Đề tài thực tập - Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty dệt kim đông xuân Hà Nội

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

11/11/2017 22 1 14 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Thực tập kế toán

Từ khóa
LỜI NÓI ĐẦU
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế song
song tồn tại cạnh tranh gay gắt như hiện nay bất cứ một doanh nghiệp nào
cũng phải quan tâm đến việc tạo lập vốn và sử dụng đồng vốn. Vì chỉ có quản
sử dụng hiệu quả vốn doanh nghiệp mới thể làm ra những sản phẩm
chất lượng cao, giá thành hạ, được thị trường chấp nhận thì doanh nghiệp
mới có thể đứng vững và phát triển.
Xuất phát từ sự cần thiết của vấn đề quản sử dụng vốn nói chung.
Vốn cố định trong sản xuất kinh doanh, cùng với thời gian thực tập tại Công
ty dệt kim đông xuân Hà Nội, với sự giúp đỡ của công ty và sự hướng dẫn của
thầy giáo Dương Hoà, tôi đi sâu tìm hiểu nghiên cứu đề tài: "Một số biện
pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Công ty dệt kim đông
xuân Hà Nội".
Báo cáo gồm 3 chương:
- Chương I: Tổng quan về Công ty dệt kim đông xuân Hà Nội
- Chương II: Thực trạng quản vốn cố định tại Công ty dệt kim đông
xuân Hà Nội.
- Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn
cố định tại Công ty dệt kim đông xuân Hà Nội.
Do trình độ luận nhận thức hạn thời gian tìm hiểu thực tế chưa
nhiều vậy chắc chắn baì viết của tôi không tránh khỏi những hạn chế
thiếu sót rất mong sự góp ý của công ty các thầy trong bộ môn để báo
cáo của em đạt kết quả tốt hơn.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH
TẠI CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN HÀ NỘI
I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH
1. Khái niệm đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải
các yếu tố: Sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động
Tài sản cố định (TSCĐ) trong doanh nghiệp những liệu lao động
giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, còn giá trị của thì được
chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất. Theo
chế độ tài chính hiện hành của nước ta (Thông số 10 TC/CĐKT ngày 20
tháng 3 năm 1997) thì những liệu được coi tài sản cố định phải đủ hai
điều kiện sau:
- Có thời gian sử dụng trên một năm
- Có giá trị từ 5 triệu VNĐ trở lên
Những liệu lao động không đủ các tiêu chuẩn quy định được coi
những công cụ nhỏ, được mua sắm bằng nguồn vố lưu động của doanh
nghiệp.
Đặc điểm chung của các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp là tham
gia vào chu kỳ sản xuất sản phẩm với vai trò các công cụ lao động. Trong
quá trình đó hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của tài sản cố định
không thay đổi. Song giá trị của lại được chuyển dịch dần từng phần vào
giá trị sản phẩm sản xuất ra. Bộ phận giá trị chuyển dịch này cấu thành một
yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được đắp mỗi khi
sản phẩm được tiêu thụ.
2. Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp
Phân loại TSCĐ là việc phân chia toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp theo
những tiêu thức nhất định, nhằm phục vụ yêu cầu quản của doanh nghiệp.
Thông thường có những cách phân loại chủ yếu sau:
2.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện:
Theo cách phân loại này TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành hai
loại:
- TSCĐ có hình thái vật chất (TSCĐ hữu hình)
- TSCĐ không có hình thái vật chất (TSCĐ vô hình)
Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp thấy được cấu đầu của
TSCĐ. Hữu nh hình từ đó lựa chọn các quyết định đầu hoặc điều
chỉnh cơ cấu sao cho phù hợp và có hiệu quả nhất.
2.2. Phân loại theo mục đích sử dụng
Theo tiêu thức này toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành 3
loại:
- TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh
- TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi sự nghiệp an ninh quốc phòng
- Các TSCĐ bảo quản hộ gửi hộ, cất giữ hộ nhà nước
Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp thấy được cấu TSCĐ của
mình theo mục đích sử dụng của nó. Từ đó biện pháp quản TSCĐ theo
mục đích sử dụng sao cho có hiệu quả nhất.
2.3. Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế
Căn cứ vào công dụng kinh tế của TSCĐ, toàn bộ TSCĐ của doanh
nghiệp có thể chia thành các loại sau:
- Nhà cửa, vật kiến trúc
- Máy móc thiết bị
- Phương tiện vận tải
- Thiết bị dụng cụ quản lý
- Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm
- Các loại TSCĐ khác
LỜI NÓI ĐẦUTrong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế songsong tồn tại và cạnh tranh gay gắt như hiện nay bất cứ một doanh nghiệp nàocũng phải quan tâm đến việc tạo lập vốn và sử dụng đồng vốn. Vì chỉ có quảnlý và sử dụng hiệu quả vốn doanh nghiệp mới có thể làm ra những sản phẩmcó chất lượng cao, giá thành hạ, được thị trường chấp nhận thì doanh nghiệpmới có thể đứng vững và phát triển.Xuất phát từ sự cần thiết của vấn đề quản lý và sử dụng vốn nói chung.Vốn cố định trong sản xuất kinh doanh, cùng với thời gian thực tập tại Côngty dệt kim đông xuân Hà Nội, với sự giúp đỡ của công ty và sự hướng dẫn củathầy giáo Vũ Dương Hoà, tôi đi sâu tìm hiểu nghiên cứu đề tài: "Một số biệnpháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty dệt kim đôngxuân Hà Nội".Báo cáo gồm 3 chương:- Chương I: Tổng quan về Công ty dệt kim đông xuân Hà Nội- Chương II: Thực trạng quản lý vốn cố định tại Công ty dệt kim đôngxuân Hà Nội.- Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốncố định tại Công ty dệt kim đông xuân Hà Nội.Do trình độ lý luận và nhận thức có hạn thời gian tìm hiểu thực tế chưanhiều vì vậy chắc chắn baì viết của tôi không tránh khỏi những hạn chế vàthiếu sót rất mong sự góp ý của công ty và các thầy cô trong bộ môn để báocáo của em đạt kết quả tốt hơn. CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN HÀ NỘII. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH1. Khái niệm đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải cócác yếu tố: Sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động Tài sản cố định (TSCĐ) trong doanh nghiệp là những tư liệu lao độngcó giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, còn giá trị của nó thì đượcchuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất. Theochế độ tài chính hiện hành của nước ta (Thông tư số 10 TC/CĐKT ngày 20tháng 3 năm 1997) thì những tư liệu được coi là tài sản cố định phải đủ haiđiều kiện sau:- Có thời gian sử dụng trên một năm- Có giá trị từ 5 triệu VNĐ trở lênNhững tư liệu lao động không đủ các tiêu chuẩn quy định được coi lànhững công cụ nhỏ, được mua sắm bằng nguồn vố lưu động của doanhnghiệp.Đặc điểm chung của các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp là thamgia vào chu kỳ sản xuất sản phẩm với vai trò là các công cụ lao động. Trongquá trình đó hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của tài sản cố địnhkhông thay đổi. Song giá trị của nó lại được chuyển dịch dần từng phần vàogiá trị sản phẩm sản xuất ra. Bộ phận giá trị chuyển dịch này cấu thành mộtyếu tố chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và được bù đắp mỗi khisản phẩm được tiêu thụ.2. Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp Phân loại TSCĐ là việc phân chia toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp theonhững tiêu thức nhất định, nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.Thông thường có những cách phân loại chủ yếu sau:2.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện:Theo cách phân loại này TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành hailoại:- TSCĐ có hình thái vật chất (TSCĐ hữu hình)- TSCĐ không có hình thái vật chất (TSCĐ vô hình)Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp thấy được cơ cấu đầu tư củaTSCĐ. Hữu hình và vô hình từ đó lựa chọn các quyết định đầu tư hoặc điềuchỉnh cơ cấu sao cho phù hợp và có hiệu quả nhất.2.2. Phân loại theo mục đích sử dụngTheo tiêu thức này toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành 3loại:- TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh - TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi sự nghiệp an ninh quốc phòng- Các TSCĐ bảo quản hộ gửi hộ, cất giữ hộ nhà nướcCách phân loại này giúp cho doanh nghiệp thấy được cơ cấu TSCĐ củamình theo mục đích sử dụng của nó. Từ đó có biện pháp quản lý TSCĐ theomục đích sử dụng sao cho có hiệu quả nhất.2.3. Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế Căn cứ vào công dụng kinh tế của TSCĐ, toàn bộ TSCĐ của doanhnghiệp có thể chia thành các loại sau:- Nhà cửa, vật kiến trúc- Máy móc thiết bị- Phương tiện vận tải- Thiết bị dụng cụ quản lý- Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm - Các loại TSCĐ khác

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động