Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất khác nhau như thế nào

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

18/02/2019 337 15 4 Trang doc

ngocanh
Sự khác nhau giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất?
Báo cáo tài chính riêng lẻ gì? Báo cáo tài chính hợp nhất gì? Sự khác nhau
giữa báo cáo tài chính riêng lẻ báo cáo tài chính hợp nhất? Tất cả sẽ được giải
đáp cụ thể qua bài viết dưới đây của Kế toán Đức Minh
1. Báo cáo tài chính riêng lẻ là gì?
Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất phản ánh tình hình tài sản, vốn
chủ sở hữu nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong
kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả
năng sinh lời thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm
bao gồm: chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà cho vay, quan thuế các quan
chức năng…
2. Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?
Báo cáo tài chính hợp nhất báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày
như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập dựa trên sở
hợp nhất các báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định:
Tập đoàn bao gồm công ty mẹ và các công ty con
Công ty mẹ là công ty có một hoặc nhiều công ty con
Công ty con doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi
công ty mẹ).
Kiểm soát quyền chi phối các chính sách tài chính hoạt động của doanh
nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.
3. Điểm tương đồng giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất
Sự khác nhau giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất?Báo cáo tài chính riêng lẻ là gì? Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Sự khác nhaugiữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất? Tất cả sẽ được giảiđáp cụ thể qua bài viết dưới đây của Kế toán Đức Minh 1. Báo cáo tài chính riêng lẻ là gì?Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất phản ánh tình hình tài sản, vốnchủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trongkỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khảnăng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâmbao gồm: chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quanchức năng…2. Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bàynhư báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập dựa trên cơ sởhợp nhất các báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định:Tập đoàn bao gồm công ty mẹ và các công ty conCông ty mẹ là công ty có một hoặc nhiều công ty conCông ty con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi làcông ty mẹ).Kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanhnghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.3. Điểm tương đồng giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất Mục đích và yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất với người sử dụng thông tinBCTC tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt độngnăm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giớipháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn.Người sử dụng báo cáo tài chínhNgười sử dụng báo cáo tài chính của công ty mẹ luôn quan tâm đến thực trạng tàichính, kết quả hoạt động và các thay đổi về tình hình tài chính của toàn bộ tậpđoàn. Báo báo tài chính hợp nhất cần đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kinh tế,tài chính cho người sử dụng báo cáo tài chính của tập đoàn. Báo cáo tài chính hợpnhất phải thể hiện được các thông tin về tập đoàn như một doanh nghiệp độc lậpkhông tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt.4. Những điểm khác biệt chính giữa báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tàichính riêng lẻĐiểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại báo cáo trên nằm ở một số chỉ số mà chỉ có ởbáo cáo tài chính hợp nhất như lợi thế thương mại ở phần tài sản hay lợi ích của cổđông thiểu số ở phần nguồn vốn. Các chỉ số trên là kết quả của quá trình hợp nhấtcác công ty con. Để hiểu thêm về sự khác biệt trên, hãy cùng theo dõi bảng ở dướiđây.ảnh 1ảnh 2(1) Nếu tất cả các công ty con đều được hợp nhất thì chỉ tiêu “đầu tư vào công tycon” không còn số tiền trên BCTC hợp nhất. (2) Nếu các công ty con được hợp nhất mà ở đó công ty mẹ nắm giữ < 100% vốnthì trên báo cáo tài chính hợp nhất chỉ tiêu “Lợi ích của cổ đông thiểu số” trênBảng cân đối kế toán và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số” trênbáo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất có một số tiền nhất định.(3) Nếu giá phí hợp nhất lớn hơn so với phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợplý thuần của tài sản, nợ phải trả được xác định tại ngày mua, thì chỉ tiêu ‘lợi thếthương mại” trên bảng cân đối kế toán hợp nhất có một số tiền nhất định.Sự khác biệt về con số vốn chủ sở hữu, trong khi chủ sở hữu (cổ đông của công tymẹ) không bỏ thêm vốn, cũng không hề rút bớt vốn. Do khi lập BCTC riêng, cáckhoản đầu tư vào Công ty con được ghi nhận theo phương pháp vốn gốc, còn khihợp nhất, nó được lập theo phần vốn mà cổ đông của công ty mẹ hiện sở hữu ởcông ty con tại ngày hợp nhất (Phương pháp vốn chủ sở hữu).Trên bảng cân đối kế toán riêng không thấy có chỉ tiêu “Lợi thế thương mại” trongkhi trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất xuất hiện chỉ tiêu “Lợi thế thương mại”.Lợi thế thương mại là phần chênh lệch của giá phí hợp nhất so với phần sở hữu củabên mua trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được vàcác khoản nợ tiềm tàng đã ghi nhận theo quy định.Các bài viết liên quan:=>>> Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế haykhông?=>>> Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính - KTĐM=>>> Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không? Kế toán Đức Minh=>>> Các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động