chi phí nhân công : Tiền lương các khoản trích theo lương của công
nhân sản xuất, công nhân sử dụng máy thi công nhân viên quản sản xuất
đội, xưởng sản xuất doanh nghiệp.
- Chi phí khấu hoa TSCĐ : Bao gồm khấu hao máy thi công, nhà xưởng
máy móc, thiết bị quản lý ...
- Chi phí dịch vụ mua ngoài : Như tiền điện, tiền điện thoại, tiền nước ...
hoạt động sản xuất ngoài 4 yếu tố chi phí đã kể trên.

LỜI NÓI ĐẦUViệc chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường là xu hướng tấtyếu. Nền kinh tế thị trường với các quy luật khắt khe chi phối mạnh mẽ đến mọimặt đời sống kinh tế xã hội, đến mọi hoạt động của doanh nghiệp sản xuất.Đứng trước những yêu cầu của nền kinh tế thị trường đòi hỏi công tác quản lývà hệ thống quản lý có sự thay đổi phù hợp với điều kiện thực tiễn. Hạch toánkế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính, giữvai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm xoát hoạt động kinh doanh. Hạchtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một khâu của hạchtoán kế toán giư một vai trò hết sức quan trọng. Giá thành là chỉ tiêu chất lượngtổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động, thiết bị, trình độ tổchức … là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. Việc hạch toán chiphí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không chỉ ở chỗ tính đúng, tính đủ màcòn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho quản lý doanh nghiệp. Đây là mộtđòi hỏi khách quan của công tác quản lý. Để phát huy tốt chức năng đó thì côngtác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được cải tiến vàhoàn thiện. Nhận thức được tầm quan trọng của việc hạch toán chi phí sản xuất vàtính giá thành trong doanh nghiệp, qua thời gian học tập tại trường Đại họcQuản Lý và Kinh Doanh Hà Nội và thực tập tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7,từ ý nghĩa thực tiến kế toán ở Chi nhánh, được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáoTrịnh Đình Khải cùng với các cán bộ Ban Tài chính – Kế toán của Chi nhánhcông ty Sông Đà 7 em đã chọn đề tài : “Một số biện pháp nhằm hoàn thiệncông tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánhCông ty Sông Đà 7 “ để làm luận văn tôt nghiệp cho mình. Thông qua lý luậnđể tìm hiểu thực tiễn, đồng thời từ thực tiễn làm sáng tỏ kiến thức học ở trường.Tuy nhiên do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên bại luận văn củaem không thể chánh khỏi những thiếu sót nhất định .Em hi vọng nhận được sự đóng góp ý kiến và chỉ bảo của các thầy côgiáo, bạn bè để em có thể nâng cao sự hiểu biết và hoàn thiện bài luận văn củamình. Em xin chân thành cảm ơn .Trong luận văn này, ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung có 3 phầnchính :Chương I. Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sảnxuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp .Chương II. Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giáthành sản phẩm ở Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 tại Hoà Bình.Chương III. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phísản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 . CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬPHỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMỞ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮPA. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp là hao phí về lao động sống,trong một kỳ nhất định. Chi phí sản xuất phụ thuộc hai yếu tố :+ Khối lượng lao động và tư liệu sản xuất đã chi ra trong một thời kỳ nhấtđịnh.+ Giá cả tư liệu sản xuất đã tiêu hoa trong quá trình sản xuất và tiền lươngcông nhân.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế Theo cách phân loại này các chi phí sản xuất có chung nội dung kinh tếđược xếp vào một ngày yếu tố chi phí, không phân biệt mục đích, công dụng củachi phí đó. Trong doanh nghiệp xây lắp được chia thành các yếu tố chi phí sau :- Chi phí nguyên vật liệu : Gồm nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiênliệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ.- Chi phí nhân công : Tiền lương và các khoản trích theo lương của côngnhân sản xuất, công nhân sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý sản xuất ởđội, xưởng sản xuất doanh nghiệp.- Chi phí khấu hoa TSCĐ : Bao gồm khấu hao máy thi công, nhà xưởngmáy móc, thiết bị quản lý ...- Chi phí dịch vụ mua ngoài : Như tiền điện, tiền điện thoại, tiền nước ...hoạt động sản xuất ngoài 4 yếu tố chi phí đã kể trên.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động