Giáo trình tự học Internet căn bản

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

02/11/2017 7.704 2.792 113 Trang pdf

TieuPhong

Thể loại : Network - Internet

Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 Híng dÉn sö dông Internet
_________________________________________________________________
Môc Lôc
Lêi nãi ®Çu 4
Ch¬ng I. Internet vµ c¸c dÞch vô 5
1. LÞch sö ph¸t triÓn....................................................................................................5
2. Tæ chøc cña Internet ...............................................................................................6
3. VÊn ®Ò qu¶n lý m¹ng Internet.................................................................................8
4. Giao thøc TCP/IP ...................................................................................................9
4.1 M« h×nh tham chiÕu OSI.................................................................................9
4.2 C¸c tÇng cña mét h×nh OSI. ............................................................................9
4.3 Giao thøc TCP/IP ..........................................................................................10
4.3.1 C¸c tÇng giao thøc TCP/IP...........................................................................10
4.3.2 Ph¬ng ph¸p ®¸nh ®Þa chØ trong TCP/IP......................................................11
5. DÞch vô ®¸nh tªn vïng - Domain Name Service (DNS) .......................................13
6. C¸c dÞch vô th«ng tin trªn Internet.......................................................................15
6.1. DÞch vô th ®iÖn tö - Electronic Mail (E-mail).............................................15
6.1.1 Mailing List .................................................................................................16
6.2 DÞch vô m¹ng th«ng tin toµn cÇu WWW (World Wide Web)......................17
6.3 DÞch vô truyÒn file - FTP (File Transfer Protocol) .......................................18
6.4 DÞch vô Remote Login - Telnet ....................................................................19
6.5 DÞch vô nhãm th«ng tin News (USENET)....................................................20
6.6 DÞch vô Gopher...................................................................................................22
6.7 DÞch vô t×m kiÕm th«ng tin diÖn réng - WAIS (Wide Area Information
Server) 22
6.8 DÞch vô héi tho¹i trªn Internet - IRC ..................................................................23
7. Khai th¸c dÞch vô Internet ....................................................................................23
Ch¬ng II. Th«ng tin vÒ ®¨ng ký, hç trî Internet 25
Ch¬ng iII: Híng dÉn cµi ®Æt kÕt nèi Internet 27
1. ThiÕt lËp cÊu h×nh cho Windows...........................................................................27
1.1 Cµi ®Æt modem..............................................................................................28
1.2 Cµi ®Æt Dial-up Adapter................................................................................30
1.3 Cµi ®Æt TCP/IP ...................................................................................................31
1.4 Cµi ®Æt Dial-up Networking...............................................................................32
1.5 T¹o kÕt nèi m¹ng ...............................................................................................33
2. Khai b¸o c¸c th«ng sè kü thuËt vÒ Internet cho hÖ ®iÒu hµnh Windows ..............36
3. ThiÕt lËp cÊu h×nh cho Microsoft Internet Explorer 3.x (MSIE) ..........................37
1

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động