TÀI KHOẢN 611 - MUA HÀNG-TT133

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

20/06/2018 38 5 5 Trang doc

ngocanh
TÀI KHOẢN 611 - MUA HÀNG
(Thông tư 133/2016/TT-BTC)
Nguyên tắc kế toán
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản
Phương pháp hạch toán kế toán
1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên việu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,
hàng hóa mua vào, nhập kho hoặc đưa vào s dụng trong kỳ. Tài khoản 611 “Mua
hàng” chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp
kiểm kê định kỳ.
b) Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa mua vào phản ánh trên
Tài khoản 611 “Mua hàng” phải thực hiện theo nguyên tắc giá gốc.
c) Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ, doanh
nghiệp phải tổ chức kiểm hàng tồn kho để xác định số lượng giá trị của từng
nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa, sản phẩm, công cụ, dụng cụ tồn kho tại thời điểm
cuối kỳ kế toán để xác định giá trị hàng tồn kho xuất vào sử dụng xuất bán trong
kỳ.
d) Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Khi mua
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng a căn cứ vào hóa đơn mua hàng, Hóa
đơn vận chuyển, phiếu nhập kho, thông báo thếu nhập khẩu phải nộp (hoặc biên lai
thu thuế nhập khẩu,…) để ghi nhận giá gốc hàng mua vào Tài khoản 611 “Mua
hàng”. Khi xuất sử dụng, hoặc xuất bán chỉ ghi một lần vào cuối kỳ kế toán căn cứ
vào kết quả kiểm kê.
đ) Kế toán phải mở sổ chi tiết để hạch toán giá gốc hàng tồn kho mua vào theo từng
thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa.
TÀI KHOẢN 611 - MUA HÀNG(Thông tư 133/2016/TT-BTC)✵✵ ✵Nguyên tắc kế toánKết cấu và nội dung phản ánh của tài khoảnPhương pháp hạch toán kế toán▼1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNa) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên việu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,hàng hóa mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 “Muahàng” chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương phápkiểm kê định kỳ.b) Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa mua vào phản ánh trênTài khoản 611 “Mua hàng” phải thực hiện theo nguyên tắc giá gốc.c) Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, doanhnghiệp phải tổ chức kiểm kê hàng tồn kho để xác định số lượng và giá trị của từngnguyên liệu, vật liệu, hàng hóa, sản phẩm, công cụ, dụng cụ tồn kho tại thời điểmcuối kỳ kế toán để xác định giá trị hàng tồn kho xuất vào sử dụng và xuất bán trongkỳ.d) Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Khi muanguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa căn cứ vào hóa đơn mua hàng, Hóađơn vận chuyển, phiếu nhập kho, thông báo thếu nhập khẩu phải nộp (hoặc biên laithu thuế nhập khẩu,…) để ghi nhận giá gốc hàng mua vào Tài khoản 611 “Muahàng”. Khi xuất sử dụng, hoặc xuất bán chỉ ghi một lần vào cuối kỳ kế toán căn cứvào kết quả kiểm kê.đ) Kế toán phải mở sổ chi tiết để hạch toán giá gốc hàng tồn kho mua vào theo từngthứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa.▲ 2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦATÀI KHOẢN 611– MUA HÀNGBên Nợ:- Kết chuyển giá gốc hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn khođầu kỳ (theo kết quả kiểm kê);- Giá gốc hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, mua vào trong kỳ.Bên Có:- Kết chuyển giá gốc hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn khocuối kỳ (theo kết quả kiểm kê);- Giá gốc hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng trongkỳ hoặc gia gốc hàng hóa xuất bán và hàng hóa gửi đi bán (chưa xác định là đãbán trong kỳ);- Giá gốc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa mua vào trả lại chongười bán hoặc được giảm giá.Tài khoản 611 không có số dư cuối kỳ.▲3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAODỊCH KINH TẾ CHỦ YẾUa) Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp- Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ tồnkho đầu kỳ(theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước), ghi:Nợ TK 611 - Mua hàngCó TK 152 - Nguyên liệu, vật liệuCó TK 153 - Công cụ, dụng cụ.- Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi:Nợ TK 611 - Mua hàng (giá mua chưa có thuế GTGT)Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ(nếu có) Có TK 331 - Phải trả cho người bán(3311).- Khi thanh toán tiền mua hàng, nếu được hưởng chiết khấu thanh toán ,ghi:Nợ TK 331 - Phải trả cho người bánCó các TK 111, 112, ...Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (chiết khấu thanh toán).- Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ khôngđúng quy chác, chủng loại, phẩm chất ghi trong hợp đồngkinh tế, hoặc cam kếtphải trả lại cho người bán hoặc được giảm giá:+ Căn cứ vào giá trị giá hàng mua đã trở lại cho người bán, ghi:Nợ các TK 111, 112 (nếu thu ngay bằng tiền)Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (trừ vào số nợ còn phải trả người bán)Có TK 611 - Mua hàng (trị giá NVL, công cụ, dụng cụ đã trả lại ngườibán)Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)(nếu có).+ Nếu doanh nghiệp chấp nhận khoản giảm giá hàng của lô hàng đã mua, sốtiền được giảm giá, ghi:Nợ các TK 111, 112 (nếu thu ngay bằng tiền)Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (trừ vào số nợ còn phải trả người bán)Có TK 611 - Mua hàng (khoản giảm giá được chấp thuận)Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).- Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, kế toán phải xác định giáthực tế nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ và trị giá thực tế nguyên liệu, vậtliệu, công cụ, dụng cụ xuất vào sử dụng hoặc xuất bán+ Kết chuyển trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ tồn kho cuối kỳ(theo kết quả kiểm kê), ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệuNợ TK 153 - Công cụ, dụng cụCó TK 611 - Mua hàng.

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động