TÀI KHOẢN 338 - PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC-TT133

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

14/06/2018 7 2 12 Trang doc

ngocanh
TÀI KHOẢN 338 - PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP
KHÁC
(Thông tư 133/2016/TT-BTC)
Nguyên tắc kế toán
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản
Phương pháp hạch toán kế toán
1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải
nộp ngoài nội dung đã phản ánh các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ
TK 331 đến TK 336). Tài khoản này cũng được dùng để hạch toán doanh thu nhận
trước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng.
b) Nội dung và phạm vi phản ánh của tài khoản này gồm các nghiệp vụ chủ yếu sau:
- Giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của
cấp thẩm quyền; Giá trị tài sản thừa phải trả cho nhân, tập thể (trong
ngoài đơn vị) theo quyết định của cấp thẩm quyền ghi trong biên bản xử lý,
nếu đã xác định được nguyên nhân;
- Số tiền trích thanh toán bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và kinh phí công đoàn;
- Các khoản khấu trừ vào tiền lương của công nhân viên theo quyết định của tòa
án;
- Các khoản lợi nhuận, cổ tức phải trả cho các chủ sở hữu;
- Vật tư, hàng hóa vay, mượn, các khoản nhận vốn góp hợp đồng hợp tác kinh
doanh (BCC) không hình thành pháp nhân mới;
- Các khoản thu hộ bên thứ ba phải trả lại, các khoản tiền bên nhận ủy thác nhận
từ bên giao ủy thác để nộp các loại thuế xuất, nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập
khẩu và để thanh toán hộ cho bên giao ủy thác;
TÀI KHOẢN 338 - PHẢI TRẢ, PHẢI NỘPKHÁC(Thông tư 133/2016/TT-BTC)✵✵ ✵Nguyên tắc kế toánKết cấu và nội dung phản ánh của tài khoảnPhương pháp hạch toán kế toán▼1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNa) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phảinộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từTK 331 đến TK 336). Tài khoản này cũng được dùng để hạch toán doanh thu nhậntrước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng.b) Nội dung và phạm vi phản ánh của tài khoản này gồm các nghiệp vụ chủ yếu sau:- Giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý củacấp có thẩm quyền; Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (trong vàngoài đơn vị) theo quyết định của cấp có thẩm quyền ghi trong biên bản xử lý,nếu đã xác định được nguyên nhân;- Số tiền trích và thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và kinh phí công đoàn;- Các khoản khấu trừ vào tiền lương của công nhân viên theo quyết định của tòaán;- Các khoản lợi nhuận, cổ tức phải trả cho các chủ sở hữu;- Vật tư, hàng hóa vay, mượn, các khoản nhận vốn góp hợp đồng hợp tác kinhdoanh (BCC) không hình thành pháp nhân mới;- Các khoản thu hộ bên thứ ba phải trả lại, các khoản tiền bên nhận ủy thác nhậntừ bên giao ủy thác để nộp các loại thuế xuất, nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhậpkhẩu và để thanh toán hộ cho bên giao ủy thác; - Số tiền thu trước của khách hàng trong nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, cơsở hạ tầng, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ (gọilà doanh thu nhận trước); Các khoản doanh thu, thu nhập chưa thực hiện.- Khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trảngay.- Các khoản nhận ký cược, ký quỹ của tổ chức, cá nhân khác.- Các khoản phải trả, phải nộp khác như phải trả để mua bảo hiểm hưu trí tựnguyện, bảo hiểm nhân thọ và các khoản hỗ trợ khác (ngoài lương) cho ngườilao động…c) Kế toán nhận ký quỹ, ký cược phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ,ký cược của từng khách hàng theo kỳ hạn và theo từng loại nguyên tệ (nếu có). Cáckhoản nhận ký cược, ký quỹ phải trả có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng được trìnhbày là nợ ngắn hạn, các khoản có kỳ hạn trên 12 tháng được trình bày là nợ dài hạn.▲2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦATÀI KHOẢN 338 – PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁCBên Nợ:- Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghitrong biên bản xử lý;- Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị;- Số BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản lý quỹbảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn;- Doanh thu chưa thực hiện tính cho từng kỳ kế toán; trả lại tiền nhận trước chokhách hàng khi không tiếp tục thực hiện việc cho thuê tài sản;- Số phận bổ khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết vớigiá bán trả tiền ngay (lãi trả chậm) vào doanh thu hoạt động tài chính;- Hoàn trả tiền nhận ký cược, ký quỹ;- Các khoản đã trả và đã nộp khác;- Đánh giá lại các khoản phải trả, phải nộp khác là khoản mục tiền tệ có gốcngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với đồng tiền ghi sổ kế toán).Bên Có: - Giá trị tài sản thừa chờ xử lý (chưa xác định rõ nguyên nhân); Giá trị tài sảnthừa phải trả cho cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn vị) theo quyết định ghitrong biên bản xử lý do xác định ngay được nguyên nhân;- Trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ vào chi phí sản xuất, kinhdoanh hoặc khấu trừ vào lương của công nhân viên;- Các khoản thanh toán với công nhân viên về tiền nhà, điện, nước ở tập thể;- Kinh phí công đoàn vượt chi được cấp bù;- Số BHXH đã chi trả công nhân viên khi được cơ quan BHXH thanh toán;- Doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong kỳ;- Số chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả ngay;- Vật tư, hàng hóa vay , mượn, các khoản nhận vóp góp hợp đồng hợp tác kinhdoanh (BCC) không thành lập pháp nhân;- Các khoản thu hộ đơn vị khác phải trả lại;- Số tiền nhận ký cược, ký quỹ phát sinh trong kỳ;- Các khoản phải trả khác;- Đánh giá lại các khoản phải trả, phải nộp khác là khoản mục tiền tệ có gốcngoại tệ(trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với đồng tiền ghi sổ kế toán).Số dư bên Có:- BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ đã trích chính chưa nộp cho cơ quanquản lý hoặc kia phí công đoàn được để lại cho đơn vị chưa chi hết;- Giá trị tài sản phát hiện thừa còn chờ giải quyết;- Doanh thu chưa thực hiện ở thời điểm cuối kỳ kế toán;- Các khoản còn phải trả, còn phải nộp khác;- Số tiền nhận ký cược, ký quỹ chư trả.Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ: Số dư bên Nợ phản ánh số đã trả, đã nộpnhiều hơn số phải trả, phải nộp hoặc số bảo hiểm xã hội đã chi trả công nhân viênchưa được thanh toán và kinh phí công đoàn vượt chi chưa được cấp bù.Tài khoản 338 - phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2:- Tài khoản 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa chưaxác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. Trường

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động