TÀI KHOẢN 353 - QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI-TT133

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

14/06/2018 7 1 5 Trang doc

ngocanh
TÀI KHOẢN 353 - QUỸ KHEN THƯỞNG,
PHÚC LỢI
(Thông tư 133/2016/TT-BTC)
Nguyên tắc kế toán
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản
Phương pháp hạch toán kế toán
1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng,
quỹ phúc lợi quỹ thưởng ban quản điều nh công ty của daonh nghiệp. Quỹ
khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh nghiệp
để dùng cho công tác khen thưởng, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của người lao động.
b) Việc trích lập sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi quỹ thưởng ban quản
lý điều hành công ty phải theo chính sách tài chính hiện hành.
c) Quỹ kehn thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản điều hành công ty phải
được hạch toán chi tiết theo từng loại quỹ.
d) Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng vào sản
xuất, kinh doanh, kế toán ghi tăng TSCĐ đồng thời kết chuyển từ Quỹ phúc lợi
(TK 3532) sang Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (TK 3533). Những TSCĐ này
hàng tháng không trích khấu hao TSCĐ vào chi phícuối niên độ kế toán tính hao
mòn TSCĐ một lần /một năm để ghi giảm Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.
2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 353 –QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC
LỢI
TÀI KHOẢN 353 - QUỸ KHEN THƯỞNG,PHÚC LỢI(Thông tư 133/2016/TT-BTC)✵✵ ✵Nguyên tắc kế toánKết cấu và nội dung phản ánh của tài khoảnPhương pháp hạch toán kế toán▼1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNa) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng,quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của daonh nghiệp. Quỹkhen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh nghiệpđể dùng cho công tác khen thưởng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thầncủa người lao động.b) Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quảnlý điều hành công ty phải theo chính sách tài chính hiện hành.c) Quỹ kehn thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phảiđược hạch toán chi tiết theo từng loại quỹ.d) Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng vào sảnxuất, kinh doanh, kế toán ghi tăng TSCĐ và đồng thời kết chuyển từ Quỹ phúc lợi(TK 3532) sang Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (TK 3533). Những TSCĐ nàyhàng tháng không trích khấu hao TSCĐ vào chi phí mà cuối niên độ kế toán tính haomòn TSCĐ một lần /một năm để ghi giảm Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.▲2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦATÀI KHOẢN 353 –QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚCLỢI Bên Nợ:- Các khoản chỉ tiêu quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lýđiều hành công ty;- Giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ hoặc donhượng bán, thanh lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê TSCĐ;- Đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành phục vụ nhu cầu vănhóa, phúc lợi;- Cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cấp dưới.Bên Có:- Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hànhcông ty từ lợi nhuận sau thuế TNDN;- Quỹ khen thưởng, phúc lợi được cấp trên cấp;- Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ tăng do đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúclợi hoàn thành đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động vănhóa, phúc lợi.Số dư bên Có:- Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hiện còn của doanh nghiệp.Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi, có 4 tài khoản cấp 2:- Tài khoản 3531 - Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chitiêu quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.- Tài khoản 3532 - Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêuquỹ phúc lợi của doanh nghiệp.- Tài khoản 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có, tìnhhình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ của doanh nghiệp.- Tài khoản 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty:Phản ánh số hiệncó, tình hình trích lập và chỉ tiêu Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.▲ 3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAODỊCH KINH TẾ CHỦ YẾUa) Trong năm khi tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi:Nợ TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiCó TK 353- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).b) Cuối năm, xác định quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích thêm, ghi:Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiCó TK 353- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).c) Tính tiền thưởng phải trả cho công nhân viên và người lao động khác trong doanhnghiệp, ghi:Nợ TK 353- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531).Có TK 334 - Phải trả người lao động.d) Dùng quỹ phúc lợi để chi trợ cấp kho khăn, chi cho công nhân viên và người laođộng nghỉ mát, chi co phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, ghi:Nợ TK 353- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)Có các TK 111, 112.đ) Khi bán sản phẩm, hàng hóa trang trải bằng quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toánphản ánh doanh thu không bao gồm thuế GTGT phải nộp, ghi:Nợ TK 353- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụCó TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).e) Khi cấp trên cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho đơn vị cấp dưới, ghi:Nợ TK 353- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)Có các TK 111, 112.g) Số quỹ khen thưởng, phúc lợi do đơn vị cấp trên cấp xuống, ghi:Nợ các TK 111, 112

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động