Một số lưu ý về tiền lương

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/08/2018 101 17 2 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Kinh nghiệm kế toán

Từ khóa
Có thể hưởng tới 490% mức lương ngày bình thường nếu làm thêm ngày Quốc
khánh 02/09/2018
Chưa đầy 1 tháng nữa là người lao động lại chuẩn bị có 1 kì nghĩ lễ ngắn ngày
02/09. Và tiềnlương - thưởng dịp Quốc khánh 02/09/2018 là vấn đề mà các doanh
nghiệp cũng như người lao động sẽ quan tâm trong thời gian tới. Ngoài việc người
lao động được nghỉ và hưởng 100% lương thì họ có thể nhận tới tới 490% mức
lương ngày bình thường nếu làm thêm dịp Quốc khánh này.
1. Về tiền lương dịp Quốc khánh 02/09/2018
– Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012, NLĐ được nghỉ
và hưởng nguyên lương (100% tiền lương) trong ngày 02/9/2018.
– Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu NLĐ đi làm
thêm vào ngày 02/9/2018 thì tiền lương ít nhất bằng 300% tiền lương của ngày làm
việc bình thường (chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với
NLĐ hưởng lương ngày). Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền
lương của ngày bình thường.
– Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu NLĐ làm
thêm vào ban đêm vào ngày 02/9/2018 thì được hưởng thêm 90% tiền lương
của ngày bình thường. Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền
lương của ngày bình thường.
Lưu ý:
Mức lương 490% này tính trong trường hợp thời gian làm thêm vào ban đêm bằng
thời gian làm việc của một ngày làm việc bình thường (nếu thời gian làm thêm vào
ban đêm nhỏ hơn hoặc lớn hơn thời gian làm việc của một ngày bình thường thì số
tiền lương tăng thêm sẽ tính theo tỉ lệ thời gian làm thêm vào ban đêm).
Có thể hưởng tới 490% mức lương ngày bình thường nếu làm thêm ngày Quốc khánh 02/09/2018Chưa đầy 1 tháng nữa là người lao động lại chuẩn bị có 1 kì nghĩ lễ ngắn ngày 02/09. Và tiềnlương - thưởng dịp Quốc khánh 02/09/2018 là vấn đề mà các doanh nghiệp cũng như người lao động sẽ quan tâm trong thời gian tới. Ngoài việc người lao động được nghỉ và hưởng 100% lương thì họ có thể nhận tới tới 490% mức lương ngày bình thường nếu làm thêm dịp Quốc khánh này.1. Về tiền lương dịp Quốc khánh 02/09/2018– Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012, NLĐ được nghỉ và hưởng nguyên lương (100% tiền lương) trong ngày 02/9/2018.– Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu NLĐ đi làm thêm vào ngày 02/9/2018 thì tiền lương ít nhất bằng 300% tiền lương của ngày làmviệc bình thường (chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày). Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường.– Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu NLĐ làm thêm vào ban đêm vào ngày 02/9/2018 thì được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường. Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường.Lưu ý: Mức lương 490% này tính trong trường hợp thời gian làm thêm vào ban đêm bằngthời gian làm việc của một ngày làm việc bình thường (nếu thời gian làm thêm vàoban đêm nhỏ hơn hoặc lớn hơn thời gian làm việc của một ngày bình thường thì sốtiền lương tăng thêm sẽ tính theo tỉ lệ thời gian làm thêm vào ban đêm). =>>> Hướng dẫn tính tiền lương làm thêm giờ, tăng ca2. Về tiền thưởng dịp Quốc khánh 02/9/2018Do không mang tính tính chất bắt buộc mà phụ thuộc vào tình hình thực tế của mỗidoanh nghiệp nên mức thưởng đối với mỗi lao động tại mỗi doanh nghiệp là khác nhau, quyết định dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động đó

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động