Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 1

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/01/2018 7 5 5 Trang doc

huyenhd
Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 1- Kế toán Đức Minh
Mua bán hàng hoá là nghiệp vụ mà kế toán gặp khá nhiều khi đi làm thực tế. Tuy nhiên có
những bạn vẫn còn băn khoăn nhiều vấn đề xoay quanh nghiệp vụ này. Bài viết sau đây, Kế toán
Đức Minh sẽ tổng hợp những nghiệp vụ kế toán liên quan đến mua bán hàng hoá nhé!


 !"#$%&'(!)'!#)&*
+,-.#-/#/01!2&&$311
+,44311&5673&$
8$,#.#4409!22
.%:;<)*
+,/.#/.4#/=#/=.01!2&&$311
+,44311&56744
8$,#.#4409!22
:!"*
,!2;!!"*#:;>2;!&2&'(;?
8@&A%B&)"#C!&D&2&&
&5<!E2!2
.8@&A&2&E2!2#C!&F&&5
4,32G&&5#;$H1!2I&)"
=+C! <!J!&&5& K&F
-8@&A#&&5K&!"!
/+C!#L!&D32 M*&N&
;<)*
. 
O
;P5

Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua bán hàng hoá phần 1- Kế toán Đức MinhMua bán hàng hoá là nghiệp vụ mà kế toán gặp khá nhiều khi đi làm thực tế. Tuy nhiên có những bạn vẫn còn băn khoăn nhiều vấn đề xoay quanh nghiệp vụ này. Bài viết sau đây, Kế toánĐức Minh sẽ tổng hợp những nghiệp vụ kế toán liên quan đến mua bán hàng hoá nhé! !"#$%&'(!)'!#)&*+,-.#-/#/01!2&&$311+,44311&5673&$8$,#.#4409!22.%:;<)*+,/.#/.4#/=#/=.01!2&&$311+,44311&567448$,#.#4409!22:!"*,!2;!!"*#:;>2;!&2&'(;?8@&A%B&)"#C!&D&2&&&5<!E2!2.8@&A&2&E2!2#C!&F&&54,32G&&5#;$H1!2I&)"=+C! <!J!&&5& K&F-8@&A#&&5K&!"!/+C!#L!&D32 M*&N&;<)*. O;P5 CO !O%:QCO*&* :&':O;P5+,/.#/.4#/.R.01!2&&$311+,44311&567448$,#.#4409!22:!"*,!2;!!"* ";P5#:;>2;!&2&'(;?8@&A ";P5B&)"#C!&D&2&&&5<!E2!2.8@&A&2&E2!2#C!&F&&54,32G&&5#;$H1!2I&)"=+C! &DJ!&&5& K&F-8@&A&D#&&5K&!"!/+C!;!#;>&STJ!&2&E(;P5S*&*&'(;P54J&%CO+,-.#-/#/01!2&&$311+,44311&5673&$8$,#.#4409!22:!"*,!2;!!"*%#:;>2;!&2&'(;?,!%3#C!!&32$&A6%!3U!3.,32 U!3#;$&S,32VW)"48@&A!3#M!S#W!3 =M!;9#&X32!;932-,32'&23!$D/C!27EY!%NN&&S&&&5;!&#!%3)!";>K&!"&2&M*&S2J!,32R&X&&5#;!&&A6&MC!#32'&2&:J!&&5=J&:Q+,/.#/.4#/.R#/=01!2&&$311+,44311&5673&$8$,#.#4409!22:!"*,!2;!!"*%;<)*&'(;P5#!)7:#:;>2;!&2&'(;?,! !"%3CPV;P5N&&:#QI&CPVN&&: !"S;P5.+C!!&32$&A6&M&&54,32'&2&!Z!$D=C!27EY!%NN&&S&&&5;!&#!%3)!";>K&!"&2&M*&S2J!,32-&X&&5#;!&&A6&MC!#32'&2&:J!&&5-GCO !O#$COG%)[&':O;P5#!)$#)&*&311Z256+,-.#-/#/0+CO !O#$71!2&$3COG

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động