94 câu trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

30/10/2018 922 22 31 Trang doc

Thom Nguyen
94 câu trắc nghiệm Kế toán công – P1
in Kế toán, Trắc nghiệm 4,949 Views
Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán công (có đáp án). Nội dung bao gồm 94 câu hỏi trắc nghiệm (kèm
đáp án) được phân thành 3 phần như sau:
Phần 1: 30 câu
Phần 2: 30 câu
Phần 3: 34 câu
Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi
chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu
tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên
dưới.
KTCONG_1_1: Báo cáo nào trong các BCTC sau không sử dụng trong đơn vị hành chính sự
nghiệp (HCSN)?
● Bảng cân đối kế toán
○ Bảng cân đối tài khoản
○ Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
○ Báo cáo chi tiết kinh phí dự án
KTCONG_1_2: Hình thức sổ kế toán nào không áp dụng đối với đơn vị HCSN
● Nhật ký chứng từ
○ Nhật ký chung
○ Nhật ký sổ cái
○ Chứng từ ghi sổ
KTCONG_1_3: Kế toán TM ở các đơn vị HCSN sử dụng các chứng từ sau:
○ Biên lai rút tiền
○ Giấy rút dự toán kinh phí kiêm lĩnh TM
○ Phiếu chi
● Tất cả các chứng từ trên
KTCONG_1_4: Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi
○ Bên nợ TK TM (111)
○ Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động
○ Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)
● Các trên
KTCONG_1_5: Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:
○ Bên nợ TK TM (111)
○ Bên có TK tạm ứng kinh phí (336)
○ Bên có TK tạm ứng (312)
● (a) và (b)
KTCONG_1_6: Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức bằng TM kế toán ghi:
○ Bên nợ TK TM (111)
○ Bên nợ TK nguồn vốn kinh doanh (411)
○ Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)
● (a) và (b)
KTCONG_1_7: Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấp
trên ghi:
○ Bên có TK TM (111)
○ Bên có TK kinh phí cấp cho cấp dưới (341)
○ Bên nợ TK TM (111)
● (b) và (c)
KTCONG_1_8: Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân hàng
gồm:
94 câu trắc nghiệm Kế toán công – P1in Kế toán, Trắc nghiệm 4,949 ViewsBộ đề thi trắc nghiệm Kế toán công (có đáp án). Nội dung bao gồm 94 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 3 phần như sau: Phần 1: 30 câu Phần 2: 30 câu Phần 3: 34 câuCác câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.KTCONG_1_1: Báo cáo nào trong các BCTC sau không sử dụng trong đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN)?● Bảng cân đối kế toán○ Bảng cân đối tài khoản○ Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động○ Báo cáo chi tiết kinh phí dự ánKTCONG_1_2: Hình thức sổ kế toán nào không áp dụng đối với đơn vị HCSN● Nhật ký chứng từ○ Nhật ký chung○ Nhật ký sổ cái○ Chứng từ ghi sổKTCONG_1_3: Kế toán TM ở các đơn vị HCSN sử dụng các chứng từ sau:○ Biên lai rút tiền○ Giấy rút dự toán kinh phí kiêm lĩnh TM○ Phiếu chi● Tất cả các chứng từ trênKTCONG_1_4: Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi○ Bên nợ TK TM (111)○ Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động○ Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)● Các trênKTCONG_1_5: Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:○ Bên nợ TK TM (111)○ Bên có TK tạm ứng kinh phí (336)○ Bên có TK tạm ứng (312)● (a) và (b)KTCONG_1_6: Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức bằng TM kế toán ghi:○ Bên nợ TK TM (111)○ Bên nợ TK nguồn vốn kinh doanh (411)○ Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)● (a) và (b)KTCONG_1_7: Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấptrên ghi:○ Bên có TK TM (111)○ Bên có TK kinh phí cấp cho cấp dưới (341)○ Bên nợ TK TM (111)● (b) và (c)KTCONG_1_8: Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân hàng gồm: ○ Uỷ nhiệm thu○ Uỷ nhiệm chi○ Giấy báo nợ, giấy báo có● Tất cả các chứng từ trênKTCONG_1_9: Khi thu phí và lệ phí bằng tiền gửi kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:● Bên nợ TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc (112)● Bên có TK các khoản thu (511)○ Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)○ Bên có TK 512KTCONG_1_10: Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:● Bên nợ TK kinh phí cấp cho cấp dưới (341)● Bên có TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc (112)○ Bên nợ TK chi sự nghiệp (661)○ Bên nợ TK 461KTCONG_1_11: Những đối tượng sau đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:○ Văn phòng chính phủ○ Bộ, cơ quan ngang bộ○ Uỷ ban nhân dân tỉnh● Công ty trách nhiệm hữu hạnKTCONG_1_12: Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho:○ Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu chi○ Tổ chức xã hội nghề nghiệp tự thu, tự chi○ Văn phòng quốc hội● Tất cả các đối tượng trênKTCONG_1_13: Những đối tượng sau thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:○ Văn phòng chủ tịch nước○ Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp○ Các tổ chức phi chính phủ● Tất cả các đối tượng trênKTCONG_1_14: Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi:○ Bên nợ TK vật liệu (152)○ Bên nợ TK công cụ, dụng cụ (153)○ Bên nợ TK chi dự án (662)● Bên nợ TK chi hoạt động (661)KTCONG_1_15: Khi mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp thuế GTGT khấu trừ được ghi:○ Bên nợ TK vật liệu (152)○ Bên nợ TK thuế GTGT được khấu trừ (311.3)● Bên nợ tK chi hoạt động (661)○ Nợ TK chi dự án (662)KTCONG_1_16: Giá thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho có thể áp dụng một trong các phương pháp sau:● Nhập trước xuất trước○ Thẻ song song○ Kiểm kê định kỳ○ Kê khai thường xuyênKTCONG_1_17: Những chứng từ sau chứng từ nào sử dụng trong kế toán vật liệu công cụ dụng cụ:○ Hoá đơn mua hàng ○ Phiếu nhập kho○ Phiếu xuất kho● Tất cả các loại chứng từ trênKTCONG_1_18: Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:○ Giá gốc vật liệu mua vào● Ghi giảm chi hoạt động○ Ghi giảm nguồn kinh phí○ Các trên đều saiKTCONG_1_19: Số chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào:○ Bên nợ TK chi hoạt động (661)● Bên có TK chi hoạt động (661)○ Bên có TK vật liệu (152)○ Các trên đều saiKTCONG_1_20: Xuất kho vật liệu cho vay cho mượn được ghi vào:● Bên nợ TK các khoản phải thu khác (3118)○ Bên nợ TK cho vay (313)○ Bên Nợ TK chi hoạt động (661)○ Bên Nợ TK chi dự án (662)KTCONG_1_21: Rút dự toán chi hoạt động mua vật liệu nhập kho ghi, chọn 2 đáp án đúng:○ Có TK dự toán chi hoạt động (008)● Có TK dự toán chi chương trình dự án (009)● Nợ TK chi hoạt động (661)○ Nợ TK 561KTCONG_1_22: Thuế GTGT của TSCĐ mua ngoài dùng cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:● Nguyên giá TSCĐ○ Cho hoạt động○ Chi dự án○ Chi hoạt động SXKDKTCONG_1_23: Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán:● Giảm nguyên giá TSCĐ○ Tăng kinh phí hoạt động○ Giảm chi hoạt động○ Giảm chi dự ánKTCONG_1_24: Chứng từ cần có khi thực hiện kế toán tăng giảm TSCĐ:○ Biên bản giao nhận○ Biên bản thanh lý○ Biên bản đánh giá lại tài sản● Tất cả các chứng từ trênKTCONG_1_25: Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được○ Ghi giảm chi hoạt động○ Ghi tăng kinh phí hoạt động● Ghi giảm nguyên giá TSCĐ○ Không có trường hợp nàoKTCONG_1_26: Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ chưa có chứng từ ghi thu ghi chingân sách kế toán ghi vào:○ Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)○ Bên có TK nguồn kinh phí dự án (462)

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động