Từ điển tiếng anh tin học word - phần cơ bản - thuật ngữ word

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

06/11/2017 2.919 859 8 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Tài liệu tự học Word

Từ khóa
Tiếng Anh tin học – 1000 Từ vựng tiếng Anh trong Word – Phần 1: Giao diện
Tiếng Anh và Tin học, hai thứ này tuy hai mà như một . Tiếp tục sê-ri “1000 Từ
vựng tiếng Anh trong Excel”, Tin học Đức Minh xin giới thiệu cho các bạn sê-ri
“1000 Từ vựng tiếng Anh trong Word đầy thú vị”. Các bạn cùng theo dõi series
này để nâng cao trình độ của mình nhé. Mở đầu series này sẽ là phần 1: Giao diện
Word
Tương tự như sê ri "Tiếng anh tin học - 1000 từ vựng tiếng anh trong Excel", Tin học Đức
Minh sẽ chia thành từng nhóm từ vựng cho các bạn dễ học.
Phần 1: Word Interface – Giao diện word
Nút phóng to thu nhỏ word
1Interface : Giao diện
2Word : (verb) - Xuất chúng, giỏi hơn, tuyệt hơn
3Close : Đóng
4Restore : Khôi phục
5Restore down : Khôi phục lại
6Button : Nút

Tiếng Anh – 1000 Từ vựng tiếng Anh trong Word – Phần 1: Giao diệnTiếng Anh và , hai thứ này tuy hai mà như một . Tiếp tục sê-ri “1000 Từ vựng tiếng Anh trong Excel”, Đức Minh xin giới thiệu cho các bạn sê-ri “1000 Từ vựng tiếng Anh trong Word đầy thú vị”. Các bạn cùng theo dõi series này để nâng cao trình độ của mình nhé. Mở đầu series này sẽ là phần 1: Giao diện WordTương tự như sê ri "Tiếng anh - 1000 từ vựng tiếng anh trong Excel", Đức Minh sẽ chia thành từng nhóm từ vựng cho các bạn dễ học.Phần 1: Word Interface – Giao diện wordNút phóng to thu nhỏ word1Interface : Giao diện2Word : (verb) - Xuất chúng, giỏi hơn, tuyệt hơn3Close : Đóng4Restore : Khôi phục5Restore down : Khôi phục lại6Button : Nút 7Close Button : Nút đóng8Restore Down Button : Nút khôi phục lại9Maximize Button : Nút phóng đại10Minimize Button : Nút thu nhỏ11Maximize : Phóng đại12Minimize : Thu nhỏ13Title : Tiêu đề14Office : Văn phòngTitle Bar - thanh tiêu đề word15. Bar : Thanh 16. Book : Sách17. Title Bar : Thanh tiêu đềQuick Access Toolbar - thanh truy cập nhanh trong word 200718Tool : Công cụ19Quick : Nhanh20Toolbar : Thanh công cụ21Quick Access Toolbar : Thanh truy cập nhanh22Access : Truy cập

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động