100 SAI PHAM VE HOA DON

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

25/10/2018 400 35 7 Trang pdf

hongnhungpx

Thể loại : Kế toán tổng hợp

Từ khóa
September 11, 2017
HỘI KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – THUẾ VIỆT NAM
[
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/628357767255611/
]
100 SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ, DOANH NGHIỆP BỊ XỬ PHẠT KHI THANH TRA THUẾ
CĂN CỨ VĂN BẢN PHÁP LUẬT:
Thông tư 39/2014/TT-BTC của BTC ; TT119/2014/TT-BTC ; TT số 26/2015/TT-BTC của BTC (VB
hợp nhất sô 17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 : 39, 119, 26); TT37/2017/TT-BTC ngày 27.04.2017
thi hành kể từ ngày 12/6/2017.
TT số 32/2011/TT-BTC và Quyết định số 1209 /QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí điểm hóa đơn
điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế
Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC (hiệu lực 2/3/2014); + Thông tư
176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của BTC sửa đổi bổ sung một số (hiệu lực 15/12/2016)
Luật kế toán 2015
Nghị định 174/2016/NĐ-CP của CP ngày 30/12/2016
Thông tư 10/2013/TTLT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTC ngày 26/6/2013.
I. Sai phạm hóa đơn tài chính khi mua bán hàng hóa dẫn đến không được kê khai thuế GTGT, không
tính vào chi phí được trừ năm 2017.
Quy định tại: Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 5
Thông tư số 119/2014 và khoản 1 Điều 3 của TT26/2015.
A. Các sai phạm thường gặp về nội dung bắt buộc khi mua bán hàng hóa
1. Hóa đơn tài chính không có ngày tháng năm, kế toán thanh toán tự ghi bổ sung cho đủ nội dung
bắt buộc
2. Hóa đơn Ngày, tháng, năm trên hóa đơn và ngày tháng năm trên biên bản giao hàng không trùng
nhau.
3. Viết hóa đơn để vay ngân hàng, khi nào có tiền thì làm biên bản bàn giao
4. Khách hàng viết hóa đơn trước để nhận tiền ứng của hợp đồng (hàng hóa, dịch vụ).
5. Tháng 12/2016 khi giao hàng bên bán không có hóa đơn, khi bên mua trả tiền bên bán mới viết
hóa đơn vào năm 2017.
6. Mua hàng nhiều lần trong quý, viết hóa đơn cuối quý (có bẳng kê chi tiết nhiều lần mua hàng kèm
theo)
7. Hóa đơn bên bán bị nhảy cóc số (Mua hàng là có thật):
+ Trong tháng:
+ Khác tháng:
8. Hóa đơn bị sai tên hoặc địa chỉ của bên bán hoặc bên mua (ghi không đầy đủ, không ghi rõ các nội
dung,..): Tên , địa chỉ: Khoản 2, Điều 16 TT39/2014/TT-BTC:
9. Hóa đơn bị sai mã số thuế của bên mua:
+ Hai bên chưa kê khai thuế.
+ Cả 2 bên mua và bán đã kê khai thuế.
+ Bên bán đã kê khai thuế, bên mua chưa kê khai thuế GTGT
10. Hóa đơn tại tiêu thức tên hàng ghi: hàng hóa theo hợp đồng số …ngày…tháng…năm….hoặc ghi
tên chung chung hoặc ghi tên hàng bằng tiếng Anh (đọc không hiểu).
11. Hóa đơn không ghi số lượng x đơn giá nhưng vẫn có thành tiền (hóa đơn tiếp khách, hóa đơn vận
chuyển, hóa đơn phòng ngủ,…)
+ Hàng hóa
+ Dịch vụ
September 11, 2017 HỘI KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – THUẾ VIỆT NAM [HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/628357767255611/] 100 SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ, DOANH NGHIỆP BỊ XỬ PHẠT KHI THANH TRA THUẾ CĂN CỨ VĂN BẢN PHÁP LUẬT: − Thông tư 39/2014/TT-BTC của BTC ; TT119/2014/TT-BTC ; TT số 26/2015/TT-BTC của BTC (VB hợp nhất sô 17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 : 39, 119, 26); TT37/2017/TT-BTC ngày 27.04.2017 thi hành kể từ ngày 12/6/2017. − TT số 32/2011/TT-BTC và Quyết định số 1209 /QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế − Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC (hiệu lực 2/3/2014); + Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của BTC sửa đổi bổ sung một số (hiệu lực 15/12/2016) − Luật kế toán 2015 − Nghị định 174/2016/NĐ-CP của CP ngày 30/12/2016 − Thông tư 10/2013/TTLT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTC ngày 26/6/2013. I. Sai phạm hóa đơn tài chính khi mua bán hàng hóa dẫn đến không được kê khai thuế GTGT, không tính vào chi phí được trừ năm 2017. Quy định tại: Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 5 Thông tư số 119/2014 và khoản 1 Điều 3 của TT26/2015. A. Các sai phạm thường gặp về nội dung bắt buộc khi mua bán hàng hóa 1. Hóa đơn tài chính không có ngày tháng năm, kế toán thanh toán tự ghi bổ sung cho đủ nội dung bắt buộc 2. Hóa đơn Ngày, tháng, năm trên hóa đơn và ngày tháng năm trên biên bản giao hàng không trùng nhau. 3. Viết hóa đơn để vay ngân hàng, khi nào có tiền thì làm biên bản bàn giao 4. Khách hàng viết hóa đơn trước để nhận tiền ứng của hợp đồng (hàng hóa, dịch vụ). 5. Tháng 12/2016 khi giao hàng bên bán không có hóa đơn, khi bên mua trả tiền bên bán mới viết hóa đơn vào năm 2017. 6. Mua hàng nhiều lần trong quý, viết hóa đơn cuối quý (có bẳng kê chi tiết nhiều lần mua hàng kèm theo) 7. Hóa đơn bên bán bị nhảy cóc số (Mua hàng là có thật): + Trong tháng: + Khác tháng: 8. Hóa đơn bị sai tên hoặc địa chỉ của bên bán hoặc bên mua (ghi không đầy đủ, không ghi rõ các nội dung,..): Tên , địa chỉ: Khoản 2, Điều 16 TT39/2014/TT-BTC: 9. Hóa đơn bị sai mã số thuế của bên mua: + Hai bên chưa kê khai thuế. + Cả 2 bên mua và bán đã kê khai thuế. + Bên bán đã kê khai thuế, bên mua chưa kê khai thuế GTGT 10. Hóa đơn tại tiêu thức tên hàng ghi: hàng hóa theo hợp đồng số …ngày…tháng…năm….hoặc ghi tên chung chung hoặc ghi tên hàng bằng tiếng Anh (đọc không hiểu). 11. Hóa đơn không ghi số lượng x đơn giá nhưng vẫn có thành tiền (hóa đơn tiếp khách, hóa đơn vận chuyển, hóa đơn phòng ngủ,…) + Hàng hóa + Dịch vụ September 11, 2017 HỘI KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – THUẾ VIỆT NAM [HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/628357767255611/] 12. Thủ trưởng đơn vị không ký, đóng dấu treo hình vuông. Phó giám đốc ký (DN có 2 đại diện trước pháp luật) 13. Hóa đơn không có dấu của bên bán − Điểm b, khoản 3, điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC) 14. Hóa đơn chữ ký trên liên 2 không phải là chữ ký trực tiếp. 15. Hóa đơn người mua hàng không ký: bán hàng qua điện thoại, bán hàng theo hợp đồng, bán hàng qua internet. − Hướng dẫn hóa đơn điện tử: CV số 819/TCT-DNL và công văn 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017. − CV số 2055 ngày 18/5/2017 của Tổng Cục thuế hướng dẫn vướng mắc về HĐĐT 16. Hóa đơn không có ghi tổ chức nhận in hóa đơn. 17. Hóa đơn mua hàng nội địa, chữ viết bằng tiếng Anh, đơn giá và thành tiền bằng ngoại tệ. − TT32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng NN Việt Nam hướng dẫn quy định hạn chế sử dụng ngoại hối. − Xử phạt: điểm c, khoản 6, Điều 24, Mục 7 Chương II NDD96/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 18. Hóa đơn: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ không có dấu chấm (.) hoặc dấu (,). 19. Hóa đơn viết tiếng việt nhưng không có dấu. Bên bán không đăng ký với cơ quan Thuế. − TT26/20115/TT-BTC 20. Nhiều hóa đơn không mang tên của đơn vị mua hàng: + Tiền điện, tiền nước khi thuê nhà + Tiền vé máy bay: B. Công ty phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau nhưng không có hóa đơn. Giải pháp chuẩn hóa chứng từ các khoản chi 1. Khoán công tác phí bằng tiền − (TT40/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 thay thế TT97/2010/TT-BTC) 2. Khoán tiền xăng xe, điện thoại bằng tiền (Không cần hóa đơn) − TT47/2015/TT-BLĐTBXH 3. Khoán trang phục bằng tiền − Điểm 2.7, khoản 2. Điều 4 TT96/2015/TT-BTC 4. Khoán ăn trưa, ăn ca bằng tiền: 3 triệu/người/tháng 5. Khoán tiền tiếp khách bằng tiền mặt 6. Khoán tiền nhà ở bằng tiền mặt 7. Khoán bảo hộ lao động bằng tiền mặt. 8. Doanh nghiệp chi các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt nhưng không có hóa đơn. 9. Chi chiết khấu thanh toán nhưng bên nhận tiền không xuất hóa đơn. 10. Chi hoa hồng cho cá nhân nhưng không xác định được người nhận tiền. Vì người nhận hoa hồng không muốn ghi tên trên phiếu chi. Tất cả các khoản chi không có hóa đơn Doanh nghiệp đều lập bảng kê 01/TNDN (TT78/2014/TT-BTC) C. Sai phạm do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn - Khoản 8, Điều 3 Nghị định 51/2010/NĐ-CP - Điều 22, Điều 23 TT39/2014/TT-BTC - Khoản 1, điều 15 TT219/2013/TT-BTC - Điểm 1, điều 6 TT78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi điểm 1, điều 4 TT96/2015/TT-BTC 1. Doanh nghiệp A có một số Hóa đơn đã kê khai khấu trừ thuế năm 2016 vi phạm sử dụng bất hợp September 11, 2017 HỘI KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – THUẾ VIỆT NAM [HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/628357767255611/] pháp hóa đơn, Doanh nghiệp rất băn khoăn không biết hoàn thiện hồ sơ và giải trình với cơ quan Thuế như thế nào? 2. Bên mua sử dụng hóa đơn bên bán đã thông báo mất hóa đơn, cơ quan Thuế đã thông báo hóa đơn đó không có giá trị sử dụng. 3. DN A (Bên mua) sử dụng hóa đơn của Bên bán đã ngừng sử dụng mã số thuế. Bên bán vẫn sử dụng hóa đơn để viết cho Bên mua. 4. Bên mua sử dụng hóa đơn bên bán viết hóa đơn trước thời điểm thông báo phát hành. Bên bán đã kê khai thuế vào thời điểm viết hóa đơn. 5. Bên mua sử dụng hóa đơn của Bên bán chưa thông báo phát hành. 6. Hóa đơn ăn uống tiếp khách vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật lao động 7. Hóa đơn DN mua hàng nhưng chỉ trả 1 phần tiền, số tiền còn lại Hợp đồng mua bán không quy định thời hạn trả, không có biên bản đối chiếu công nợ. 8. Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Tình huống 1: Tháng 3/2017 DN Y mua 01 lô hàng với giá trị 182.000.000đ ( được viết thành 10 hóa đơn có giá trị nhỏ hơn 20 triệu, ngày ghi trên hóa đơn khác nhau) của DN D. Kế toán DN Y đã kê khai và khấu trừ thuế GTGT và hạch toán kế toán vào tháng 3/2017. Tháng 5/2017 Kế toán DN Y đọc thông báo trên trang Web: http:// gdt.gov.vn công ty D đã bỏ trốn. Qua kiểm tra đơn vị có toàn bộ thủ tục pháp lý: Hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của từng lần mua hàng thì số hóa đơn đó có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ 2017? Giải pháp xử lý Tình huống 2: Công ty A mua hàng của Công ty B (Công ty không có mặt hàng đó). Công ty A ký Hợp đồng với Cty C để có Hóa đơn và phù hợp với chức năng kinh doanh của Bên C. Xử phạt hành chính và hình sự về hóa đơn như thế nào? 9. Hóa đơn là hóa đơn giả, đối tượng bán hàng đánh cắp tên, địa chỉ, mã số thuế của Bên bán in để bán hàng và lừa người mua. 10. Hóa đơn CBCNV của Công ty tự ý sửa giá trị trên hóa đơn để thanh toán số tiền cao hơn so với giá trị thật của hàng hóa. Tình huống: Công ty A mua hàng có giá trị là 600.000đ, yêu cầu người bán ghi tăng thêm thành 800.000đ triệu . 11. Ghi tăng số lượng để phù hợp với định mức đã được lập (Hóa đơn mua hàng bằng đúng so với định mức)? 12. Hóa đơn không ghi đủ các nội dung bắt buộc nên không chứng minh được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh là có thật như: - Hóa đơn vận chuyển - Hóa đơn, tiếp khách ăn uống 13. Các hóa đơn Bên bán không ghi chỉ tiêu ngày, tháng, năm. Sau khi phát hiện ra bên mua tự ý điều ngày tháng năm cho đủ các nội dung bắt buộc. 14. Bên mua có sử dụng 10 hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của Bên bán, các Hóa đơn đang trong thời gian ngừng kinh doanh đã thông báo với cơ quan thuế; 15. Bên mua có sử dụng hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của Bên bán, các Hóa đơn này cơ quan Thuế đã thông báo không có giá trị sử dụng do bên bán bị cưỡng chế về thuế. Bên mua không biết bên

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động