TÀI KHOẢN 356 - QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ-TT133

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

14/06/2018 4 2 6 Trang doc

ngocanh
TÀI KHOẢN 356 - QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Thông tư 133/2016/TT-BTC)
Nguyên tắc kế toán
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản
Phương pháp hạch toán kế toán
Nguyên tắt kế toán vốn chủ sở hữu
1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển
khoa công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp . Quỹ PTKH&CN của doanh
nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam.
b) Quỹ PTKH&CN được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết
quả kinh doanh trong kỳ. Việc trích lập sử dụng Quỹ PTKH&CN của doanh
nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
c) Trường hợp doanh nghiệp sử dụng Quỹ PTKH&CN để tài trợ cho việc ngiên cứu,
sản xuất thử nghiệm, số tiền thu được khi bán sản phẩm sản xuất thử được bù trừ với
chi phí sản xuất thử theo nguyên tắc:
- Phần chênh lệch giữa số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử cao hơn chi phí
sản xuất thử được ghi tăng Quỹ PTKH&CN;
- Phần chênh lệch giữa số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử thấp hơn chi phí
sản xuất thử được ghi giảm Quỹ PTKH&CN.
d) Định kỳ, doanh nghiệp lập Báo cáo về mức trích, s dụng, quyết toán Quỹ
PTKH&CN và nộp cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
TÀI KHOẢN 356 - QUỸ PHÁT TRIỂN KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ(Thông tư 133/2016/TT-BTC)✵✵ ✵Nguyên tắc kế toánKết cấu và nội dung phản ánh của tài khoảnPhương pháp hạch toán kế toánNguyên tắt kế toán vốn chủ sở hữu▼1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNa) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triểnkhoa và công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp . Quỹ PTKH&CN của doanhnghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam.b) Quỹ PTKH&CN được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kếtquả kinh doanh trong kỳ. Việc trích lập và sử dụng Quỹ PTKH&CN của doanhnghiệp phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.c) Trường hợp doanh nghiệp sử dụng Quỹ PTKH&CN để tài trợ cho việc ngiên cứu,sản xuất thử nghiệm, số tiền thu được khi bán sản phẩm sản xuất thử được bù trừ vớichi phí sản xuất thử theo nguyên tắc:- Phần chênh lệch giữa số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử cao hơn chi phísản xuất thử được ghi tăng Quỹ PTKH&CN;- Phần chênh lệch giữa số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử thấp hơn chi phísản xuất thử được ghi giảm Quỹ PTKH&CN.d) Định kỳ, doanh nghiệp lập Báo cáo về mức trích, sử dụng, quyết toán QuỹPTKH&CN và nộp cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.▲ 2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦATÀI KHOẢN 356 – QUỸ PHÁT TRIỂN KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆBên Nợ:- Các khoản chi tiêu từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;- Giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định(TSCĐ) khi tính hao mòn TSCĐ; giá trị còn lại của TSCĐ khi nhượng bán,thanh lý; chi phí thanh lý; nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoahọc và công nghệ;- Giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ khi TSCĐhình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chuyển sang phục vụ mụcđích sản xuất, kinh doanh.Bên Có:- Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ vào chi phí quản lý doanhnghiệp.- Số thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoahọc và công nghệ đã hình thành TSCĐ.Số dư bên Có:- Số quỹ phát triển khoa học và công nghệ hiện còn của doanh nghiệp.Tài khoản 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ có 2 tài khoản cấp 2:- Tài khoản 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ: Phản ánh số hiện có vàtình hình trích lập, chỉ tiêu quỹ phát triển khoa học và công nghệ;- Tài khoản 3562 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thànhTSCĐ: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và côngnghệ đã hình thành TSCĐ (quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thànhTSCĐ).▲ 3. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘTSỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾUa) Trong năm khi trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:Nợ TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh (6422)Có TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.b) Khi chi tiêu Quỹ PTKH&CN phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoahọc và công nghệ của doanh nghiệp, ghi:Nợ TK 356- Quỹ phát triển khoa học và công nghệNợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)Có các TK 111, 112, 331...c) Khi sử dụng Quỹ PTKH&CN để trang trải cho hoạt động sản xuất thử sản phẩm:- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất thử, ghi:Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh daonh dở dangNợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừCó các TK 111, 112, 152, 331.- Khi bán sản phẩm sản xuất thử, ghi:Nợ các TK 111, 112, 131Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dangCó TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có).- Chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số thu từ bán sản phẩm sản xuất thửđược điều chỉnh tăng, giảm Quỹ, ghi:+ Trường hợp số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử cao hơn chi phí sảnxuất thử, kế toán ghi tăng Quỹ PTKH&CN, ghi:Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dangCó TK 356- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ+ Trường hợp số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử nhỏ hơn chi phí sảnxuất thử, kế toán ghi ngược lại với bút toán trên.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động