Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 5

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/01/2018 6 4 6 Trang doc

huyenhd
Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 5- Kế toán Đức Minh
Kế toán nghiệp vụ mua bán hàng hoá vô cùng đa dạng và phong phú. Bài viết sau đây, Kế toán
Đức Minh tiếp tục chia sẻ những nghiệp vụ kinh tế mà các bài viết trước đã chia sẻ. Bạn đọc
cùng tham khảo nhé!



 !"#$%&"'()*+(,-%%(-)./
-0%123456%0%102#$%)*023%7%89:;
<!=>?6"74@&"'(2AB::
<!=>?B6"74@&"'(2ACC
6)--=DD(D>E
B !"#$%&"'()*+(,-%%(
./-0%123456%0%1"*(%7F"%
)*(G-2HGI+%GIF8F(8(%J(-K-L%7%MM-N*&"'(
)*(G-2H-ILJ-%00%% +"%&2O-%GI)*(
G-2H%P=DQ-0RR%BSTB:CTU6;
V !"&"'()**2W"&*)#$%;
=#$%-8%J;
<!=>?6"74@&"'(2AB::
<!=>?B6"74@&"'(2ACC
6)=DB(DC(DD(D>
XY<"*%MMZ*(;
<!=CCB::
<!=>?BCC
6)=CCCMM"F"
V !"&"'()**2%J*;
<!=>?6"74@&"'(2AB::
<!=>?B6"74@&"'(2ACC
Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 5- Kế toán Đức MinhKế toán nghiệp vụ mua bán hàng hoá vô cùng đa dạng và phong phú. Bài viết sau đây, Kế toán Đức Minh tiếp tục chia sẻ những nghiệp vụ kinh tế mà các bài viết trước đã chia sẻ. Bạn đọc cùng tham khảo nhé!  !"#$%&"'()*+(,-%%(-)./-0%123456%0%102#$%)*023%7%89:;<!=>?6"74@&"'(2AB::<!=>?B6"74@&"'(2ACC6)--=DD(D>EB !"#$%&"'()*+(,-%%(./-0%123456%0%1"*(%7F"%)*(G-2HGI+%GIF8F(8(%J(-K-L%7%MM-N*&"'()*(G-2H-ILJ-%00%% +"%&2O-%GI)*(G-2H%P=DQ-0RR%BSTB:CTU6;V !"&"'()**2W"&*)#$%;=#$%-8%J;<!=>?6"74@&"'(2AB::<!=>?B6"74@&"'(2ACC6)=DB(DC(DD(D>XY<"*%MMZ*(;<!=CCB::<!=>?BCC6)=CCCMM"F"V !"&"'()**2%J*;<!=>?6"74@&"'(2AB::<!=>?B6"74@&"'(2ACC <!=CCMM!-$%[-)6)=(B(CC6)=CCCMM"F"\%O"2H]*O"-)"%&-0%1--%% &^"%&--%F&*;3-%%_-O-0%1&^-)B% !";*]*O"%./FG-0%123456%0-W$%LQL2O-%3-%_-O-0%14*./23456%02!-GO%%18F"W%_-O-0%1&^LW"#$%)*8]*O"./23&56%0(-.-K2=--0%1`!-GO%(8F"W%_-O-0%1&^LW"#$%)*B=%LW"a#$%(&*)-+-=%%52MA-/GO%C6.-K2a#$%(N#$%)*?N&b(=%&b=%DF"W%_-O-0%1`&*)P%_-O-0%1>=%%#$%)*0-2%W2-"7-N*8F"W%_-O-0%1B-) !"%P--O-"*&"'()*27GH*B&"'!-%J&"'E2-)./-0%12345-%0%1""c8b&A%%!-+%7G*%--(%!-%722A% !"8-$%*G-L8d% 0#$%*(A23&^-)%7%X:;VMWG*%;<!=(B(Cb&A%%*%--BJ% 6)=D]*%82--$"G-2H"c8b--6)=CCCMM""VMW2A;<!=>CBM2A8%e-N*-6)=DD(D>B !"%P--O-"*&"'()*27GH*B&"'!-%J&"'E./-0%12345-%0%1""c8b&A%%!-+%7G*%--(%!-%72-"7d% 0#$%*(A232f+%0(%%;VMWG*%;<!=(B(Cb%*%--*.%-*-)%<!=>?B::(>?BCCM%%MMZ*-N*6)=D]*%82--$"G-2H"c8b--6)=CCCMM""VMW2A;<!=>CBM2A8%e<!=>?B::>?BCCM2A6)=DD(D>\%O"2H]*O"-)"%&-0%1--%% &^"%&--%F&*;3-%%_-O-0%1&^-)B% !";g]*O"%./FG-0%123456%0-W$%LQL2O-%3-%_-O-0%14*./23456%02!-GO%%18F"W%_-O-0%1&^LW"#$%)*

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động