Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp” tại Xí nghiệp Sông Đà - Đề tài thực tập

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

31/10/2017 25 1 77 Trang doc

Khoa kk
Trường CĐCN Hà Nội Khoa Kinh Tế
Lời nói đầu
1-Sự cần thiết của đề tài:
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành
phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2010, nước ta bản một nước
công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh
doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, hội công bằng, dân
chủ, văn minh.Vì vậy, Đảng Nhà nước ta luôn trú trọng quan tâm đến
sự phát triển của kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn
bản để định ra phương án phát triển. Trong phát triển mới, ưu tiên quy
vừa và nhỏ, xây dựng một số công trình quy mô lớn thật cần thiết và hiệu quả,
tạo ra những mũi nhọn trong từng bước phát triển. Bởi vậy, xây dựng một
trong những ngành công nghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, phát
triển hoàn thiện mục tiêu. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp
xây dựng đang những bước tăng trưởng phát triển cao, đó những
công trình, hạng mục công trình quy mô lớn công nghệ hiện đại. Tuy
nhiên sự canh tranh gay gắt của môi trường kinh doanh, đòi hỏi các doanh
nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nh
nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trường.
Trong thời gian thực tập tại nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc công ty cổ
phần Sông Đà 11. Với những công trình, hạng mục công trình lớn, thời gian
thi công dài. vậy, công việc theo dõi, tính toán giá thành các công trình,
hạng mục công trình chiếm phần lớn trong công việc kế toán của nghiệp.
Cùng với xu hướng hội nhập của nền kinh tế môi trường kinh doanh ngày
càng gay gắt, nghiệp luôn tự mình đổi mới cách thức kinh doanh hoàn
thiện công tác kế toán nhằm mục tiêu đạt được doanh thu cao và giá thành hạ.
Vậy nên, em mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi
phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại nghiệp nhằm mong
muốn được đóng góp một phần nào đó trong công tác kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành của xí nghiệp.
Trương THị Thúy Nga-Lớp CĐKT2-K4
Luận văn tốt nghiệp

Trường CĐCN Hà Nội Khoa Kinh TếLời nói đầu1-Sự cần thiết của đề tài: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàndân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đếnnăm 2010, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp phát triểnvới nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanhkhác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội côngbằng, dân chủ, văn minh.Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn trútrọng và quan tâm đến sự phát triển của kinh tế-xã hội, lấyhiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để định raphương án phát triển. Trong phát triển mới, ưu tiên quy môvừa và nhỏ, xây dựng một số công trình quy mô lớn thật cầnthiết và hiệu quả, tạo ra những mũi nhọn trong từng bướcphát triển. Bởi vậy, xây dựng là một trong những ngành côngnghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, phát triển vàhoàn thiện mục tiêu. Trong những năm gần đây ngành côngnghiệp xây dựng đang có những bước tăng trưởng và pháttriển cao, đó là những công trình, hạng mục công trình cóquy mô lớn và công nghệ hiện đại. Tuy nhiên sự canh tranhgay gắt của môi trường kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệpphải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh củamình nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trường. Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3thuộc công ty cổ phần Sông Đà 11. Với những công trình,hạng mục công trình lớn, thời gian thi công dài. Vì vậy, côngviệc theo dõi, tính toán giá thành các công trình, hạng mụccông trình chiếm phần lớn trong công việc kế toán của xínghiệp. Cùng với xu hướng hội nhập của nền kinh tế và môiTrương THị Thúy Nga-Lớp CĐKT2-K4Luận văn tốt nghiệp Trường CĐCN Hà Nội Khoa Kinh Tếtrường kinh doanh ngày càng gay gắt, xí nghiệp luôn tự mìnhđổi mới cách thức kinh doanh và hoàn thiện công tác kế toánnhằm mục tiêu đạt được doanh thu cao và giá thành hạ. Vậynên, em mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sảnphẩm xây lắp” tại xí nghiệp nhằm mong muốn được đónggóp một phần nào đó trong công tác kế toán chi phí sản xuấtvà tính giá thành của xí nghiệp. 2-Mục đích nghiên cứu của đề tài: Sự hỗ trợ của công tác hoạch toán kế toán trong doanhnghiệp là hết sức cần thiết bởi hạch toán kế toán là công cụcó vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanhnghiệp. Thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là công táckế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽhạn chế được những thất thoát, lãng phí và là cơ sở để giảmchi phí sản xuất, hạ giá thành tăng lợi nhuận cho doanhnghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanhnghiệp trong hiện tại và tương lai.3-Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toántập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cùng với sự nhậnthức của bản thân trong quá trình học tập. Em mạnh dạnchọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chiphí và tính giá thành sản phẩm xây lắp” tại Xí nghiệpSông Đà 11-3 thuộc Công Ty Cổ Phần Sông Đà 11.4-Phương pháp nghiên cứu: Hạch toán kế toán là khoa học kinh tế, có đối tượngnghiên cụ thể mà ở đây đối tượng nghiên cứu là kế toán tậphợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Do vậy phương phápnghiên cứu trong bài Luận văn áp dụng là phương pháp duyTrương THị Thúy Nga-Lớp CĐKT2-K4Luận văn tốt nghiệp Trường CĐCN Hà Nội Khoa Kinh Tếvật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp tìm hiểu thựctế tại Xí nghiệp.5-Những đóng góp chính của luận văn: Đây là công trình khoa học, là kết quả lao động nghiêmtúc, kết hợp với những kiến thức đã học, cùng với sự hướngdẫn tận tình của thầy giáo – Thạc sỹ Đặng Ngọc Hùng và tậpthể cán bộ Ban kế toán của XN. Mong rằng những vấn đề màLuận văn đưa ra nhằm đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế vàgóp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tínhgiá thành sản phẩm tại XN. Tuy nhiên với thời gian nghiên cứukhông nhiều và thiếu những kinh nghiệm thực tiễn chắc chắnLuận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mongnhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và cán bộkế toán Xí nghiệp để Luận văn hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn – ThạcSỹ Đặng Ngọc Hùng và tập thể cán bộ Ban kế toán của XíNghiệp đã giúp đỡ em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này.6-Bố cục của luận văn:Ngoài phần mở đầu, các phần mục lục, tài liệu thamkhảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần SôngĐà 11 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phívà tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiệncông tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sảnphẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công ty CổPhần Sông Đà 11.Trương THị Thúy Nga-Lớp CĐKT2-K4Luận văn tốt nghiệp

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động