Đề tài thực tập - Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/11/2017 4 3 3 Trang doc

nakamoto

Thể loại : Thực tập kế toán

Từ khóa
Li nói đu.
Trong thi k hin nay, công tác kế toán luôn đưc chú trng tt
c các doanh nghip vì tm quan trng ca nó. Chc năng ca kế toán là
ghi chép và phn ánh các nghip v kinh tế phát sinh trong k kinh
doanh ca mt doanh nghip. Ngoài ra, kế toán còn cung cp thông tin
cho nhiu đi tưng khác ngoài doanh nghip. Đi vi các nhà qun lý,
các thông tin này giúp cho h có nhng cơ s đ đưa ra nhng quyết đnh
phù hp đ đnh hưng phát trin Công ty còn đi vi các nhà đu tư, các
thông tin này là cơ s đ đưa ra các quyết đnh đu tư.
Hch toán TSCĐ có ý nghĩa quan trng (đc bit đi vi các đơn v
xây lp) và là mt b phn không th thiếu trong quá trình sn xut kinh
doanh ca Công ty Công Trình Đưng Thu. Trong điu kin ngày càng
có nhiu đi th cnh tranh trên th trưng như hin nay, kế toán là công
c hu hiu đ Công ty có th phân tích tình hình tài chính ca mình, t
đó có đnh hưng phát trin, đu tư và có phương pháp qun lý tt to
nên sc mnh ni lc ca Công ty.
Nhn thc đưc vai trò ca công tác kế toán nói chung và hch
toán TSCĐ nói riêng, cùng vi s hưng dn ca cô Lê Kim Ngc, cô
chú phòng kế toán Công ty Công Trình Đưng Thu. Em đã la chn đ
tài "Hoàn thin hch toán TSCĐ ti Công ty Công Trình Đưng
Thu" cho báo cáo chuyên đ ca mình. Báo cáo này gm 3 phn:
Phn 1 : Khái quát chung v Công ty Công Trình Đưng Thu
Phn 2: Thc trng hch toán TSCĐ ti Công ty Công Trình
Đưng Thu.
Phn 3: Mt s nhn xét đánh giá và gii pháp hoàn thin hch
toán TSCĐ ti Công ty Công Trình Đưng Thu
1
Mc dù đã c gng trong quá trình viết báo cáo này, tuy nhiên
không th trách đưc nhng thiếu sót. Bi vy, em rt mong nhn đưc ý
kiến và hưng dn ca các thy cô, ca các cô chú trong phòng kế toán
ti Công ty Công Trình Đưng Thu đ bài viết đưc hoàn thin hơn.
Em xin chân thành cm ơn!
Ngày 07 tháng 05 năm 2005
Sinh viên
Đ Văn Toàn
2
Phn 1 : Khái quát chung v Công ty Công Trình Đưng
Thu.
1. Quá trình hình thành và phát trin ca Công ty Công Trình Đưng
Thu.
1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca Công ty Công Trình
Đưng Thu.
Công ty Công Trình Đưng Thu tin thân là Công ty Công Trình
Đưng Sông I đưc thành lp theo quyết đnh s 288 QĐTC ngày 01-07-
1972 thuc Tng Công ty Xây dng Đưng Thu (B Giao Thông Vn
Ti). T ngày thành lp đến nay Công ty đã qua 3 ln thay đi tên.
Năm 1983, Công ty Công Trình Đưng Sông I đi tên thành Xí
nghip cu cng 204 trc thuc liên hip các Xí nghip Qun lý Giao
Thông Đưng Thu II.
Năm 1986, Xí nghip cu cng 204 li đi tên thành Xí nghip Công
Trình Đưng Thu trc thuc liên hip các Xí nghip Qun lý Giao
thông Đưng Thu I.
Lần thứ 3, năm 1989 Xí nghiệp Công Trình Đường Thuỷ được đổi tên thành
Công ty Công Trình Đường Thuỷ trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Đường
Thuỷ. Tên gọi Công ty Công Trình Đường Thuỷ được giữ cho đến bây giờ.
Tên giao dịch việt nam: Công Ty Công Trình Đường Thuỷ
Tên giao dich quốc tế : WACO (Waterway Construcsion Conpany)
Trụ sở chính : 159 Thái Hà - Quận Đống Đa-Hà Nội
Chi nhánh : 14B8 - Ngô Tất Tố - Quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí
Minh
ĐT : 04.8561482
3

Lời nói đầu.Trong thời kỳ hiện nay, công tác kế toán luôn được chú trọng ở tấtcả các doanh nghiệp vì tầm quan trọng của nó. Chức năng của kế toán làghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kinhdoanh của một doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán còn cung cấp thông tincho nhiều đối tượng khác ngoài doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý,các thông tin này giúp cho họ có những cơ sở để đưa ra những quyết địnhphù hợp để định hướng phát triển Công ty còn đối với các nhà đầu tư, cácthông tin này là cơ sở để đưa ra các quyết định đầu tư.Hạch toán TSCĐ có ý nghĩa quan trọng (đặc biệt đối với các đơn vịxây lắp) và là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinhdoanh của Công ty Công Trình Đường Thuỷ. Trong điều kiện ngày càngcó nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường như hiện nay, kế toán là côngcụ hữu hiệu để Công ty có thể phân tích tình hình tài chính của mình, từđó có định hướng phát triển, đầu tư và có phương pháp quản lý tốt tạonên sức mạnh nội lực của Công ty.Nhận thức được vai trò của công tác kế toán nói chung và hạchtoán TSCĐ nói riêng, cùng với sự hướng dẫn của cô Lê Kim Ngọc, côchú phòng kế toán Công ty Công Trình Đường Thuỷ. Em đã lựa chọn đềtài "Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Công ty Công Trình ĐườngThuỷ" cho báo cáo chuyên đề của mình. Báo cáo này gồm 3 phần: Phần 1 : Khái quát chung về Công ty Công Trình Đường Thuỷ Phần 2: Thực trạng hạch toán TSCĐ tại Công ty Công TrìnhĐường Thuỷ.Phần 3: Một số nhận xét đánh giá và giải pháp hoàn thiện hạchtoán TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ1 Mặc dù đã cố gắng trong quá trình viết báo cáo này, tuy nhiênkhông thể trách được nhứng thiếu sót. Bởi vậy, em rất mong nhận được ýkiến và hướng dẫn của các thầy cô, của các cô chú trong phòng kế toántại Công ty Công Trình Đường Thuỷ để bài viết được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 07 tháng 05 năm 2005 Sinh viên Đỗ Văn Toàn2 Phần 1 : Khái quát chung về Công ty Công Trình ĐườngThuỷ.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công Trình ĐườngThuỷ.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công TrìnhĐường Thuỷ. Công ty Công Trình Đường Thuỷ tiền thân là Công ty Công TrìnhĐường Sông I được thành lập theo quyết định số 288 QĐTC ngày 01-07-1972 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Đường Thuỷ (Bộ Giao Thông VậnTải). Từ ngày thành lập đến nay Công ty đã qua 3 lần thay đổi tên.Năm 1983, Công ty Công Trình Đường Sông I đổi tên thành Xínghiệp cầu cảng 204 trực thuộc liên hiệp các Xí nghiệp Quản lý GiaoThông Đường Thuỷ II. Năm 1986, Xí nghiệp cầu cảng 204 lại đổi tên thành Xí nghiệp CôngTrình Đường Thuỷ trực thuộc liên hiệp các Xí nghiệp Quản lý Giaothông Đường Thuỷ I. Lần thứ 3, năm 1989 Xí nghiệp Công Trình Đường Thuỷ được đổi tên thànhCông ty Công Trình Đường Thuỷ trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng ĐườngThuỷ. Tên gọi Công ty Công Trình Đường Thuỷ được giữ cho đến bây giờ. Tên giao dịch việt nam: Công Ty Công Trình Đường ThuỷTên giao dich quốc tế : WACO (Waterway Construcsion Conpany)Trụ sở chính : 159 Thái Hà - Quận Đống Đa-Hà NộiChi nhánh : 14B8 - Ngô Tất Tố - Quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ ChíMinhĐT : 04.85614823

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động