Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực quản trị kinh doanh

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

07/11/2017 43 19 39 Trang pdf

nakamoto
1
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM
 35/19 Lac Trung str., Hanoi, Vietnam
Tel: 844.3636.8006 Fax: 844.3636.8007 E-mail: viri@fpt.vn Web: www.viri.org.vn
TÀI LIỆU TP HUẤN
NÂNG CAO NĂNG LƢ
̣
C QUẢN TR KINH DOANH
Biên soạn: Phạm Ngọc Cảnh
Hỗ trợ bởi: ILO and OXFAM Hong Kong
H Ni, ngy 1/1/2014
1 VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 35/19 Lac Trung str., Hanoi, Vietnam Tel: 844.3636.8006 Fax: 844.3636.8007 E-mail: viri@fpt.vn Web: www.viri.org.vn TÀI LIỆU TP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LƢ̣C QUẢN TR KINH DOANH Biên soạn: Phạm Ngọc Cảnh Hỗ trợ bởi: ILO and OXFAM Hong Kong H Ni, ngy 1/1/2014 2 Contents CHƢƠNG I:  TƢNG KINH DOANH ..................................................................................... 4 1. LƢ̣A CHỌN Ý TƢỞNG KINH DOANH ................................................................................... 4 2. NGUYÊN TẮC ĐỘNG NÃO Ý TƢỞNG KINH DOANH ........................................................ 6 CHƢƠNG II. MARKETING ........................................................................................................ 7 1. MARKETING LÀ GÌ .................................................................................................................. 7 2. NGHIÊN CƢ́U THỊ TRƢỜNG ................................................................................................... 9 2.1. Phía cầu: ............................................................................................................................... 9 2.2. Phía cung: ........................................................................................................................... 11 3. TM HIỂU VỀ SẢN PHM, DCH V ................................................................................... 13 4. HƢỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH MARKETING .................................................................... 15 4.1. Sản phẩm: ........................................................................................................................... 15 4.2. Giá cả. ................................................................................................................................ 15 4.3. Địa điểm (phân phối) .......................................................................................................... 15 4.4. Quảng bá sản phẩm ............................................................................................................ 16 CHƢƠNG III ................................................................................................................................ 18 QUẢN L SẢN XUẤT VÀ DCH VỤ ........................................................................................ 18 1. QUẢN L NGUYÊN VẬT LIU, CC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT VÀ CÔNG CỤ THIẾT BỊ 18 1.1. Danh mục nguyên vật liệu: ................................................................................................. 18 1.2. Danh mục các công đoạn sản xuất ..................................................................................... 19 1.3. Danh mục công cụ và thiết bị ................................ ............................................................. 20 1.4. Gợi ý để sản xuất hiệu quả hơn: ......................................................................................... 21 2. CẢI TIẾN VÀ PHT TRIỂN SẢN PHM BNG MÔ HNH SCAMPER ............................. 22 CHƢƠNG IV: QUẢN L TÀI CHÍNH ..................................................................................... 25 1. QUẢN L TIỀN ....................................................................................................................... 25 2. TÍNH GI THÀNH VÀ ĐNH GI BN ............................................................................... 27 2.1. Cách tính giá thành ............................................................................................................. 27 2.2. Cách tính giá bán sản phẩm/dịch vụ ................................................................................... 29 2.3. Cách tính điểm hòa vốn ...................................................................................................... 29 3 2.4. Cách tính chi phí cho ngƣời bán lẻ hoặc bán buôn ............................................................ 30 3. GHI CHÉP SỔ SCH KẾ TON .............................................................................................. 31 3.1. Sổ tiền mặt .......................................................................................................................... 33 3.2. Sổ theo dõi các khoản nợ của khách hàng – khoản phải thu .............................................. 34 3.3. Sổ theo dõi các khoản nợ của doanh nghiệp ...................................................................... 35 3.4. Sổ cái đơn giản ................................................................................................................... 36 3.5. Bảng cân đối phát sinh ....................................................................................................... 37 3.6. Báo cáo lỗ lãi ...................................................................................................................... 38 3.7. Báo cáo và kế hoạch lƣu chuyển tiền mặt .......................................................................... 39

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động