TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ-T133

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

14/06/2018 6 2 4 Trang doc

ngocanh
TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ
(Thông tư 133/2016/TT-BTC)
Nguyên tắc kế toán
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản
Phương pháp hạch toán kế toán
1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện tinh hình biến động tăng giảm
của cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát
hành ra công công chúng (gọi là cổ phiếu quỹ).
Các cổ phiếu quỹ do công ty nắm giữa không được nhận cổ tức, không có quyền
bầu cử hay tham gia chia phần i sản kho công ty giải thể. Khi chia cổ tức cho
các cổ phần, các cổ phiếu quỹ đang do công ty nắm giữa được coi cổ phiếu
chưa bán.
b) Giá trị vổ phiếu quỹ được phản ánh trên tài khoản này theo giá thực tế mua lại bao
gồm giá mua lại các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại cổ phiếu, như chi
phí giao dịch thông tin…
c) Cuối kỳ kế toán, khi lập Báo cáo tài chính, giá trị thực tế của cổ phiếu quỹ được
ghi giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu trên Bảng CĐKT bằng cách ghi số âm (…).
d) Tài khoản này không phản ánh trị giá cổ phiếu công ty mua của các công ty cổ
phần khác vì mục đích nắm giữ đầu tư.
đ) Trị giá vốn của cổ phiếu quỹ khi tái phát hành, hoặc khi sử dụng để trả cổ tức,
thưởng… được tính theo phương pháp bình quân gia truyền.
e) Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu do chính công ty phát hành nhằm mục đích
thu hồi cổ phiếu để hủy bỏ vĩnh viễn ngay khi mua vào thì giá trị cổ phiếu mua vào
không được phản ánh vào tài khoản này ghi giảm trực tiếp vào vốn góp của chủ
sở hữu thặng vốn cổ phiếu (xem hướng dẫn tài khoản 411 Vốn đầu của
chủ sở hữu).
TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ(Thông tư 133/2016/TT-BTC)✵✵ ✵Nguyên tắc kế toánKết cấu và nội dung phản ánh của tài khoảnPhương pháp hạch toán kế toán▼1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNa) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tinh hình biến động tăng giảmcủa cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã pháthành ra công công chúng (gọi là cổ phiếu quỹ).Các cổ phiếu quỹ do công ty nắm giữa không được nhận cổ tức, không có quyềnbầu cử hay tham gia chia phần tài sản kho công ty giải thể. Khi chia cổ tức chocác cổ phần, các cổ phiếu quỹ đang do công ty nắm giữa được coi là cổ phiếuchưa bán.b) Giá trị vổ phiếu quỹ được phản ánh trên tài khoản này theo giá thực tế mua lại baogồm giá mua lại và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại cổ phiếu, như chiphí giao dịch thông tin…c) Cuối kỳ kế toán, khi lập Báo cáo tài chính, giá trị thực tế của cổ phiếu quỹ đượcghi giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu trên Bảng CĐKT bằng cách ghi số âm (…).d) Tài khoản này không phản ánh trị giá cổ phiếu mà công ty mua của các công ty cổphần khác vì mục đích nắm giữ đầu tư.đ) Trị giá vốn của cổ phiếu quỹ khi tái phát hành, hoặc khi sử dụng để trả cổ tức,thưởng… được tính theo phương pháp bình quân gia truyền.e) Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu do chính công ty phát hành nhằm mục đíchthu hồi cổ phiếu để hủy bỏ vĩnh viễn ngay khi mua vào thì giá trị cổ phiếu mua vàokhông được phản ánh vào tài khoản này mà ghi giảm trực tiếp vào vốn góp của chủsở hữu và thặng dư vốn cổ phiếu (xem hướng dẫn ở tài khoản 411 – Vốn đầu tư củachủ sở hữu).▲ 2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦATÀI KHOẢN 419 – CỔ PHIẾU QUỸBên Nợ:- Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ khi mua vào.Bên Có:- Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ được tái phát hành, chia cổ tức hoặc hủy bỏ.Số dư bên Nợ:- Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ hiên đang do công ty nắm giữa.▲3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAODỊCH KINH TẾ CHỦ YẾUa) Kế toán mua lại cổ phiếu do chính công ty đã phát hành:- Khi công ty đã hoàn tất các thủ tục mua lại số cổ phiếu do chính công ty pháthành theo luật định, kế toán thực hiện thủ tục thanh toán tiền cho các cổ đôngtheo giá thỏa thuận mua, bán và nhận cổ phiếu về, ghi:Nợ TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá mua lại cổ phiếu)Có các TK 111, 112.- Trong quá trình mua lại cổ phiếu, khi phát sinh chi phí liên quan trực tiếp đếnviệc mua lại cổ phiếu, ghi:Nợ TK 419 - Cổ phiếu quỹCó các TK 111, 112.b) Tái xuất phát hành cổ phiếu quỹ:- Khi tái phát hành cổ phiếu quỹ với giá cao hơn giá thực tế mua lại, ghi:Nợ các TK 111, 112(tổng gia thanh toán tái phát hành cổ phiếu) Có TK 419- Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mu lại cổ phiếu)Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4112) (số chênh lệch giữa giátái phát hành cao hơn giá thực tế mua lại cổ phiếu).- Khi tái phát hành cổ phiếu quỹ ra thị trường với giá thấp hơn giá thực tế muavào cổ phiếu, ghi:Nợ các TK 111, 112 (tổng giá thanh toán tái phát hành cổ phiếu)Nợ TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần (giá tái phát hành thấp hơn giá mua lại)Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mua lại cổ phiếu).c) Khi hủy bỏ số cổ phiếu quỹ, ghi:Nợ TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá của số cổ phiếu hủy bỏ);Nợ TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần (giá mua lại cao hơn mệnh giá)Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mua lại cổ phiếu).Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (gia mua lại thấp hơn mệnh giá).d) Khi có quyết định của Hội đồng quản trị (đã thông qua Đại hội cổ đông) chia cổtức bằng cổ phiếu quỹ:- Trường hợp giá phát hành cổ phiếu quỹ tại ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu quỹcao hơn giá thực tế mua vào của cổ phiếu quỹ, ghi:Nợ TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (giá phát hành cổ phiếu)Có TK 419- Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mua lại cổ phiếu quỹ)Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá mua lại cổphiếu quỹ thấp hơn giá phát hành tại ngàu trả cổ tức).- Trường hợp giá phát hành cổ phiếu quỹ tại ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu quỹthấp hơn giá thực tế mua vào của cổ phiếu quỹ, ghi:Nợ TK 421- Lợi nhuận sau thuể chưa phân phối (phát hành cổ phiếu)Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá mua lại cổphiếu quỹ cao hơn giá phát hành tại ngày trả cổ tức).Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mua cổ phiếu quỹ).

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động