Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 2

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/01/2018 8 5 7 Trang doc

huyenhd
Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 2- Kế toán Đức Minh
Tiếp tục chủ đề mua bán hàng hoá hôm nay,Kế toán Đức Minh sẽ chia sẻ những nghiệp vụ kế
toán liên quan đến mua bán hàng hoá mà bạn đọc cần chú ý thêm nhé!




 !
"#
$%&'()
*
+,
%-."!'#"'*(
*,/!*01123
45.67
89:;":;<":;=":>":>;?1!5*#0

@#9";"<<
@#9<<<<0-."

A!5011
!
,*.6
89<<011,*.6
@#9<<<011!
)<<<;B011

;
 !
"#
$)
*+,
%
-."!'#"'*(
*,/!*0112345C*
!07
89:;":;<":;=":>":>;?1!5*#0
011

@#9";"<<
@#9<<<<0-."
)*!!00

@#9<<<011!
)<<<;
<80
 !
"#
!*0!(,D
*E!
F%/0G
!
,*5!5/*
 !
"#

89:;":;<":;=":>":>;?1!5*#0G

@#9<<H!!E5
@#9<<<;0!(,D
*E!
Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 2- Kế toán Đức MinhTiếp tục chủ đề mua bán hàng hoá hôm nay,Kế toán Đức Minh sẽ chia sẻ những nghiệp vụ kế toán liên quan đến mua bán hàng hoá mà bạn đọc cần chú ý thêm nhé! !"#$%&'()*+,%-."!'#"'*(*,/!*0112345.6789:;":;<":;=":>":>;?1!5*#0@#9";"<<@#9<<<<0-."A!5011!,*.689<<011,*.6@#9<<<011!)<<<;B011; !"#$)*+,%-."!'#"'*(*,/!*0112345C*!0789:;":;<":;=":>":>;?1!5*#0011@#9";"<<@#9<<<<0-.")*!!00@#9<<<011!)<<<;<80 !"#!*0!(,D*E!F%/0G!,*5!5/* !"#89:;":;<":;=":>":>;?1!5*#0G@#9<<H!!E5@#9<<<;0!(,D*E! !I(9!5%!!I(JK$,%&'("%L5%!*5*+,M%79!$,0*"!J%L K!!-.F*5*!. !)!",A"K,4"#,4K*N?;O!!NJ#-5*,0!M<8!JM0K)EM*!M0>O!*#"!JK#+!**K*N$*P*)CK*NQ*!R9!#$,0*"!J JP(*KJ!C*!0,0EMK*#*S%&'(,N,%-.:8!J!EM#,4"*T6*05J=905J+*5*!2J!05%!U80%!K!5 !$"05%L*5*P(*5***.;*#5%!*!2JK"#"'*(89R;"R:":>":>;?89<<011,*.6)0*#@#9";"<<?;9!5%!*!2J89R;"R:":>":>;?@!2J89<<011,*.6)0*#@#9";"<<?V!55!I( 9!J*#5%!*5**!2 !C*!0,05FJ#7E!NJ#"!$"E0EW!"*!2K*N"E/*-0"E,#64!J$,0'!I"*5*(C!,JT*5%!5FJ#?@D*T*5*#,4*!2J !"05J%LEV*!2J*5*JQ,WJ3!T*X/ Q*1!5*P#<*#*!0.4J+!K"#"'*(89R;"R:?89<<011,*.6)0*#@#9";"<<?;9!5%!*!0.4J+!89";"<<?V!5*!0.@#9R;"R:?1!5*!0.**#0@#9<<011,*.6)0*#!I(YK!Z***."0J[!%/ ,#*%L,*\*!0.4J+!3] I^Q*%/!$*!0..4J+!*(N9!,#"%/!$*!0.,*!J6C*!0!5K*P#!J6V!55*P#,4>O$[*5,4$%9!$J**##,41189R;"R:?!$**#011@#9";"<<?;X!K,*#,41189<<011,*.6)X/!$011

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động