Đề tài thực tập - Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/11/2017 27 3 3 Trang doc

nakamoto

Thể loại : Thực tập kế toán

Từ khóa
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho
nền kinh tế quốc dân, yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của hội. Hoạt động
sản xuất thực chất quá trình sử dụng các liệu lao động để tác động vào đối tượng lao
động để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Đối với các doanh nghiệp,
TSCĐ nhân tố đẩy mạnh quá trình sản xuất kinh doanh thông qua việc nâng cao năng
suất của người lao động. Bởi vậy TSCĐ được xem như là thước đo trình độ công nghệ, năng
lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trong những năm qua, vấn đề nâng cao hiệu quả của việc sử dụng TSCĐ đặc biệt được
quan tâm. Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ mở rộng quy TSCĐ
còn phải biết khai thác hiệu quả nguồn tài sản cố định hiện có. Do vậy một doanh
nghiệp phải tạo ra một chế độ quản thích đáng toàn diện đối với TSCĐ, đảm bảo sử
dụng hợp lý công suất TSCĐ kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ.
Kế toán một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản TSCĐ của
một doanh nghiệp. Kế toán TSCĐ cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình TSCĐ của
doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên những thông tin ấy, các nhà quản lý sẽ
được những phân tích chuẩn xác để ra những quyết định kinh tế. Việc hạch toán kế toán
TSCĐ phải tuân theo các quy định hiện hành của chế độ tài chính kế toán. Để chế độ tài
chính kế toán đến được với doanh nghiệp cần một quá trình thích ứng nhất định. Nhà
nước sẽ dựa vào tình hình thực hiện chế độ ở các doanh nghiệp, tìm ra những vướng mắc để
có thể sửa đổi kịp thời.
Công ty Xây dựng 472 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn một doanh nghiệp Nhà
nước trực thuộc Bộ Quốc Phòng hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. Tài sản c định đóng
một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Do đặc thù của
ngành sản xuất kinh doanh, các TSCĐ được sử dụng tại công ty hầu hết là các loại máy móc
thiết bị thi công. Trong những năm qua, Công ty đã mạnh dạn đầu vốn vào các loại
TSCĐ, đặc biệt các loại máy móc thiết bị thi công, đồng thời từng bước hoàn thiện quá
trình hạch toán kế toán TSCĐ. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Công ty vẫn còn
những mặt hạn chế cần khắc phục.
Từ những hiểu biết của bản thân trong quá trình thực tập tại Công ty Xây dựng 472
Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Trương
Anh Dũng, em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử
dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 472 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cho chuyên
đề tốt nghiệp của mình.
SV: Nguyễn Huy Tưởng - Lớp: Kế toán K33
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Ngoài lời nói đầu và kết luận, chuyên đề tốt nghiệp có kết cấu gồm 3 phần:
Phần I : Đặc điểm chung về quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
xây dựng 472 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
Phần II : Thực trạng công tác hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả
sử dụng tài sản cố định tại Công ty Xây dựng 472- Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao
hiệu quả quản sử dụng tài sản cố định tại Công ty Xây dựng 472 –Tổng công ty xây
dựng Trường Sơn.
SV: Nguyễn Huy Tưởng - Lớp: Kế toán K33
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
PHẦN I
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY XÂY DỰNG 472 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN
I. Những vấn đề chung về tài sản cố định.
1. Khái niệm, vị trí, vai trò đặc điểm của tài sản cố định trong hoạt động sản
xuất kinh doanh
1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinh
doanh.
i sản cố định một trong nhng yếu tố cấu thành nên tư liệu lao động, là một bộ phận
không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp cũng như trong một
nền kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên, không phải tất cả các tư liệu lao động trong một doanh
nghiệp đều là tài sản cố định. i sản cố định là những liệu lao động có giá trị lớn, thời gian
sử dụng lâui. Khi tham gia vào qtrình sản xuất kinh doanh, tài sản cố định bị hao mòn dần
và giá tr của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh. i sản cố định
tham gia vào nhiều chu kinh doanh giữ nguyên hình thái ban đầu cho đến khi bị hỏng.
Quyết định số 507/TC/ĐTXD ngày 22/7/1986 của Bội chính quy định: tài sản cố định là
những liệu lao động giá tr trên 100.000 đồng và thời gian sử dụng trên một m. Quyết
định số 215/TC ngày 2/10/1990 của Bộ Tài Chính lại quy định tài sản cố định là những tài sản
có giá trị trên 500.000 đồng thời gian sử dụng trên một m. Quyết định số 166/1999/QĐ-
BTC quy định tài sản cố định phải thoả mãn điều kiện giá trtừ 5 triệu đồng tr n và thời
gian sử dụng từ một m tr lên. Quyết định số 206/2003 - BTC quy định tài sản cố định
phải thoả mãn từ 10 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng từ một m trở lên..
Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định tiêu chuẩn ghi nhận riêng biệt cho tài sản cố
định hữu hình và tài sản cố định vô hình.(Xem phần 2.1)
1.2. Đặc điểm của tài sản cố định
Tài sản cố định sử dụng trong một doanh nghiệp những đặc điểm sau:
Tài sản cố định một trong ba yếu tố không thể thiếu của nền kinh tế của một quốc gia
nói chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệpi riêng.
Tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh.
Giá trị của tài sản cố định được chuyển dịch vào chi phí sản xuất kinh doanh thông qua
việc doanh nghiệp trích khấu hao. Hàng quý, doanh nghiệp phải tích luỹ phần vốn này để
hình thành Nguồn vốn Khấu hao cơ bản.
TSCĐ hữu hình giữ nguyên hình thái ban đầu cho đến khi bị hỏng còn TSCĐ
hình không hình dạng vật chất nhưng lại có chứng minh sự hiện diện của mình qua Giấy
chứng nhận, Giao kèo, và các chứng từ có liên quan khác.
2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định.
2.1. Phân loại tài sản cố định.
2.1.1. Sự cần thiết phải phân loại tài sản cố định.
SV: Nguyễn Huy Tưởng - Lớp: Kế toán K33

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦUTài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất chonền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt độngsản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng laođộng để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Đối với các doanh nghiệp,TSCĐ là nhân tố đẩy mạnh quá trình sản xuất kinh doanh thông qua việc nâng cao năngsuất của người lao động. Bởi vậy TSCĐ được xem như là thước đo trình độ công nghệ, nănglực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.Trong những năm qua, vấn đề nâng cao hiệu quả của việc sử dụng TSCĐ đặc biệt đượcquan tâm. Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐmà còn phải biết khai thác có hiệu quả nguồn tài sản cố định hiện có. Do vậy một doanhnghiệp phải tạo ra một chế độ quản lý thích đáng và toàn diện đối với TSCĐ, đảm bảo sửdụng hợp lý công suất TSCĐ kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ.Kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý TSCĐ củamột doanh nghiệp. Kế toán TSCĐ cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình TSCĐ củadoanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên những thông tin ấy, các nhà quản lý sẽcó được những phân tích chuẩn xác để ra những quyết định kinh tế. Việc hạch toán kế toánTSCĐ phải tuân theo các quy định hiện hành của chế độ tài chính kế toán. Để chế độ tàichính kế toán đến được với doanh nghiệp cần có một quá trình thích ứng nhất định. Nhànước sẽ dựa vào tình hình thực hiện chế độ ở các doanh nghiệp, tìm ra những vướng mắc đểcó thể sửa đổi kịp thời. Công ty Xây dựng 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn là một doanh nghiệp Nhànước trực thuộc Bộ Quốc Phòng hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. Tài sản cố định đóngmột vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Do đặc thù củangành sản xuất kinh doanh, các TSCĐ được sử dụng tại công ty hầu hết là các loại máy mócthiết bị thi công. Trong những năm qua, Công ty đã mạnh dạn đầu tư vốn vào các loạiTSCĐ, đặc biệt là các loại máy móc thiết bị thi công, đồng thời từng bước hoàn thiện quátrình hạch toán kế toán TSCĐ. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Công ty vẫn cònnhững mặt hạn chế cần khắc phục. Từ những hiểu biết của bản thân trong quá trình thực tập tại Công ty Xây dựng 472 –Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TrươngAnh Dũng, em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sửdụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cho chuyênđề tốt nghiệp của mình.SV: Nguyễn Huy Tưởng - Lớp: Kế toán K33 Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNgoài lời nói đầu và kết luận, chuyên đề tốt nghiệp có kết cấu gồm 3 phần:Phần I : Đặc điểm chung về quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công tyxây dựng 472 - Tổng công ty xây dựng Trường SơnPhần II : Thực trạng công tác hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quảsử dụng tài sản cố định tại Công ty Xây dựng 472- Tổng công ty xây dựng Trường SơnPhần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với việc nâng caohiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cố định tại Công ty Xây dựng 472 –Tổng công ty xâydựng Trường Sơn.SV: Nguyễn Huy Tưởng - Lớp: Kế toán K33 Chuyên đề thực tập tốt nghiệpPHẦN IĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦACÔNG TY XÂY DỰNG 472 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠNI. Những vấn đề chung về tài sản cố định.1. Khái niệm, vị trí, vai trò và đặc điểm của tài sản cố định trong hoạt động sảnxuất kinh doanh1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinhdoanh.Tài sản cố định là một trong những yếu tố cấu thành nên tư liệu lao động, là một bộ phậnkhông thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp cũng như trong mộtnền kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên, không phải tất cả các tư liệu lao động trong một doanhnghiệp đều là tài sản cố định. Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thời giansử dụng lâu dài. Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, tài sản cố định bị hao mòn dầnvà giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh. Tài sản cố địnhtham gia vào nhiều chu kì kinh doanh và giữ nguyên hình thái ban đầu cho đến khi bị hư hỏng.Quyết định số 507/TC/ĐTXD ngày 22/7/1986 của Bộ Tài chính quy định: tài sản cố định lànhững tư liệu lao động có giá trị trên 100.000 đồng và thời gian sử dụng trên một năm. Quyếtđịnh số 215/TC ngày 2/10/1990 của Bộ Tài Chính lại quy định tài sản cố định là những tài sảncó giá trị trên 500.000 đồng và thời gian sử dụng trên một năm. Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC quy định tài sản cố định phải thoả mãn điều kiện là giá trị từ 5 triệu đồng trở lên và thờigian sử dụng từ một năm trở lên. Quyết định số 206/2003 QĐ- BTC quy định tài sản cố địnhphải thoả mãn từ 10 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng từ một năm trở lên..Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định rõ tiêu chuẩn ghi nhận riêng biệt cho tài sản cốđịnh hữu hình và tài sản cố định vô hình.(Xem phần 2.1) 1.2. Đặc điểm của tài sản cố địnhTài sản cố định sử dụng trong một doanh nghiệp có những đặc điểm sau:Tài sản cố định là một trong ba yếu tố không thể thiếu của nền kinh tế của một quốc gianói chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nói riêng.Tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh.Giá trị của tài sản cố định được chuyển dịch vào chi phí sản xuất kinh doanh thông quaviệc doanh nghiệp trích khấu hao. Hàng quý, doanh nghiệp phải tích luỹ phần vốn này đểhình thành Nguồn vốn Khấu hao cơ bản.TSCĐ hữu hình giữ nguyên hình thái ban đầu cho đến khi bị hư hỏng còn TSCĐ vôhình không có hình dạng vật chất nhưng lại có chứng minh sự hiện diện của mình qua Giấychứng nhận, Giao kèo, và các chứng từ có liên quan khác.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định.2.1. Phân loại tài sản cố định.2.1.1. Sự cần thiết phải phân loại tài sản cố định.SV: Nguyễn Huy Tưởng - Lớp: Kế toán K33

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động