cách tính giá thành công ty vận tải

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

05/04/2018 341 76 4 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Kế toán tổng hợp

Từ khóa

 !"#$%&'()*+,)-
./(0/12 '&3"#$(45 
6"#$(70 2/.89#:  9;$&2
1<0/&=>9?8@
A
+,)-./#B
CD9E/-9#: ,#1F90/(9#: 
9?&3=
G
#(H/0(IJJ
CF.K9#:  )L7#H/0
(IJJ(E/-(+/M'1
CFE=,K9#: K1D)N8
B
OPQ0K&09;$K9?(&3&0
(IJJ (/2R'H/0S3TUNV)IJW1
OPQ0KE=/E/-K8#H/0IJJ
9#: 1E/-XL
G
9?E/-'1
I1Y-(Q0=
G

Y-(Q0=
G
E/-&%Z/1 [
&%)2
G
/B
CD=
G
/2Z/
CD=
G
/2=
G
#Z(+>(+8)\(0/
>9'3>&%.(0/]01
 !"#$%&'()*+,)-./(0/12 '&3"#$(45 6"#$(70 2/.89#:  9;$&21<0/&=>9?8@A+,)-./#BCD9E/-9#: ,#1F90/(9#: 9?&3=G#(H/0(IJJCF.K9#:  )L7#H/0(IJJ(E/-(+/M'1CFE=,K9#: K1D)N8BOPQ0K&09;$K9?(&3&0(IJJ (/2R'H/0S3TUNV)IJW1OPQ0KE=/E/-K8#H/0IJJ9#: 1E/-XLG9?E/-'1I1Y-(Q0=GY-(Q0=GE/-&%Z/1 [&%)2G/BCD=G/2Z/CD=G/2=G#Z(+>(+8)\(0/>9'3>&%.(0/]01 C [/8) G/&^&&(0/N1D8=G'3=G#3##/=G/2&SIUV_IVN_I`D=GaE/-&%SbG/BD=G/2c#d)(+&(e fS+F=GS%S=GS%a8gZ . Ph_`V_IVN_I` c#gi SGj/S<% % N_1___1___ N/2IUV_IVN_I` c#gi SGS0 k<% % )NI1J__1___ N/DlSP WI1J__1___DL&%+(4=G#N&'3=G#3##BOD=G/2c#XSG&j/SmBIJFDnS>YOD=G/2c#XSG&S0 kmBIJFDnS>S !"#$ %&'(2&3&k 4/EZ8X&2 b&&2 Y84E&k&3(X%&C%&18$+XSG&j/SBN__ d&.fXSG&S0 kBNJ_ d&.f <0/&)034/4I/oW_p'Q0/&)1) *+,#,#- !"./ 0D#/=GBOD#%EZ>#$EZOD#9;$&^GOq(2 &kEZOq9]0]0>rEZd0'#>;0EZsfOD#(-/0EZOD##=tDDiD(+H/0&=G/2D#k&kk+EZ !"#$% &1 #$ %&234+.54+6 !"/ 0'7'#8/9 :7$ %&;&$ %&C<0/(E8&k(S3TUND)IJWBCD/'ML&%&2E&k0/S3IUID)JIIUBP=G0/k$

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động