Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

QD131 sửa đổi, bổ sung

Khoa kk

22/11/2017 58 7

_QD165 -02-6 VAS

Khoa kk

22/11/2017 5 1

QD149 -01-4 VAS

Khoa kk

22/11/2017 7 0

QD12 -05- 6 VAS

Khoa kk

22/11/2017 2 0

QD 234 -03- 6 VAs

Khoa kk

22/11/2017 6 0

Danh mục tài khoản TT133

huyenhd

22/11/2017 17 6

KHẤU HAO TSCĐ MỚI

huyenhd

22/11/2017 18 7

TT55-02 hd 4 VAS 1 với DN VDT NN

Khoa kk

21/11/2017 2 1

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động