Các mẫu bài tập kế toán thực tế có lời giải cực hay

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/11/2017 923 123 3 Trang doc

nakamoto

Thể loại : Bài tập kế toán

ĐỀ BÀI
Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi số liệu tại tháng 3 năm 2005 như
sau : Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền
tính nguyên vật liệu xuất kho phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . Thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ .
A . Số dư đầu kỳ của một số tài khoản trong tháng 3 năm 2005 như sau :
1
SỐ DƯ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản 152 “Nguyên vật liệu”
Tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng”
STT Tên khách hàng Số tiền
1 Công ty TNHH Nam Lâm 225.000.000
2 Công ty TNHH Hải Anh 16.000.000
3 Đại học Luật - Hà Nội 52.000.000
4 Công ty TNHH Mai Thuý 1.936.000
5 Công ty TNHH Ngọc
Tuyết
57.134.127
Cộng 352.070.127
Tài khoản 331 “Phải trả người bán”
2
ST T Tªn Sè l în g§¬ n gi ¸Th µnh tiÒn
1 Gç vªn v ªn 2 5m 2. 905.0 00 72.6 25.00 0
2 §in h 1 0kg 10.0 00 1 00.00 0
3 Ve cni 35 Hép 46.0 00 1.6 10.00 0
4 Gç th«ng bµo 2m 6. 642.9 40 13.2 85.88 0
Cén g 87.6 20.88 0
Tài khoản 154
Tài khoản 155 “Thành phẩm”
B . Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau :
1 . PNK 01 ngày 01/3 , nhập mua 50 gỗ Dáng Hương của Công ty Vĩnh
Long , giá mua chưa thuế VAT 10% 4.100.000 đồng / m³ . Công ty đã thanh
toán bằng TGNH ( PC số 01 ) .
2 . Ngày 02/3 , Công ty TNHH Nam Lâm thanh toán tiền ng còn nợ kỳ
trước bằng chuyển khoản ( PT số 01 ) .
3 . PNK 02 ngày 02/3 , nhập mua 100 Kg đinh của Công ty Thuỳ Linh , đơn
giá chưa thuế VAT 10% 10.000 / Kg , Công ty trả ngay bằng TGNH ( PC số
02 ) .
4 . Ngày 03/3 , rút TGNH về nhập quỹ TM 50.000.000 ( PT số 02 )
5 . Ngày 04/3 , Công ty thanh toán tiền cho Công ty Vĩnh Long số tiền còn nợ
kỳ trước bằng TGNH ( PC số 03 ) .
6 . PNK số 03 ngày 05/3 , nhập mua 100 gỗ lim của Công ty Thái Hoàn ,
giá mua chưa thuế VAT 10% là 3.000.000 đồng / , Công ty đã thanh toán
bằng chuyển khoản .
7 . Ngày 05/3 , Công ty TNHH Hải Anh thanh toán nốt tiền hàng còn nợ kỳ
trước bằng TGNH ( PT số 03 ) .
8 . PNK số 04 ngày 06/3 , nhập mua 50 gỗ vên vên của Công ty Mỹ Hà,
giá chưa thuế VAT 10% là 3.000.000 đồng / , Công ty đã thanh toán
100.000.000 bằng chuyển khoản , số còn lại bằng tiền mặt ( PC số 05 ) .
9 . Ngày 06/3 , Công ty TNHH Mai Thúy thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ
trước bằng tiền mặt ( PC số 05 ).
3

ĐỀ BÀICông ty dịch vụ thương mại Tràng Thi có số liệu tại tháng 3 năm 2005 nhưsau : Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyềntính nguyên vật liệu xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . ThuếGTGT theo phương pháp khấu trừ .A . Số dư đầu kỳ của một số tài khoản trong tháng 3 năm 2005 như sau :1 SỐ DƯ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢNTài khoản 152 “Nguyên vật liệu”Tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng”STT Tên khách hàng Số tiền1 Công ty TNHH Nam Lâm 225.000.0002 Công ty TNHH Hải Anh 16.000.0003 Đại học Luật - Hà Nội 52.000.0004 Công ty TNHH Mai Thuý 1.936.0005 Công ty TNHH Ngọc Tuyết57.134.127Cộng 352.070.127Tài khoản 331 “Phải trả người bán”2ST T Tªn Sè l în g§¬ n gi ¸Th µnh tiÒn 1 Gç vªn v ªn 2 5m 2. 905.0 00 72.6 25.00 02 §in h 1 0kg 10.0 00 1 00.00 03 Ve cni 35 Hép 46.0 00 1.6 10.00 04 Gç th«ng bµo 2m 6. 642.9 40 13.2 85.88 0Cén g 87.6 20.88 0 Tài khoản 154Tài khoản 155 “Thành phẩm”B . Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau :1 . PNK 01 ngày 01/3 , nhập mua 50 m³ gỗ Dáng Hương của Công ty VĩnhLong , giá mua chưa có thuế VAT 10% là 4.100.000 đồng / m³ . Công ty đã thanhtoán bằng TGNH ( PC số 01 ) .2 . Ngày 02/3 , Công ty TNHH Nam Lâm thanh toán tiền hàng còn nợ kỳtrước bằng chuyển khoản ( PT số 01 ) .3 . PNK 02 ngày 02/3 , nhập mua 100 Kg đinh của Công ty Thuỳ Linh , đơngiá chưa có thuế VAT 10% là 10.000 / Kg , Công ty trả ngay bằng TGNH ( PC số02 ) .4 . Ngày 03/3 , rút TGNH về nhập quỹ TM 50.000.000 ( PT số 02 )5 . Ngày 04/3 , Công ty thanh toán tiền cho Công ty Vĩnh Long số tiền còn nợkỳ trước bằng TGNH ( PC số 03 ) .6 . PNK số 03 ngày 05/3 , nhập mua 100 m³ gỗ lim của Công ty Thái Hoàn ,giá mua chưa có thuế VAT 10% là 3.000.000 đồng / m³ , Công ty đã thanh toánbằng chuyển khoản .7 . Ngày 05/3 , Công ty TNHH Hải Anh thanh toán nốt tiền hàng còn nợ kỳtrước bằng TGNH ( PT số 03 ) .8 . PNK số 04 ngày 06/3 , nhập mua 50 m³ gỗ vên vên của Công ty Mỹ Hà,giá chưa có thuế VAT 10% là 3.000.000 đồng / m³ , Công ty đã thanh toán100.000.000 bằng chuyển khoản , số còn lại bằng tiền mặt ( PC số 05 ) .9 . Ngày 06/3 , Công ty TNHH Mai Thúy thanh toán tiền hàng còn nợ kỳtrước bằng tiền mặt ( PC số 05 ).3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động