Kế toán nguyên vật liệu Phạm Ngọc Đang -

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

31/10/2017 11 4 48 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Thực tập kế toán

Từ khóa
Khoa : Kế toán Lớp: ĐHKT 4 –K1
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................................5
DANH MỤC SƠ ĐỒ.............................................................................................................5
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................6
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Hùng Vương................................8
1.1.2.Những nội dung cơ bản.................................................................................................8
Chỉ tiêu..................................................................................................................................9
Năm 2009...............................................................................................................................9
Năm 2010...............................................................................................................................9
Năm 2011...............................................................................................................................9
Năm 2011 so vơi 2009...........................................................................................................9
Năm 2011 so với 2010...........................................................................................................9
Tổng tài sản...........................................................................................................................9
16.627.235.554.......................................................................................................................9
57.392.426.583.......................................................................................................................9
43.544.558.280.......................................................................................................................9
26.917.322.726.......................................................................................................................9
161,89%.................................................................................................................................9
-13.847.868.303......................................................................................................................9
-24,13%..................................................................................................................................9
Tổng TSNH...........................................................................................................................9
12.332.294.417.......................................................................................................................9
53.605.539.836.......................................................................................................................9
40.087.235.064.......................................................................................................................9
27.754.940.647.......................................................................................................................9
225,06%.................................................................................................................................9
-13.518.304.772......................................................................................................................9
-25,22%..................................................................................................................................9
Tổng TSDH...........................................................................................................................9
4.294.941.137.........................................................................................................................9
3.786.886.747.........................................................................................................................9
3.457.305.216.........................................................................................................................9
-837.635.921...........................................................................................................................9
Luận văn tốt nghiệp 1 SV: Lê Thị Bích Hồng

Khoa : Kế toán Lớp: ĐHKT 4 –K1MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................................5DANH MỤC SƠ ĐỒ.............................................................................................................5LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................61.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Hùng Vương................................81.1.2.Những nội dung cơ bản.................................................................................................8Chỉ tiêu..................................................................................................................................9Năm 2009...............................................................................................................................9Năm 2010...............................................................................................................................9Năm 2011...............................................................................................................................9Năm 2011 so vơi 2009...........................................................................................................9Năm 2011 so với 2010...........................................................................................................9Tổng tài sản...........................................................................................................................916.627.235.554.......................................................................................................................957.392.426.583.......................................................................................................................943.544.558.280.......................................................................................................................926.917.322.726.......................................................................................................................9161,89%.................................................................................................................................9-13.847.868.303......................................................................................................................9-24,13%..................................................................................................................................9Tổng TSNH...........................................................................................................................912.332.294.417.......................................................................................................................953.605.539.836.......................................................................................................................940.087.235.064.......................................................................................................................927.754.940.647.......................................................................................................................9225,06%.................................................................................................................................9-13.518.304.772......................................................................................................................9-25,22%..................................................................................................................................9Tổng TSDH...........................................................................................................................94.294.941.137.........................................................................................................................93.786.886.747.........................................................................................................................93.457.305.216.........................................................................................................................9-837.635.921...........................................................................................................................9Luận văn tốt nghiệp 1 SV: Lê Thị Bích Hồng Khoa : Kế toán Lớp: ĐHKT 4 –K1-19,5%....................................................................................................................................9-329.581.531...........................................................................................................................9-7,67%....................................................................................................................................9Tổng NV................................................................................................................................916.627.235.554.......................................................................................................................957.392.426.583.......................................................................................................................943.544.558.280.......................................................................................................................926.917.322.726.......................................................................................................................9161.9%...................................................................................................................................9-13.847.868.303......................................................................................................................924,13%...................................................................................................................................9Nợ phải trả............................................................................................................................910.587.535.372.......................................................................................................................951.176.116.929.......................................................................................................................936.658.771.610.......................................................................................................................926.071.236.238.......................................................................................................................9246,24%.................................................................................................................................9-14.517.345.319......................................................................................................................9-28,37%..................................................................................................................................9Vốn chủ sở hữu.....................................................................................................................96.039.700.182.........................................................................................................................96.216.309.654.........................................................................................................................96.885.786.670.........................................................................................................................9846.086.488............................................................................................................................914,01%...................................................................................................................................966.947016...............................................................................................................................910.77%...................................................................................................................................91.2. Đặc điểm và nhiệm vụ của ngành nghề kinh doanh......................................................101.2.1.Đặc điểm và ngành nghề kinh doanh..........................................................................101.2.2. Nhiệm vụ.....................................................................................................................101.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.....................................................................101.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy SXKD....................................................................................12Luận văn tốt nghiệp 2 SV: Lê Thị Bích Hồng Khoa : Kế toán Lớp: ĐHKT 4 –K1CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG...................................................................................................................152.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy công tác kế toán...................................................................152.1.5. Hình thức tổ chức sổ kế toán vận dụng tại công ty....................................................172.1.6. Vận dụng chế độ chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Hùng Vương........192.2. Thực trạng về hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hùng Vương – Thanh Hóa.......................................................................................................................................202.2.1. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hùng Vương – Thanh Hóa....202.4.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty.....................................................................202.2.1.2. Phân loại đánh giá và công tác quản lý NVL..........................................................212.2.1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu...............................................................................23Diễn giải...............................................................................................................................30Diễn giải...............................................................................................................................312.2.1.4. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu...........................................................................332.2.2. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hùng Vương...................................................................................................................................372.2.2.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu...................................................................372.2.2.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu....................................................................39STT.......................................................................................................................................40Trích yếu...............................................................................................................................40Số hiệu Tk............................................................................................................................40Số tiền...................................................................................................................................40Nợ.........................................................................................................................................40Có.........................................................................................................................................40Nợ.........................................................................................................................................40Có.........................................................................................................................................401............................................................................................................................................402............................................................................................................................................403............................................................................................................................................404............................................................................................................................................405............................................................................................................................................406............................................................................................................................................401............................................................................................................................................40Xuất NVL chính...................................................................................................................401521......................................................................................................................................401.384.231.934.......................................................................................................................40621........................................................................................................................................401.384.231.934.......................................................................................................................40Cộng.....................................................................................................................................401.384.231.934.......................................................................................................................401.384.231.934.......................................................................................................................40STT.......................................................................................................................................41Trích yếu...............................................................................................................................40Số hiệu Tk............................................................................................................................40Số tiền...................................................................................................................................40Nợ.........................................................................................................................................41Có.........................................................................................................................................41Luận văn tốt nghiệp 3 SV: Lê Thị Bích Hồng

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động