Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2019 mới nhất

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/12/2018 43 15 5 Trang doc

ngocanh
Đừng quên lịch nộp các loại báo cáo thuế cho năm 2019 kế toán nhé
Cứ đến dịp cuối năm cũ sang năm mới, Kế toán Đức Minh lại khái quát tổng hợp
lại các mốc lịch thời gian nộp các loại báo cáo thuế cho năm cho năm mới. Bước
sang năm 2019, chúng ta cùng điểm các mốc thời gian nộp các loại báo cáo thuế
nhé
1. Thời hạn nộp thuế môn bài
Doanh nghiệp mới thành lập Doanh nghiệp đang hoạt động
- Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất
kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí
môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của
tháng.
- Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản
xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ
phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30
ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh
doanh.
- Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc
tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ
khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ
phí chậm nhất ngày 31/1/2019.
- Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ
hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm
tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải
nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày
31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn
bài chậm nhất ngày 31/1.
Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp :
- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày
kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày
cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
Đừng quên lịch nộp các loại báo cáo thuế cho năm 2019 kế toán nhéCứ đến dịp cuối năm cũ sang năm mới, Kế toán Đức Minh lại khái quát tổng hợp lại các mốc lịch thời gian nộp các loại báo cáo thuế cho năm cho năm mới. Bước sang năm 2019, chúng ta cùng điểm các mốc thời gian nộp các loại báo cáo thuế nhé1. Thời hạn nộp thuế môn bàiDoanh nghiệp mới thành lập Doanh nghiệp đang hoạt động- Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.- Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.- Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2019.- Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí mônbài chậm nhất ngày 31/1.Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp :- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngàykể từ ngày cấp GP ĐKKD.- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động. - Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.- Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi sốthuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hoá đơn năm2019Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.Cuối năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thứ sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019:Hạn nộp ngày 31/3/2019 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định.ThángThời hạnnộpDành cho DNnộp Báo Cáo Thuế GTGTtheo QuýDành cho DNnộp Thuế GTGT theoTháng120/1/2019Tờ khai Thuế GTGT T12/2018Tờ khai Thuế TNCNT12/2018 (nếu có)30/1/2019Tờ khai Thuế GTGT QuýIV/2018Tờ khai Thuế TNCN QuýIV/2018 (nếu có)Tiền Thuế TNDN tạm tính QuýIV/2018BC tình hình sử dụng Hoá đơnQuý IV/2018 Tiền Thuế TNDN tạm tínhQuý IV/2018BC tình hình sử dụng Hoáđơn Quý IV/2018Nộp tiền thuế môn bài năm2019Nộp tiền thuế môn bài năm 20192 20/2/2019Tờ khai Thuế GTGT T1/2019Tờ khai Thuế TNCN T1/2019 (nếucó)320/3/2019Tờ khai Thuế GTGT T2/2019Tờ khai Thuế TNCN T2/2019 (nếucó)30/3/2019Quyết toán Thuế TNDN năm2019Quyết toán Thuế TNCN năm2019Báo Cáo Tài Chính năm2019Quyết toán Thuế TNDN năm 2019Quyết toán Thuế TNCN năm 2019Báo Cáo Tài Chính năm 2019420/4/2019Tờ khai Thuế GTGT T3/2019Tờ khai Thuế TNCN T3/2019 (nếucó)30/4/2019Tờ khai Thuế GTGT QuýI/2019Tờ khai Thuế TNCN QuýI/2019 (nếu có)Tiền Thuế TNDN tạm tínhQuý I/2019BC tình hình sử dụng Hoáđơn Quý I/2019Tiền Thuế TNDN tạm tính QuýI/2019BC tình hình sử dụng Hoá đơnQuý I/20195 20/5/2019Tờ khai Thuế GTGT T4/2019Tờ khai Thuế TNCN T4/2019 (nếucó)6 20/6/2019 Tờ khai Thuế GTGT T5/2019

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động