TÀI KHOẢN 418 - CÁC QUỸ KHÁC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU-TT133

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

14/06/2018 14 2 3 Trang doc

ngocanh
TÀI KHOẢN 418 - CÁC QUỸ KHÁC THUỘC
VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Thông tư 133/2016/TT-BTC)
Nguyên tắc kế toán
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản
Phương pháp hạch toán kế toán
1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
Tài khoản nàu dùng để phản ánh số hiện tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn
vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích và
sử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với
từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.
2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH TÀI
KHOẢN 418- CÁC QUỸ THUỘC VỐN CHỦ SỞ
HỮU
Bên Nợ:
- Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của daonh nghiệp.
Bên Có:
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.
Số dư bên Có:
- Số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.
TÀI KHOẢN 418 - CÁC QUỸ KHÁC THUỘCVỐN CHỦ SỞ HỮU(Thông tư 133/2016/TT-BTC)✵✵ ✵Nguyên tắc kế toánKết cấu và nội dung phản ánh của tài khoảnPhương pháp hạch toán kế toán▼1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNTài khoản nàu dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồnvốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích vàsử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối vớitừng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.▲ 2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH TÀIKHOẢN 418- CÁC QUỸ THUỘC VỐN CHỦ SỞHỮUBên Nợ:- Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của daonh nghiệp.Bên Có:- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.Số dư bên Có:- Số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hiện có. ▲3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAODỊCH KINH TẾ CHỦ YẾUa) Trích lập quỹ thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp,ghi:Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiCó TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.b) Khi sử dụng quỹ, ghi:Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữuCó các TK 111, 112.c) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, doanhnghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữuCó TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111).d) Khi dùng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu để mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB hoànthành, bàn giao đưa vào sử dụng sản xuất, kinh doanh ghi:Nợ TK 211 - TSCĐCó TK 241 - XDCB dở dang (trường hợp đầu tư XDCB)Có các TK 111, 112.(trường hợp mua sắm TSCĐ).Đồng thời ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi giảm các quỹ thuộc vốn chủsở hữu, ghi:Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữuCó TK 411 - vốn đầu tư của chủ sở hữu (4118).đ)Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ các quỹ thuộc vốnsở hữu, ghi:Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Nợ TK 4112- Thặng dư vốn cổ phầnCó TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữuCó TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động