mau-bien-ban-bu-tru-cong-no-can-tru-cong-no

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

18/11/2017 3.729 719 2 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Từ khóa
* Mẫu Biên bản bù trừ công nợ (hay cấn trừ công nợ)
CHI NHÁNH A
Số : 038/BBĐT-TV
(V/v: đối trừ công nợ giữa các đơn vị thành viên)
“CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016
BIÊN BẢN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ
- Căn cứ vào các biên bản giao nhận hàng hóa;biên bản đối chiếu công nợ;
- Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên liên quan.
Hôm nay, ngày 15 tháng 10m 2016 tại Chi nhánh A. Địa chỉ: Cầu Giấy,
nội, chúng tôi gồm có:
1. Bên A (Bên mua): Chi nhánh A
- Địa chỉ : Cầu Giấy, Hà nội
- Điện thoại : Fax:
- Đại diện : ……………….. Chức vụ:
2. Bên B (Bên bán): Chi nhánh B
- Địa chỉ : Nghệ An
- Điện thoại : ……. Fax:
- Đại diện : ….. Chức vụ:
3. Bên C (Bên nhận bù trừ giữa các thành viên): Chi nhánh C
- Địa chỉ : Hải Phòng
- Điện thoại : ……. Fax:
- Đại diện : ….. Chức vụ:
Sau khi bàn bạc, 3 bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:
- Tính đến T10/2015 Bên A Còn nợ tiền Bên B: là: 20.000.000đ
- Tính đến T10/2015 Bên C Còn nợ tiền Bên C: là: 22.000.000đ
Vậy số tiền Bên A còn nợ bên B xin đối trừ sang Công ty C. Công ty C có trách
nhiệm thanh toán đủ số tiền mà Công ty A bù trừ sang.
Ba bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ tháng 11/2016
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Biên bản được thành lập làm 03 (ba) bản giá trị pháp như nhau, mỗi
bên giữ 01 bản để hạch toán tại Công ty.
Chi nhánh A
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Chi nhánh B
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Chi nhánh C
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

* Mẫu Biên bản bù trừ công nợ (hay cấn trừ công nợ)CHI NHÁNH ASố : 038/BBĐT-TV(V/v: đối trừ công nợ giữa các đơn vị thành viên)“CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016BIÊN BẢN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ- Căn cứ vào các biên bản giao nhận hàng hóa;biên bản đối chiếu công nợ;- Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên liên quan.Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2016 tại Chi nhánh A. Địa chỉ: Cầu Giấy, Hànội, chúng tôi gồm có:1. Bên A (Bên mua): Chi nhánh A- Địa chỉ : Cầu Giấy, Hà nội- Điện thoại : Fax:- Đại diện : ……………….. Chức vụ:2. Bên B (Bên bán): Chi nhánh B- Địa chỉ : Nghệ An- Điện thoại : ……. Fax:- Đại diện : ….. Chức vụ: …3. Bên C (Bên nhận bù trừ giữa các thành viên): Chi nhánh C- Địa chỉ : Hải Phòng- Điện thoại : ……. Fax:- Đại diện : ….. Chức vụ: …Sau khi bàn bạc, 3 bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:- Tính đến T10/2015 Bên A Còn nợ tiền Bên B: là: 20.000.000đ- Tính đến T10/2015 Bên C Còn nợ tiền Bên C: là: 22.000.000đVậy số tiền Bên A còn nợ bên B xin đối trừ sang Công ty C. Công ty C có tráchnhiệm thanh toán đủ số tiền mà Công ty A bù trừ sang.Ba bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ tháng 11/2016Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.- Biên bản được thành lập làm 03 (ba) bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗibên giữ 01 bản để hạch toán tại Công ty.Chi nhánh A(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Chi nhánh B(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Chi nhánh C(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động