Đề tài thực tập kế toán - Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

15/11/2017 16 3 3 Trang doc

Khoa kk
LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự chuyển mình của nền kinh tế hiện nay ở nước ta, để có thể tồn
tại phát triển các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh
doanh và làm ănlãi. Muốn thực hiện được điều đó, mỗi doanh nghiệp phải
không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, cải tiến
sở vật chất kỹ thuật, đầu cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học công
nghệ, đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên.
Mục tiêu hàng đầu của các Doanh nghiệp đạt được mức lợi nhuận tối
đa với mức chi phí tối thiểu, đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất thì chi phí
sản xuất sản phẩm luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Tiết kiệm
chi phí sản xuất luôn được coi một trong những chìa khoá của sự tăng
trưởng phát triển. Để làm được điều này, nhất thiết các Doanh nghiệp sản
xuất phải quan tâm đến yếu tố đầu vào trong đó chi phí nguyên vật liệu là yếu
tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất. Nguyên vật liệu
một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho, phản ánh tình hình sản xuất
của doanh nghiệp được tiến hành bình thường không, kế hoạch thu mua
dự trữ NVL của doanh nghiệp hợp không. Mặt khác sự biến động của
NVL ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm lợi nhuận của doanh nghiệp, điều
này thể hiện ở chỗ NVL là đối tượng cấu thành thực thể sản phẩm cho nên tiết
kiệm cho phí NVL biện pháp hữu hiệu để giảm giá thành tăng lợi nhuận
cho doanh nghiệp.
Thành lập từ năm 1965, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nội chuyên
sản xuất kinh doanh mặt hàng thuốc phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh của
nhân dân. Sản phẩm của công ty đa dạng về chủng loại mẫu mã, NVL
trong công ty chiếm 65-75% giá thành, có loại tới 85% và đâymột bộ phận
dự trữ quan trọng. Chính những đặc điểm trên đã khiến cho công tác quản
phản ánh tình hình biến động NVL tại công ty gặp phải một số khó khăn
nhất định. Trong quá trình hạch toán kinh tế, công ty luôn tìm mọi biện pháp
cải tiến, đổi mới cho phù hợp với tình thực tế, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi
những khó khăn vướng mắc đòi hỏi phải tìm ra phương hướng biện pháp
hoàn thiện.
sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, sau một thời gian thực
tập tại công ty Cổ phần Dược phẩm Nội, nhận thức được tầm quan trọng
Đại học kinh tế quốc dân Lớp Kế toán C - K42
1
của công tác hạch toán NVL đối với công tác quản doanh nghiệp sản xuất
nói chung công ty nói riêng, được sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn
Hữu Đồng, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài:
Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản sử
dụng Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
Với đề tài này em muốn đi sâu tìm hiểu về công tác hạch toán NVL
tìm ra những biện pháp nhằm hoàn thiện các công tác hạch toán kế toán NVL
tại công ty, cải tiến đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế công tác kế toán
NVL tình hình quản sử dụng NVL tại công ty Cổ phần Dược phẩm
Nội.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề có kết cấu như sau:
Phần I- Thực trạng về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả quản
lý NVL tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
Phần II- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán NVL với việc
nâng cao hiểu quả sử dụng NVL tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
Đại học kinh tế quốc dân Lớp Kế toán C - K42
2
PHẦN I
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL
VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
1.Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần Dược Phẩm Hà Nội
Bộ máy quản của công ty Cổ phần Dược phẩm Nội (Sơ đồ 1)
được tổ chức theo một cấp, Công ty một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập,
đầy đủ cách pháp nhân trực tiếp quan hệ với ngân hàng, với các khách
hàng chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản sử dụng nguồn vốn
có hiệu quả. Bộ máy quản lý của công ty tổ chức theo phương thức trực tuyến
chức năng với mô hình tập trung, khép kín thống nhất từ Hội đồng quản trị tới
các phòng ban, phân xưởng để đáp ứng nhu cầu chuyên môn hoá sản xuất,
thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức hạch toán kinh tế.
+Đại hội đồng cổ đông
Gồm tất cả các cổ đông quyền biểu quyết,quan quyết định cao
nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông quyền Bầu, miễn nhiệm,
bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát; Quyết định
sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm;
Thông qua định hướng phát triển của công ty, quyết định bán tài sản có giá trị
lớn.
+Hội đồng quản trị (HĐQT)
quan quản công ty, toàn quyền nhân danh công ty để quyết
định mọi vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh
doanh, phương án đầu các vấn đề kinh doanh lớn của công ty đồng thời
quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ, thông qua
hợp đồng mua bán, vay, cho vay; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám
đốc cán bộ quản quan trọng khác của công ty, quyết định mức lương
lợi ích kinh tế khác của các cán bộ quản đó; Quyết định cấu tài chính,
quy chế quản nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi
nhánh, văn phòng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp
khác. Chủ tịch hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra trong số thành viên của
HĐQT. Chủ tịch HĐQT người lập chương trình kế hoạch hoạt động của
Đại học kinh tế quốc dân Lớp Kế toán C - K42
3

LỜI MỞ ĐẦUTrong sự chuyển mình của nền kinh tế hiện nay ở nước ta, để có thể tồntại và phát triển các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinhdoanh và làm ăn có lãi. Muốn thực hiện được điều đó, mỗi doanh nghiệp phảikhông ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, cải tiến cơsở vật chất kỹ thuật, đầu tư cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học và côngnghệ, đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên. Mục tiêu hàng đầu của các Doanh nghiệp là đạt được mức lợi nhuận tốiđa với mức chi phí tối thiểu, đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất thì chi phísản xuất sản phẩm luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Tiết kiệmchi phí sản xuất luôn được coi là một trong những chìa khoá của sự tăngtrưởng và phát triển. Để làm được điều này, nhất thiết các Doanh nghiệp sảnxuất phải quan tâm đến yếu tố đầu vào trong đó chi phí nguyên vật liệu là yếutố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất. Nguyên vật liệulà một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho, nó phản ánh tình hình sản xuấtcủa doanh nghiệp có được tiến hành bình thường không, kế hoạch thu mua vàdự trữ NVL của doanh nghiệp có hợp lý không. Mặt khác sự biến động củaNVL ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp, điềunày thể hiện ở chỗ NVL là đối tượng cấu thành thực thể sản phẩm cho nên tiếtkiệm cho phí NVL là biện pháp hữu hiệu để giảm giá thành và tăng lợi nhuậncho doanh nghiệp.Thành lập từ năm 1965, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội chuyênsản xuất kinh doanh mặt hàng là thuốc phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh củanhân dân. Sản phẩm của công ty đa dạng về chủng loại và mẫu mã, NVLtrong công ty chiếm 65-75% giá thành, có loại tới 85% và đây là một bộ phậndự trữ quan trọng. Chính những đặc điểm trên đã khiến cho công tác quản lývà phản ánh tình hình biến động NVL tại công ty gặp phải một số khó khănnhất định. Trong quá trình hạch toán kinh tế, công ty luôn tìm mọi biện phápcải tiến, đổi mới cho phù hợp với tình thực tế, tuy nhiên vẫn không tránh khỏinhững khó khăn vướng mắc đòi hỏi phải tìm ra phương hướng và biện pháphoàn thiện.Là sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, sau một thời gian thựctập tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, nhận thức được tầm quan trọngĐại học kinh tế quốc dân Lớp Kế toán C - K421 của công tác hạch toán NVL đối với công tác quản lý doanh nghiệp sản xuấtnói chung và công ty nói riêng, được sự hướng dẫn của thầy giáo NguyễnHữu Đồng, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sửdụng Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội”Với đề tài này em muốn đi sâu tìm hiểu về công tác hạch toán NVL vàtìm ra những biện pháp nhằm hoàn thiện các công tác hạch toán kế toán NVLtại công ty, cải tiến đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế công tác kế toánNVL và tình hình quản lý sử dụng NVL tại công ty Cổ phần Dược phẩm HàNội.Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề có kết cấu như sau:Phần I- Thực trạng về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả quảnlý NVL tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.Phần II- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán NVL với việcnâng cao hiểu quả sử dụng NVL tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.Đại học kinh tế quốc dân Lớp Kế toán C - K422 PHẦN I THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNGTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘII. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI1.Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần Dược Phẩm Hà NộiBộ máy quản lý của công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Sơ đồ 1)được tổ chức theo một cấp, Công ty là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập,có đầy đủ tư cách pháp nhân trực tiếp quan hệ với ngân hàng, với các kháchhàng và chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn vốncó hiệu quả. Bộ máy quản lý của công ty tổ chức theo phương thức trực tuyếnchức năng với mô hình tập trung, khép kín thống nhất từ Hội đồng quản trị tớicác phòng ban, phân xưởng để đáp ứng nhu cầu chuyên môn hoá sản xuất,thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức hạch toán kinh tế. +Đại hội đồng cổ đôngGồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định caonhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có quyền Bầu, miễn nhiệm,bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát; Quyết địnhsửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm;Thông qua định hướng phát triển của công ty, quyết định bán tài sản có giá trịlớn.+Hội đồng quản trị (HĐQT)Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyếtđịnh mọi vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinhdoanh, phương án đầu tư và các vấn đề kinh doanh lớn của công ty đồng thờiquyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông quahợp đồng mua bán, vay, cho vay; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giámđốc và cán bộ quản lý quan trọng khác của công ty, quyết định mức lương vàlợi ích kinh tế khác của các cán bộ quản lý đó; Quyết định cơ cấu tài chính,quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chinhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệpkhác. Chủ tịch hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra trong số thành viên củaHĐQT. Chủ tịch HĐQT là người lập chương trình và kế hoạch hoạt động củaĐại học kinh tế quốc dân Lớp Kế toán C - K423

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động