Nguyên tắc lập hóa đơn điện tử 2019

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/01/2019 17 2 3 Trang doc

ngocanh
Cách lập, quản lý và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử năm 2019
Bắt đầu từ năm 2019, các tổ chức, doanh nghiệp,nhân bán hàng hóa, dịch vụ áp
dụng nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện tại điều 4
trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành vào ngày 12/09/2018 hiệu lực
thi hành từ ngày 1/11/2018.
I. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Chính Phủ
1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, nhân kinh doanh quy
định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử của
quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không của quan thuế để giao cho người
mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội
dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng
hóa, cung cấp dịch vụ.
Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán sử dụng máy tính
tiền thì đăng sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối
chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
2. Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa,
cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế
toán, thuế và quy định tại Nghị định này.
3. Dữ liệu hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sở dữ liệu về
hóa đơn điện tử để phục vụ công tác quản thuế cung cấp thông tin hóa đơn
điện tử cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.
4. Việc cấp mã của quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh
nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, nhân kinh doanh lập trên hóa đơn. Doanh
nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính
xác của các thông tin trên hóa đơn.
5. Hóa đơn được khởi tạo t máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với
quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:
a) Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với
quan thuế
Cách lập, quản lý và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử năm 2019Bắt đầu từ năm 2019, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ ápdụng nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện tại điều 4trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành vào ngày 12/09/2018 và có hiệu lựcthi hành từ ngày 1/11/2018.I. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Chính Phủ1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quyđịnh tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơquan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho ngườimua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nộidung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hànghóa, cung cấp dịch vụ.Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tínhtiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nốichuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.2. Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa,cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kếtoán, thuế và quy định tại Nghị định này.3. Dữ liệu hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là cơ sở dữ liệu vềhóa đơn điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin hóa đơnđiện tử cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.4. Việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanhnghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh lập trên hóa đơn. Doanhnghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chínhxác của các thông tin trên hóa đơn.5. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơquan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:a) Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơquan thuế b) Không bắt buộc có chữ ký sốc) Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặctra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởitạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp phápkhi xác định nghĩa vụ thuế.II. Hướng dẫn lập, quản lý và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tửViệc lập, quản lý và sử dụng hoá đơn điện tử sẽ được thực hiện theo các bước sau:Bước 1: Tải mẫu quyết định áp dụng theo mẫu Thông tư số 32/2011/TT-BTC.Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01, Phụ lục ban hành kèm theoThông tư 32) - DownloadThông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu (Mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèmtheo Thông tư 32) - DownloadBước 2: Truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục thuế theo mẫu số01/ĐK-HĐXT.Bước 3: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo các bước sau:Các bài viết liên quan:=>>> Từ 01/11/2018 bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng=>>> Các trường hợp sai phạm khi lập hóa đơn điện tử cần phải xử lý=>>> Chi phí sử dụng hóa đơn điện tử trong mỗi doanh nghiệp như thế nào?=>>> Phân biệt hóa đơn điện tử có mã số và không có mã số của cơ quan thuế - Kế toán ĐứcMinh=>>> Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử có mã xác thực – Kế toán Đức Minh- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa >>> dạy kế toán ở Hà Đông>>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động