TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI-TT133

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

14/06/2018 29 3 6 Trang doc

ngocanh
TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHƯA PHÂN PHỐI
(Thông tư 133/2016/TT-BTC)
Nguyên tắc kế toán
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản
Phương pháp hạch toán kế toán
Nguyên tắc kế toán doanh thu
1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập
doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.
b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo rõ
ràng, rành mạch và theo đúng chính sách tài chính hiện hành.
c) Phải hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính (năm
trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận
của doanh nghiệp (trích lập các quỹ, bổ sung Vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức,
lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư).
d) Khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán điều chỉnh hồi tố các sai sót
trọng yếu của các năm trước nhưng năm nay mới phát hiện dẫn đến phải điều chỉnh
tăng hoặc giảm số đầu năm của TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
năm trước” trên sổ kế toán và điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối” trên Báo cáo tình hình tài chính.
Đối với tất c các doanh nghiệp, khi phân phối lợi nhuận cần cân nhắc đến các
khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thể ảnh
hưởng đến luồng tiền khả năng chi trả cổ tức, lợi nhuận của doanh nghiệp,
như:
- Khoản lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn; do đánh lại các khoản tiền
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; do đánh giá lại các công cụ tài chính;
- Các khoản mục phi tiền tệ khác…
TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN SAU THUẾCHƯA PHÂN PHỐI(Thông tư 133/2016/TT-BTC)✵✵ ✵Nguyên tắc kế toánKết cấu và nội dung phản ánh của tài khoảnPhương pháp hạch toán kế toánNguyên tắc kế toán doanh thu▼1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNa) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhậpdoanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo rõràng, rành mạch và theo đúng chính sách tài chính hiện hành.c) Phải hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính (nămtrước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuậncủa doanh nghiệp (trích lập các quỹ, bổ sung Vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức,lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư).d) Khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sóttrọng yếu của các năm trước nhưng năm nay mới phát hiện dẫn đến phải điều chỉnhtăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốinăm trước” trên sổ kế toán và điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuếchưa phân phối” trên Báo cáo tình hình tài chính.Đối với tất cả các doanh nghiệp, khi phân phối lợi nhuận cần cân nhắc đến cáckhoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnhhưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức, lợi nhuận của doanh nghiệp,như:- Khoản lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn; do đánh lại các khoản tiềnmục tiền tệ có gốc ngoại tệ; do đánh giá lại các công cụ tài chính;- Các khoản mục phi tiền tệ khác… e) Trong hoạt động hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) chia lợi nhuận sau thuế,doanh nghiệp phải theo dõi riêng kết quả của BCC làm căn cứ để phân phối lợinhuận hoặc chia lỗ cho các bên. Doanh nghiệp là bên nộp và quyết toán thuế TNDNthay các bên trong BCC chỉ phản ánh phần lợi nhuận tương ứng với phần của mìnhđược hưởng, không được phản ánh toàn bộ kết quả của BCC trên tài khoản này trừkhi có quyền kiểm soát đối với BCC.g) Đối với cổ tức ưu đãi phải trả: Doanh nghiệp phải căn cứ vào bản chất của cổphiếu ưu đãi để hạch toán theo nguyên tắc:- Nếu cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả, kế toán không ghi nhận cổtức phải trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;- Nếu cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu, khoản cổ tức ưu đãiphải trả được kế toán tương tự như việc trả cổ tức của cổ phiếu phổ thông.h) Doanh nghiệp phải theo dõi trong hệ thống quản trị nội bộ số lỗ tính thuế và số lỗkhông tính thuế, trong đó:- Khoản lỗ tính thuế là khoản lỗ tạo ra bởi các khoản chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế;- Khoản lỗ không tính thuế là khoản lỗ tạo ra bởi các khoản chi phí không đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Khi chuyển lỗ theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chỉ được chuyển phầnlỗ tính thuế làm căn cứ giảm số trừ thuế phải nộp trong tương lai.▲2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦATÀI KHOẢN 421 – LỢI NHUẬN SAU THUẾCHƯA PHÂN PHỐIBên Nợ:- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;- Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu;- Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu.Bên Có: - Số lợi nhuận thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;- Số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù;- Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.Tài khoản 421 có thể có số dư Nợ hoặc số dư Có.Số dư bên Nợ:- Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.Số dư bên Có:- Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:- Tài khoản 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: Phản ánh kếtquả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các nămtrước. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầunăm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnhhồi tố các sai sót trong yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận sauthuế chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận thuế chưa phân phốinăm trước”.- Tài khoản 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quảkinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay.▲3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAODỊCH KINH TẾ CHỦ YẾUa) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh:- Trường hợp lãi, ghi:Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanhCó TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4212).- Trường hợp lỗ, ghi:

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động