Báo cáo hành vi người tiêu dùng online của Google

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

09/11/2017 7.079 908 23 Trang pdf

nakamoto
Báo Cáo Hành Vi Người Tiêu Dùng Online
| Google Confidential and Proprietary
Trình bày: Trịnh Quang Chung
Giám đốc Khối ngành Google Asia Pacific
Tháng 12/2014 | Tp. Hồ Chí Minh
| Google Confidential and Proprietary
Đối tượng khảo sát
Người sử dụng Internet tại
Việt Nam
Đã mua hàng
online trong vòng
1 tháng qua
Được chia thành 3 nhóm:
Người mua online gần đây
Người mua online đã lâu
Người chưa từng mua online
Đã mua hàng
online trong vòng
6 tháng qua
Chưa bao giờ
mua hàng online
| Google Confidential and Proprietary
1
2
3
4
5
Tiềm
năng của việc mua hàng trực tuyến
Lý do mua hàng trực tuyến
Những rào cản chính khi mua hàng
Hành vi của người mua hàng trực tuyến
Tác
động của quảng cáo đến việc quyết định mua hàng
Nội dung chính

Báo Cáo Hành Vi Người Tiêu Dùng Online | Google Confidential and Proprietary Trình bày: Trịnh Quang Chung– Giám đốc Khối ngành – Google Asia Pacific Tháng 12/2014 | Tp. Hồ Chí Minh | Google Confidential and Proprietary Đối tượng khảo sát Người sử dụng Internet tại Việt Nam Đã mua hàng online trong vòng 1 tháng qua Được chia thành 3 nhóm: Người mua online gần đây Người mua online đã lâu Người chưa từng mua online Đã mua hàng online trong vòng 6 tháng qua Chưa bao giờ mua hàng online | Google Confidential and Proprietary 1 2 3 4 5 Tiềm năng của việc mua hàng trực tuyến Lý do mua hàng trực tuyến Những rào cản chính khi mua hàng Hành vi của người mua hàng trực tuyến Tác động của quảng cáo đến việc quyết định mua hàng Nội dung chính

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động