Đề tài thực tập kế toán - kế toán nguyên liệu vật liệu tại xí nghiệp X 18

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

15/11/2017 19 8 3 Trang doc

Khoa kk
Chu Thị Minh Luận Lớp 38A7
MỤC LỤC
TT Tên tiêu đề trang
1. Lời nói đầu 3
2. Chương I : Các vấn đề chung về kế toán NLVL 4
3. Khái niệm và đặc điểm của NLVL 4
4. Vai trò của nguyên liệu vật liệu 4
5. Phân loại nguyên liệu vật liệu 5
6. Đánh giá nguyên liệu vật liệu 6
7. Nhiệm vụ của kế toán NLVL 11
8. Thủ tục nhập kho NLVL 12
9. Thủ tục xuất kho NLVL 13
10. Các chứng từ kế toán có liên quan 13
11. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL 14
12. Phương pháp thẻ song song 15
13. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 16
14. Phương pháp sổ số dư 17
15. Kế toán tổng hợp chi tiết NLVL 18
16. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKTX 18
17. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKĐK 22
18. Chương II : Thực tế công tác kế toán NLVL tại XN X -18 25
19. Qúa trình phát triển của xí nghiệp 25
20. Giới thiệu về công ty Hà Thành 25
21. Giới thiệu về xí nghiệp X-18 25
22. Chức năng , nhiệm vụ , đặc điểm hoạt động SXKD,XN X-18 26
23. Công tác tổ chức quản lí , sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán 27
24 Thực tế công tác kế toán NLVL tại xí nghiệp 32
25. Công tác phân loại NLVL 32
26 . Kế toán chi tiết NLVL 33
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1
Chu Thị Minh Luận Lớp 38A7
27. Thủ tục nhập NLVL và ví dụ minh hoạ 33
TT Tên tiêu đề
Trang
28. Thủ tục xuất kho NLVL và ví dụ minh hoạ 37
29. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL tại XN X-18 39
30. Bảng tổng hợp nhập -xuất tồn NLVL 44
31. Phương pháp tính giá gốc NLVL tại xí nghiệp 45
32. Kế toán tổng hợp nhập , xuất kho NLVL 47
33. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 47
34. Kế toán tổng hợp hợp trường hợp nhập kho NLVL 47
35. Kế toán tổng hợp trường hợp xuất kho NLVL 52
36. Chương III : nhận xét và kiến nghị về công tác 60
kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18
37. Nhận xét chung về kế toán NLVL tại xí nghiệp 60
38. Những ưu điểm và những tồn tại trong công 61
tác kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18 .
39 . Một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán 63
ở xí nghiệp X-18 .
40. Kết luận 64
41. Nhận xét của đơn vị thực tập . 65
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
2
Chu Thị Minh Luận Lớp 38A7
LỜI NểI ĐẦU
Doanh nghiệp sản xuất đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt động tạo ra sản
phẩm .Một doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại phát triển trong nền kinh tế
thị trường , có tính cạnh tranh cao phải sản xuất ra được những sản phẩm có chất
lượng cao giá cả hợp .Như vậy doanh nghiệp phải khai thác tốt các nguồn
lực tài chính , phải quản sử dụng hiệu quả những nguồn nguyên nhiên
vật liệu …Bởi nguyên vật liệu một trong những nhân tố chính để làm ra sản
phẩm . Một sản phẩm tốt phải được làm ra từ nguyên liệu vật liệu chất
lượng , tuân theo đúng quá trỡnh quy cỏch tạo ra sản phẩm . Ngược lại
nguyên vật liệu không được bảo quản kiện quy định đem vào sản xuất sẽ tạo
ra những sản phẩm kém chất lượng . Nếu sản phẩm tốt giá thành thấp thỡ doanh
nghiệp sẽ bỏn được ngược lại . Nếu lóng phớ nguyờn vật liệu sẽ làm cho giỏ
thành sản phẩm tăng ,chí phí sản xuất cũng tăng theo . Nguyên vật liệu kém chất
lượng ,thiếu nguyên vật liệu sẽ làm cho quá trỡnh sản xuất phải ngừng lại .
Doanh nghiệp cú thể khụng hoàn thành được hợp đồng đó kớ kết với đối tác dẫn
đến làm ăn thua lỗ …Để khắc phục tất cả những ảnh hưởng của nguyên vật liệu
đối với chất lượng sản phẩm và quá trỡnh sản xuất kinh doanh , cần phải tổ chức
tốt cụng tỏc kế toỏn nguyờn liệu vật liệu . Vỡ kế toỏn nguyờn vật liệu nhằm
cung cấp thụng tin một cỏch khoa học cho cụng tỏc quản l nguyờn vật liệu cả
về mặt giỏ trị hiện vật tất cả cỏc khõu mua sắm , dự trữ , bảo quản , sử
dụng .
T các vấn đề đó phõn tớch trờn ,chớnh lớ do em lựa chọn làm về đề tài
kế toán nguyên liệu vật liệu tại nghiệp X 18 - công ty Hà Thành -BQP để làm
báo cáo thực tập tốt nghiệp .Bản bỏo cỏo này chắc chắn vẫn cũn nhiều sai xút
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
3

Chu Thị Minh Luận Lớp 38A7 MỤC LỤC TT Tên tiêu đề trang1. Lời nói đầu 32. Chương I : Các vấn đề chung về kế toán NLVL 43. Khái niệm và đặc điểm của NLVL 44. Vai trò của nguyên liệu vật liệu 45. Phân loại nguyên liệu vật liệu 56. Đánh giá nguyên liệu vật liệu 67. Nhiệm vụ của kế toán NLVL 118. Thủ tục nhập kho NLVL 12 9. Thủ tục xuất kho NLVL 1310. Các chứng từ kế toán có liên quan 1311. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL 1412. Phương pháp thẻ song song 1513. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 1614. Phương pháp sổ số dư 1715. Kế toán tổng hợp chi tiết NLVL 1816. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKTX 1817. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKĐK 2218. Chương II : Thực tế công tác kế toán NLVL tại XN X -18 2519. Qúa trình phát triển của xí nghiệp 2520. Giới thiệu về công ty Hà Thành 2521. Giới thiệu về xí nghiệp X-18 2522. Chức năng , nhiệm vụ , đặc điểm hoạt động SXKD,XN X-18 2623. Công tác tổ chức quản lí , sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán 2724 Thực tế công tác kế toán NLVL tại xí nghiệp 3225. Công tác phân loại NLVL 3226 . Kế toán chi tiết NLVL 33Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1 Chu Thị Minh Luận Lớp 38A727. Thủ tục nhập NLVL và ví dụ minh hoạ 33TT Tên tiêu đề Trang28. Thủ tục xuất kho NLVL và ví dụ minh hoạ 3729. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL tại XN X-18 3930. Bảng tổng hợp nhập -xuất tồn NLVL 4431. Phương pháp tính giá gốc NLVL tại xí nghiệp 4532. Kế toán tổng hợp nhập , xuất kho NLVL 4733. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 47 34. Kế toán tổng hợp hợp trường hợp nhập kho NLVL 4735. Kế toán tổng hợp trường hợp xuất kho NLVL 5236. Chương III : nhận xét và kiến nghị về công tác 60 kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18 37. Nhận xét chung về kế toán NLVL tại xí nghiệp 6038. Những ưu điểm và những tồn tại trong công 61 tác kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18 . 39 . Một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán 63 ở xí nghiệp X-18 .40. Kết luận 6441. Nhận xét của đơn vị thực tập . 65 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2 Chu Thị Minh Luận Lớp 38A7 LỜI NểI ĐẦU Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt động tạo ra sảnphẩm .Một doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tếthị trường , có tính cạnh tranh cao phải sản xuất ra được những sản phẩm có chấtlượng cao và giá cả hợp lí .Như vậy doanh nghiệp phải khai thác tốt các nguồnlực tài chính , phải quản lí và sử dụng có hiệu quả những nguồn nguyên nhiênvật liệu …Bởi nguyên vật liệu là một trong những nhân tố chính để làm ra sảnphẩm . Một sản phẩm tốt phải được làm ra từ nguyên liệu vật liệu có chấtlượng , tuân theo đúng quá trỡnh và quy cỏch tạo ra sản phẩm . Ngược lạinguyên vật liệu không được bảo quản ở kiện quy định đem vào sản xuất sẽ tạora những sản phẩm kém chất lượng . Nếu sản phẩm tốt giá thành thấp thỡ doanhnghiệp sẽ bỏn được và ngược lại . Nếu lóng phớ nguyờn vật liệu sẽ làm cho giỏthành sản phẩm tăng ,chí phí sản xuất cũng tăng theo . Nguyên vật liệu kém chấtlượng ,thiếu nguyên vật liệu sẽ làm cho quá trỡnh sản xuất phải ngừng lại .Doanh nghiệp cú thể khụng hoàn thành được hợp đồng đó kớ kết với đối tác dẫnđến làm ăn thua lỗ …Để khắc phục tất cả những ảnh hưởng của nguyên vật liệuđối với chất lượng sản phẩm và quá trỡnh sản xuất kinh doanh , cần phải tổ chứctốt cụng tỏc kế toỏn nguyờn liệu vật liệu . Vỡ kế toỏn nguyờn vật liệu nhằmcung cấp thụng tin một cỏch khoa học cho cụng tỏc quản lớ nguyờn vật liệu cảvề mặt giỏ trị và hiện vật ở tất cả cỏc khõu mua sắm , dự trữ , bảo quản , và sửdụng . Từ các vấn đề đó phõn tớch ở trờn ,chớnh là lớ do em lựa chọn làm về đề tàikế toán nguyên liệu vật liệu tại xí nghiệp X 18 - công ty Hà Thành -BQP để làmbáo cáo thực tập tốt nghiệp .Bản bỏo cỏo này chắc chắn vẫn cũn nhiều sai xútBáo cáo thực tập tốt nghiệp 3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động