canbanphp

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

20/08/2018 174 23 142 Trang pdf

ngoc le

Thể loại : Lập trình

Từ khóa
COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM
Moân hoïc: PHP
Baøi 1
Nhöõng vaán ñeà chính seõ ñöôïc ñeà caäp trong baøi hoïc:
9 Giôùi thieäu PHP
9 Caáu hình IIS, Apache Web Server
9 Caøi ñaët PHP.
o Caøi ñaët PHP.
o Caáu hình öùng duïng PHP
9 Giôùi thieäu PHP.
o PHP Script.
o Ghi chuù trong PHP
o In noäi dung baèng PHP
1. GIÔÙI THIEÄU PHP
PHP vieát taét cuûa chöõ Personal Home Page ra ñôøi naêm 1994 do phaùt minh cuûa
Rasmus Lerdorf, vaø noù tieáp tuïc ñöôïc phaùt trieån bôûi nhieàu caù nhaân vaø taäp theå khaùc, do ñoù
PHP ñöôïc xem nhö moät saûn phaåm cuûa maõ nguoàn môû.
PHP laø kòch baûn trình chuû (server script) chaïy treân phía server (server side) nhö
caùch server script khaùc (asp, jsp, cold fusion).
PHP laø kòch baûn cho pheùp chuùng ta xaây döïng öùng duïng web treân maïng internet hay
intranet töông taùc vôùi moïi cô sôû döõ lieäu nhö mySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server vaø
Access.
Löu yù raèng, töø phieân baûn 4.0 trôû veà sau môùi hoã trôï session, ngoaøi ra PHP cuõng nhö
Perl laø kòch baûng xöû lyù chuoãi raát maïnh chính vì vaäy baïn coù theå söû duïng PHP trong nhöõng
coù yeâu caàu veà xöû lyù chuoãi.
2. CAØI ÑAËT PHP
Caøi ñaët PHP treân neàn Windows thì söû duïng php-4.0.6-Win32.zip, sau khi caøi ñaët
öùng duïng naøy treân ñóa cöùng seõ xuaát hieän thö muïc PHP, trong thöï muïc naøy seõ coù taäp tin
php4ts.dll vaø php.exe cuøng vôùi thö muïc sessiondata.
Ngoaøi ra, trong thö muïc WINDOW hoaëc WINNT seõ xuaát hieän taäp tin php.ini, taäp
tin naøy cho pheùp baïn caáu hình cho öùng duïng PHP. Chaúng haïn, khi söû duïng session, PHP
caàn moät nôi ñeå löu tröõ chuùng, trong taäp tin naøy maëc ñònh laø session.save_path =
C:\PHP\sessiondata, neáu baïn caøi ñaët PHP vôùi thö muïc PHP treân ñóa D thì baïn caàn thay
ñoåi ñöôøng daãn trong khai baùo naøy.
Töông töï nhö vaäy, khi coù loãi trong trangPHP thì loãi thöôøng xuaát hieän khi trieäu goïi
chuùng, ñeå che daáu caùc loãi naøy thì baïn caàn khai baùo display_errors = Off thay vì chuùng ôû
traïng thaùi display_errors = On.
Ngoaøi ra, trang PHP cuõng coù theå trình baøy moät soá warning khi chuùng phaùt hieän cuù
phaùp khoâng hôïp lyù, chính vì vaäy ñeå che daáu caùc warning naøy thì baïn cuõng caàn khai baùo
traïng thaùi Off thay vì On nhö assert.warning = Off.
3. CAÁU HÌNH ÖÙNG DUÏNG PHP
3.1. Caáu hình IIS
Sau khi caøi ñaët heä ñieàu haønh Windows NT hay 2000 trôû veà sau, baèng caùch khai baùo
môùi moät web site hay virtual site trong moät site ñang coù theo caùc böôùc nhö sau:
1. Taïo moät thö muïc coù teân myPHP ñeà löu tröõ caùc taäp tin PHP
2. Khôûi ñoäng IIS (töï ñoäng khôûi ñoäng neáu Windows NT/2000)
Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang

COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Moân hoïc: PHP Baøi 1 Nhöõng vaán ñeà chính seõ ñöôïc ñeà caäp trong baøi hoïc: 9 Giôùi thieäu PHP 9 Caáu hình IIS, Apache Web Server 9 Caøi ñaët PHP. o Caøi ñaët PHP. o Caáu hình öùng duïng PHP 9 Giôùi thieäu PHP. o PHP Script. o Ghi chuù trong PHP o In noäi dung baèng PHP 1. GIÔÙI THIEÄU PHP PHP vieát taét cuûa chöõ Personal Home Page ra ñôøi naêm 1994 do phaùt minh cuûa Rasmus Lerdorf, vaø noù tieáp tuïc ñöôïc phaùt trieån bôûi nhieàu caù nhaân vaø taäp theå khaùc, do ñoù PHP ñöôïc xem nhö moät saûn phaåm cuûa maõ nguoàn môû. PHP laø kòch baûn trình chuû (server script) chaïy treân phía server (server side) nhö caùch server script khaùc (asp, jsp, cold fusion). PHP laø kòch baûn cho pheùp chuùng ta xaây döïng öùng duïng web treân maïng internet hay intranet töông taùc vôùi moïi cô sôû döõ lieäu nhö mySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server vaø Access. Löu yù raèng, töø phieân baûn 4.0 trôû veà sau môùi hoã trôï session, ngoaøi ra PHP cuõng nhö Perl laø kòch baûng xöû lyù chuoãi raát maïnh chính vì vaäy baïn coù theå söû duïng PHP trong nhöõng coù yeâu caàu veà xöû lyù chuoãi. 2. CAØI ÑAËT PHP Caøi ñaët PHP treân neàn Windows thì söû duïng php-4.0.6-Win32.zip, sau khi caøi ñaët öùng duïng naøy treân ñóa cöùng seõ xuaát hieän thö muïc PHP, trong thöï muïc naøy seõ coù taäp tin php4ts.dll vaø php.exe cuøng vôùi thö muïc sessiondata. Ngoaøi ra, trong thö muïc WINDOW hoaëc WINNT seõ xuaát hieän taäp tin php.ini, taäp tin naøy cho pheùp baïn caáu hình cho öùng duïng PHP. Chaúng haïn, khi söû duïng session, PHP caàn moät nôi ñeå löu tröõ chuùng, trong taäp tin naøy maëc ñònh laø session.save_path = C:\PHP\sessiondata, neáu baïn caøi ñaët PHP vôùi thö muïc PHP treân ñóa D thì baïn caàn thay ñoåi ñöôøng daãn trong khai baùo naøy. Töông töï nhö vaäy, khi coù loãi trong trangPHP thì loãi thöôøng xuaát hieän khi trieäu goïi chuùng, ñeå che daáu caùc loãi naøy thì baïn caàn khai baùo display_errors = Off thay vì chuùng ôû traïng thaùi display_errors = On. Ngoaøi ra, trang PHP cuõng coù theå trình baøy moät soá warning khi chuùng phaùt hieän cuù phaùp khoâng hôïp lyù, chính vì vaäy ñeå che daáu caùc warning naøy thì baïn cuõng caàn khai baùo traïng thaùi Off thay vì On nhö assert.warning = Off. 3. CAÁU HÌNH ÖÙNG DUÏNG PHP 3.1. Caáu hình IIS Sau khi caøi ñaët heä ñieàu haønh Windows NT hay 2000 trôû veà sau, baèng caùch khai baùo môùi moät web site hay virtual site trong moät site ñang coù theo caùc böôùc nhö sau: 1. Taïo moät thö muïc coù teân myPHP ñeà löu tröõ caùc taäp tin PHP 2. Khôûi ñoäng IIS (töï ñoäng khôûi ñoäng neáu Windows NT/2000) Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM 3. Choïn Start | Programs | Administrative Tools | Internet Information Server 4. Neáu taïo virtual site thì choïn Default Web Ste | R-Click | New | Virtual Site 5. Trong tröôøng hôïp taïo môùi Site thì Default Web Ste | R-Click | New | Site 6. Neáu choïn tröôøng hôïp 4 thì baïn cung taáp dieãn giaûi cuûa site nhö hình 1-1 Hình 1-1: Khai baùo dieãn giaûi 7. Choïn nuùt Next vaø khai baùo IP vaø port, trong tröôøng hôïp baïn khoâng söû duïng port 80 cho öùng site khaùc thì choïn giaù trò maëc ñònh. Tuy nhieân neáu coù nhieàu öùng duïng tröôùc ñoù ñaõ caáu hình trong IIS thì baïn coù theå thay ñoåi port khaùc, ví duï choïn port 85 nhö hình 1-2. Hình 1-2: Khai baùo IP vaø Port Löu yù raèng, port 80 laø port chuaån ñieàu naøy coù nghóa laø khi trieäu goïi treân trình duyeät baïn khoâng caàn goõ port, ví duï http://localhost/. Ñoái vôùi tröôøng hôïp port khaùc thì baïn phaûi goõ töông töï nhö http://localhost:85/ Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM 8. Choïn Next, baïn choïn thö muïc cuûa öùng duïng, ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy chuùng ta choïn vaøo thö muïc myPHP, chaúng haïn trong tröôøng hôïp naøy chuùng ta choïn htö muïc myPHP nhö hình 1-3. Hình 1-3: Choïn thö muïc myPHP 9. Keá ñeán choïn quyeàn truy caäp web site, trong tröôøng hôïp ñang thieát keá thì baïn choïn vaøo Browse. Ngoaøi ra, neáu baïn cho pheùp ngöôøi söû duïng internet coù theå thöïc thi taäp tin thöïc thi töø xa thì choïn vaøo tuyø choïn execute. Hình 1-4: Quyeàn truy caäp 10.Choïn Next vaø Finish, trong cöûa soå IIS xuaát hieän öùng duïng coù teân myPHP (khai baùo trong phaàn dieãn giaûi) nhö hình 1-5. Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động