Giáo trình kế toán tài chính toàn tập

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

20/11/2017 6.418 1.158 193 Trang pdf

Khoa kk
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.................................................... 1
1.1. Kế toán quá trình mua hàng..........................................................................................1
1.1.1. Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại...............................1
1.1.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ mua hàng.........................................................................1
1.1.1.2. Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại................................ 1
1.1.1.3. Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng mua.............................................................. 3
1.1.1.4. Phương pháp xác định giá mua hàng hoá...............................................................4
1.1.1.5. Các phương thức thanh toán tiền mua hàng........................................................... 6
1.1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ mua hàng........................................................... 7
1.1.2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước.................................................................. 7
1.1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng.......................................................................................7
1.1.2.2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước...................................... 8
1.1.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu................................................................. 27
1.1.3.1. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.1.3.2. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ..37
1.2. Kế toán quá trình bán hàng.........................................................................................38
1.2.1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại..............................38
1.2.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ bán hàng........................................................................ 38
1.2.1.2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại............................... 38
1.2.1.3. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán..............................................................40
1.2.1.4. Giá bán hàng hoá..................................................................................................41
1.2.1.5. Các phương thức thu tiền hàng.............................................................................42
1.2.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán hàng...........................................................42
1.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước..................................................................43
1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng.....................................................................................43
1.2.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho
theo phương pháp kê khai thương xuyên....................................................................................43
1.2.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho
theo phương pháp kiểm kê định kỳ.............................................................................................66
1.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu................................................................... 66
1.2.3.1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ........72
1.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ.............................................................. 73
1.3.1. Kế toán chi phí của hoạt động tiêu thụ....................................................................73
1.3.1.1. Đặc điểm chi phí của hoạt động tiêu thụ.............................................................. 73
1.3.1.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí trong các doanh nghiệp thương mại..................... 74
1.3.1.3. Kế toán chi phí bán hàng......................................................................................74
1.3.1.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp..................................................................80
1.3.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ .......................................................... 84
1.3.2.1. Khái niệm và nội dung kết quả hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
1.3.2.2. Phương pháp hạch toán....................................................................................... 84
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP...... 96
2.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.. 96
2.1.1. Đặc điểm sản xuất xây lắp.......................................................................................96
2.1.1.1. Đặc điểm tổ chức thi công sản phẩm xây lắp:......................................................96
2.1.1.2. Đặc điểm ngành xây dựng chi phối đến việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất
tính giá thành...............................................................................................................................97
2.1.2. Đặc điểm chi phí sản xuất xây lắp...........................................................................98
2.1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí................................................................................. 98
2.1.2.2. Nội dung các khoản mục chi phí cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp.............99
2.1.3. Đặc điểm giá thành sản phẩm xây lắp...................................................................101
2.1.3.1. Các loại giá thành trong sản xuất xây lắp...........................................................101
2.1.3.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành trong sản xuất xây lắp................102
2.1.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp...................................................103
2.1.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp............. 103
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất........................................................................... 104
2.2.1.1. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp............................................................104
2.2.1.2. Đối với chi phí nhân công trực tiếp....................................................................105
2.2.1.3. Đối với chi phí sử dụng máy thi công................................................................ 106
2.2.1.4. Đối với chi phí sản xuất chung...........................................................................109
2.2.2. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp............................................... 111
2.2.2.1. Thiệt hại phá đi làm lại.......................................................................................111
2.2.2.2. Thiệt hại ngừng sản xuất.................................................................................... 112
2.2.3. Kế toán sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp.................................................113
2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp................ 114
2.2.4.1. Phương pháp tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất...........................................114
2.2.4.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp............. 116
2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động xây lắp.............................................................119
2.3.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp........................119
2.3.1.1. Đặc điểm doanh thu tiêu thụ trong doanh nghiệp xây lắp..................................119
2.3.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng..................................................................................121
2.3.1.3. Phương pháp hạch toán...................................................................................... 122
2.3.2. Kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp.......................................... 123
2.3.2.1. Đặc điểm kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp........................123
2.3.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng..................................................................................123
2.3.2.3. Phương pháp hạch toán...................................................................................... 123
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP............................................................................... 128
3.1. Đặc điểm sản xuất và quản lý của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.................. 128
3.1.1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp.............................................................................128
3.1.1.1. Ruộng đất liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt trong sản xuất của doanh nghiệp
sản ............................................................................................................................................ 128
3.1.1.2. Sản phẩm nông nghiệp có khả năng tái sản xuất tự nhiên..................................128
3.1.1.3. Đối tượng sản xuất là những cơ thể sống........................................................... 129
3.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp...................................................129
3.2. Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông
nghiệp........................................................................................................................................130
3.2.1. Một số vấn đề chung.............................................................................................130
3.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của một số hoạt động sản xuất
phụ.............................................................................................................................................131
3.2.2.1. Đối với hoạt động sản xuất, chế biến phân hữu cơ............................................ 131
3.2.2.2. Đối với công việc cày kéo.................................................................................. 131
3.2.2.3. Đối với hoạt động vận tài................................................................................... 132
3.2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành trồng trọt...........132
3.2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của ngành trồng trọt............ 132
3.2.3.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm ngành
trồng trọt....................................................................................................................................133
3.2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây ngắn ngày............. 133
3.2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cây trồng 1 lần thu hoạch
nhiều lần....................................................................................................................................136
3.2.3.5. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây lâu năm................. 137
3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chăn nuôi.......... 139
3.2.4.1. Đặc điểm sản xuất của ngành chăn nuôi............................................................ 139
3.2.4.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm chăn nuôi
MỤC LỤCCHƯƠNG 1: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONGDOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.................................................... 11.1. Kế toán quá trình mua hàng..........................................................................................11.1.1. Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại...............................11.1.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ mua hàng.........................................................................11.1.1.2. Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại................................ 11.1.1.3. Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng mua.............................................................. 31.1.1.4. Phương pháp xác định giá mua hàng hoá...............................................................41.1.1.5. Các phương thức thanh toán tiền mua hàng........................................................... 61.1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ mua hàng........................................................... 71.1.2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước.................................................................. 71.1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng.......................................................................................71.1.2.2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước...................................... 81.1.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu................................................................. 271.1.3.1. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên1.1.3.2. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ..371.2. Kế toán quá trình bán hàng.........................................................................................381.2.1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại..............................381.2.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ bán hàng........................................................................ 381.2.1.2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại............................... 381.2.1.3. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán..............................................................401.2.1.4. Giá bán hàng hoá..................................................................................................411.2.1.5. Các phương thức thu tiền hàng.............................................................................421.2.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán hàng...........................................................421.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước..................................................................431.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng.....................................................................................431.2.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương xuyên....................................................................................431.2.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.............................................................................................661.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu................................................................... 661.2.3.1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên1.2.3.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ........721.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ.............................................................. 73 1.3.1. Kế toán chi phí của hoạt động tiêu thụ....................................................................731.3.1.1. Đặc điểm chi phí của hoạt động tiêu thụ.............................................................. 731.3.1.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí trong các doanh nghiệp thương mại..................... 741.3.1.3. Kế toán chi phí bán hàng......................................................................................741.3.1.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp..................................................................801.3.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ .......................................................... 841.3.2.1. Khái niệm và nội dung kết quả hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại1.3.2.2. Phương pháp hạch toán....................................................................................... 84 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP...... 962.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.. 962.1.1. Đặc điểm sản xuất xây lắp.......................................................................................962.1.1.1. Đặc điểm tổ chức thi công sản phẩm xây lắp:......................................................962.1.1.2. Đặc điểm ngành xây dựng chi phối đến việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành...............................................................................................................................972.1.2. Đặc điểm chi phí sản xuất xây lắp...........................................................................982.1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí................................................................................. 982.1.2.2. Nội dung các khoản mục chi phí cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp.............992.1.3. Đặc điểm giá thành sản phẩm xây lắp...................................................................1012.1.3.1. Các loại giá thành trong sản xuất xây lắp...........................................................1012.1.3.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành trong sản xuất xây lắp................1022.1.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp...................................................1032.1.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp............. 1032.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất........................................................................... 1042.2.1.1. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp............................................................1042.2.1.2. Đối với chi phí nhân công trực tiếp....................................................................1052.2.1.3. Đối với chi phí sử dụng máy thi công................................................................ 1062.2.1.4. Đối với chi phí sản xuất chung...........................................................................1092.2.2. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp............................................... 1112.2.2.1. Thiệt hại phá đi làm lại.......................................................................................1112.2.2.2. Thiệt hại ngừng sản xuất.................................................................................... 1122.2.3. Kế toán sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp.................................................1132.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp................ 1142.2.4.1. Phương pháp tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất...........................................1142.2.4.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp............. 1162.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động xây lắp.............................................................119 2.3.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp........................1192.3.1.1. Đặc điểm doanh thu tiêu thụ trong doanh nghiệp xây lắp..................................1192.3.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng..................................................................................1212.3.1.3. Phương pháp hạch toán...................................................................................... 1222.3.2. Kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp.......................................... 1232.3.2.1. Đặc điểm kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp........................1232.3.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng..................................................................................1232.3.2.3. Phương pháp hạch toán...................................................................................... 123CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP............................................................................... 1283.1. Đặc điểm sản xuất và quản lý của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.................. 1283.1.1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp.............................................................................1283.1.1.1. Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt trong sản xuất của doanh nghiệp sản ............................................................................................................................................ 1283.1.1.2. Sản phẩm nông nghiệp có khả năng tái sản xuất tự nhiên..................................1283.1.1.3. Đối tượng sản xuất là những cơ thể sống........................................................... 1293.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp...................................................1293.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp........................................................................................................................................1303.2.1. Một số vấn đề chung.............................................................................................130 3.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của một số hoạt động sản xuất phụ.............................................................................................................................................1313.2.2.1. Đối với hoạt động sản xuất, chế biến phân hữu cơ............................................ 1313.2.2.2. Đối với công việc cày kéo.................................................................................. 1313.2.2.3. Đối với hoạt động vận tài................................................................................... 1323.2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành trồng trọt...........1323.2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của ngành trồng trọt............ 1323.2.3.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm ngành trồng trọt....................................................................................................................................1333.2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây ngắn ngày............. 1333.2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây trồng 1 lần thu hoạch nhiều lần....................................................................................................................................1363.2.3.5. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây lâu năm................. 1373.2.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chăn nuôi.......... 1393.2.4.1. Đặc điểm sản xuất của ngành chăn nuôi............................................................ 1393.2.4.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm chăn nuôi

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động