Tổng hợp những nghiệp vụ liên quan đến hàng tồn kho phần 2

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/01/2018 11 3 7 Trang doc

huyenhd
Tổng hợp những nghiệp vụ liên quan đến hàng tồn kho phần 2- Kế toán Đức Minh.
Tiếp tục phần 1, bài viết này sẽ giới thiệu những nghiệp vụ liên quan đến xuất kho và lắp ráp
tháo dỡ. Bạn đọc cùng Kế toán Đức Minh đón đọc nhé!
I) Xuất kho
1) Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất
Định khoản
N TK 154, 621, 623, 627,…
Có TK 152 Nguyên liệu, vật liệu
Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các
hoạt động sau:
1.Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản
xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng
2.Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật
liệu dùng cho sản xuất
3.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
4.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
5.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
2) Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ
Định khoản
N TK 241 Xây dựng cơ bản dở dang
Có TK 152 Nguyên liệu, vật liệu
Mô tả nghiệp vụ
Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa
lớn TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1.Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
Tổng hợp những nghiệp vụ liên quan đến hàng tồn kho phần 2- Kế toán Đức Minh.Tiếp tục phần 1, bài viết này sẽ giới thiệu những nghiệp vụ liên quan đến xuất kho và lắp ráp tháo dỡ. Bạn đọc cùng Kế toán Đức Minh đón đọc nhé!I) Xuất kho1) Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuấtĐịnh khoảnN TK 154, 621, 623, 627,…Có TK 152 Nguyên liệu, vật liệuMô tả nghiệp vụKhi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:1.Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng2.Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất3.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt4.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá5.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.2) Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐĐịnh khoảnN TK 241 Xây dựng cơ bản dở dangCó TK 152 Nguyên liệu, vật liệuMô tả nghiệp vụKhi có nhu cầu xuất nguyên liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:1.Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt 3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.5.Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, sau đó đem đi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ2) Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa góp vốn, đầu tư vào công ty khác.Định khoảnN TK 222, 228Có TK 152, 156Mô tả nghiệp vụKhi có nhu cầu xuất nguyên liệu, hàng hoá đưa đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư góp vốn vào đơn vị khác…:1.Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.5.Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoặc vào công ty liên kết3) Xuất kho bán hàngĐịnh khoảnN TK 632 Giá vốn hàng bánCó TK 152, 155, 156…Mô tả nghiệp vụKhi phát sinh nghiệp vụ xuất kho bán vật tư, hàng hóa, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:1.Nhân viên bán hàng đề nghị xuất kho hàng bán2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá 4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.5.Nhân viên nhận hàng và giao lại cho khách hàng4) Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộĐịnh khoảnN TK 641, 642, 242, 211Có TK 156 Hàng hóaMô tả nghiệp vụKhi phát sinh xuất hàng hóa đi biếu tặng (không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác…);tiêu dùng nội bộ…1.Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.5.Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng6.Kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí bán hàng nội bộ6) Xuất hàng gửi bán đại lýĐịnh khoảnN TK 157 Hàng gửi bánCó TK 156 Hàng hóaMô tả nghiệp vụKhi có yêu cầu xuất hàng mang đi gửi bán tại các đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt độngsau:1.Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng đi gửi bán tại các đại lý sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động