Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 3

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/01/2018 6 5 3 Trang doc

huyenhd
Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 3- Kế toán Đức Minh
Vẫn là những nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá. Nhưng bài viết hôm nay Kế toán Đức
Minh đi sâu vào nghiệp vụ bán hàng để bạn đọc cùng theo dõi nhé!




 !
!"##$%
&
$'"!(
)*$+,-
./#01
.
2%3$04
$+3$04%5*+6$+((789+!-
:;0<=((
/:>(?0%(8@A!:
:;0<B<!(C!D!E8F0D!E85((8@A!:
G:"HI$J"!D!E+!8(!BK"L5M0#A81(NO!B3:
:>(?0J"!D!EPD!E0Q:
.:;0<I0((:
R:"D!E8F8)*IO!:
/8F8>
&



 !
Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 3- Kế toán Đức MinhVẫn là những nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá. Nhưng bài viết hôm nay Kế toán Đức Minh đi sâu vào nghiệp vụ bán hàng để bạn đọc cùng theo dõi nhé! !!"##$%&$'"!()*$+,-./#01.2%3$04$+3$04%5*+6$+((789+!-:;0<=((/:>(?0%(8@A!::;0<B<!(C!D!E8F0D!E85((8@A!:G:"HI$J"!D!E+!8(!BK"L5M0#A81(NO!B3::>(?0J"!D!EPD!E0Q:.:;0<I0((:R:"D!E8F8)*IO!:/8F8>& ! !"##$%&$'"!()*$+,-./#01.2%3$04$+3$048F8@%5*+6$+((789+!-:;0<I8F8@(P(:/:>(?08F8@;0<B<!(C!D!E85(8@A!::"HI$J"!D!E+!8(!BK"L5M0#A81(NO!B3:G:>(?0J"!D!EPD!E0Q::;0<I0((:.:"IO+1:R:;0<B<!(C!"D!E8F((:S:;0<8F((0B<!(C!(:$8) !!"##$%&$'"!()*$+,-./#01.2%3$04$+3$04$8)%5*+6$+((789+!- :;0<OT(3N"$8)0U(/:"B$8);0<OB<!(C!D!E((:"HI$J"!D!E+!8(!BK"L5M0#A81(NO!B3G:>(?0J"!D!EPD!E0Q:;0<OI0((.:"IO+1R:;0<B<!(C!"D!E8F((S:;0<8F((0B<!(C!(GO(04L5U(:#IO! !0(!(E$O(04!"##$%&$'"!(/:#I01./#01/.2%3$04$+3$04O(04%5*+6$+((789+!-:(8"A!;0<(>(?0B<!(C!(8VD!E/:"HI$J"!D!E+!8(!BK"L5M0#A81(NO!B3:>(?0J"!D!EPD!E0QG:;0<OI0((:"IO+1

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động