Đề tài thực tập - công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải.

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 124 13 73 Trang doc

Khoa kk
hiệu quả các loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn. Muốn vậy doanh nghiệp
phải có chiến lược thị trường tốt để đẩy mạnh lượng hàng hoá bán ra, mở rộng
khách hàng, nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí, giảm giá thành.
Chính những yếu tố, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính
giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp một bộ phận cấu thành quan trọng
của hệ thống công cụ quản kinh tế, vai trò tích cực trong việc quản
doanh nghiệp, vì nó phản ánh chính xác tình hình sử dụng vật tư, tiền vốn, lao
động. Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ yêu
cầu quản lý của các nhà lãnh đạo đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm tiết
kiệm chi phí, hạ giá thành, đạt được lợi nhuận mong muốn trong sản xuất
kinh doanh đưa ra doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và phát triển bền vững.
Bằng những kiến thức đã được học, với những gì đã được làm tại Công
ty T.M.T cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy giáo em đã chọn công
tác kế toán chi phí tính giá thành sản xuất sản phẩm để viết báo cáo thực
tập.
Phần báo cáo thực tập tổng hợp gồm:
Chương I: Khái quát tình hình chung của Công ty Thương mại sản
xuất thiết bị giao thông vận tải.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
tínhgiá thành sản phẩm của Công ty Thương mại sản xuất thiết bị giao
thông vận tải.
Chương III: Tìm hiểu chung về các phần hành kế toán khác trong Công
ty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải.
Chương IV: Nghiệp vụ tài chính phân tích giá thành tại Công ty
Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải.
Chương V: Một số ý kiến hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất
tính giá thành sản phẩm của Công ty Thương mại sản xuất thiết bị giao
thông vận tải.
15
16
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG
MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VẬT TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Quá trình tổ chức hạch toán tại Công ty Thương mại và sản xuất thiết bị
vật tư giao thông vận tải (Công ty T.M.T)
A. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY T.M.T
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
Đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi giới hạn sản xuất mà sản xuất phải
tập hợp theo đó. Hiện nay, trong công ty việc tính giá thành sản phẩm được
tập hợp chi phí theo khoản mục:
- Chi phí NVLTT
- Chi phí NCTT
- Chi phí SXC
Doanh nghiệp đã áp dụng hình thức kế toán Nhật chung hạch
toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên. Quy trình sản
xuất của Công ty T.M.T tương đối dài (khoảng 03 đến 05 tháng). Hiện nay
công việc sản xuất của công ty được thực hiện theo các đơn đặt hàng của
khách hàng. Xuất phát từ đặc điểm như vậy, nên đối tượng tập hợp chi phí sản
xuất của Công ty T.M.T là các đơn đặt hàng.
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
Quá trình sản xuất sản phẩm của Công ty T.M.T rất phức tạp phải trải
qua nhiều công đoạn lắp ráp khác nhau, mỗi công đoạn lại đặc điểm quy
trình công nghệ riêng. Chính sự phức tạp ấy đã chi phối rất nhiều tới công tác
tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của Công ty T.M.T. Công ty sử
dụng phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp. Các chi phí liên quan đến đối
tượng nào thì tập hợp theo đối tượng đó.
17

hiệu quả các loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn. Muốn vậy doanh nghiệpphải có chiến lược thị trường tốt để đẩy mạnh lượng hàng hoá bán ra, mở rộngkhách hàng, nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí, giảm giá thành.Chính những yếu tố, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tínhgiá thành sản phẩm trong doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọngcủa hệ thống công cụ quản lý kinh tế, có vai trò tích cực trong việc quản lýdoanh nghiệp, vì nó phản ánh chính xác tình hình sử dụng vật tư, tiền vốn, laođộng. Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ yêucầu quản lý của các nhà lãnh đạo đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm tiếtkiệm chi phí, hạ giá thành, đạt được lợi nhuận mong muốn trong sản xuấtkinh doanh đưa ra doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và phát triển bền vững.Bằng những kiến thức đã được học, với những gì đã được làm tại Côngty T.M.T cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy cô giáo em đã chọn côngtác kế toán chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm để viết báo cáo thựctập.Phần báo cáo thực tập tổng hợp gồm:Chương I: Khái quát tình hình chung của Công ty Thương mại và sảnxuất thiết bị giao thông vận tải.Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất vàtínhgiá thành sản phẩm của Công ty Thương mại và sản xuất thiết bị giaothông vận tải.Chương III: Tìm hiểu chung về các phần hành kế toán khác trong Côngty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải.Chương IV: Nghiệp vụ tài chính và phân tích giá thành tại Công tyThương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải.Chương V: Một số ý kiến hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩm của Công ty Thương mại và sản xuất thiết bị giaothông vận tải.15 16 CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢNXUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNGMẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VẬT TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢIQuá trình tổ chức hạch toán tại Công ty Thương mại và sản xuất thiết bịvật tư giao thông vận tải (Công ty T.M.T)A. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY T.M.T1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi giới hạn sản xuất mà sản xuất phảitập hợp theo đó. Hiện nay, trong công ty việc tính giá thành sản phẩm đượctập hợp chi phí theo khoản mục:- Chi phí NVLTT- Chi phí NCTT- Chi phí SXCDoanh nghiệp đã áp dụng hình thức kế toán là Nhật ký chung và hạchtoán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Quy trình sảnxuất của Công ty T.M.T là tương đối dài (khoảng 03 đến 05 tháng). Hiện naycông việc sản xuất của công ty được thực hiện theo các đơn đặt hàng củakhách hàng. Xuất phát từ đặc điểm như vậy, nên đối tượng tập hợp chi phí sảnxuất của Công ty T.M.T là các đơn đặt hàng.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất Quá trình sản xuất sản phẩm của Công ty T.M.T rất phức tạp phải trảiqua nhiều công đoạn lắp ráp khác nhau, mỗi công đoạn lại có đặc điểm quytrình công nghệ riêng. Chính sự phức tạp ấy đã chi phối rất nhiều tới công táctập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty T.M.T. Công ty sửdụng phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp. Các chi phí liên quan đến đốitượng nào thì tập hợp theo đối tượng đó.17

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động