Luận văn kinh tế chính trị - Thực trạng việc vận dụng Quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn Quy luật giá trị ở nước ta trong thời gian tới

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/11/2017 311 25 3 Trang doc

TieuPhong

Thể loại : Kinh tế chính trị

MỤC LỤC
Mở đầu.................................................................................................... 2
Chương I: Quy luật giá trị vai trò của quy luật giá trị trong nền
kinh tế hàng hoá ....................................................................................3
1.1. Quy luật giá trị..................................................................................3
1.1.1. Nội dung của Quy luật giá trị.........................................................3
1.1.2. Hình thức của Quy luật giá trị........................................................4
1.2. Vai trò của Quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hoá.....................4
1.2.1. Điều tiết sản xuất và lưu thong hàng hoá ......................................4
1.2.2. Kích thích cải tiến kỹ thuật............................................................6
1.2.3. Phân hoá những người sản xuất hàng hoá .....................................6
Chương 2: Thực trạng việc vận dụng Quy luật giá trị vào nền kinh
tế nước ta thời gian qua những giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn
Quy luật giá trị ở nước ta trong thời gian tới......................................8
2.1. Thực trạng và vai trò.........................................................................8
2.1.1. Thực trạng việc vận dụng Quy luật g trị nước ta thời gian
qua.8
2.1.2. Vai trò của Quy luật giá trị...........................................................14
2.2. Những giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn Quy luật giá trị nước
trong thời gian tới...................................................................................14
2.2.1. Điều tiết khống chế và quản lý vĩ mô..........................................14
2.2.2. Nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.......................15
2.2.3. Giảm bất bình đẳng trong xã hội..................................................17
2.2.4. Quan tâm đầu tư hơn nữa vào nền giáo dục.................................18
Kết luận................................................................................................. 19
1

MỤC LỤCMở đầu.................................................................................................... 2Chương I: Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị trong nềnkinh tế hàng hoá ....................................................................................31.1. Quy luật giá trị..................................................................................31.1.1. Nội dung của Quy luật giá trị.........................................................31.1.2. Hình thức của Quy luật giá trị........................................................41.2. Vai trò của Quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hoá.....................41.2.1. Điều tiết sản xuất và lưu thong hàng hoá ......................................41.2.2. Kích thích cải tiến kỹ thuật............................................................61.2.3. Phân hoá những người sản xuất hàng hoá .....................................6Chương 2: Thực trạng việc vận dụng Quy luật giá trị vào nền kinhtế nước ta thời gian qua và những giải pháp nhằm vận dụng tốt hơnQuy luật giá trị ở nước ta trong thời gian tới......................................82.1. Thực trạng và vai trò.........................................................................82.1.1. Thực trạng việc vận dụng Quy luật giá trị ở nước ta thời gianqua.82.1.2. Vai trò của Quy luật giá trị...........................................................142.2. Những giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn Quy luật giá trị ở nướctrong thời gian tới...................................................................................142.2.1. Điều tiết khống chế và quản lý vĩ mô..........................................142.2.2. Nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.......................152.2.3. Giảm bất bình đẳng trong xã hội..................................................172.2.4. Quan tâm đầu tư hơn nữa vào nền giáo dục.................................18Kết luận................................................................................................. 191 Tài liệu tham khảo...............................................................................202 LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế hàng hoá, có những quy luật kinh tế chi phốihoạt động của những người quản lý sản xuất hàng hoá. Quy luật kinh tếhoạt động ở mỗi phương thức sản xuất hợp thành hệ thống tác động chiphối hoạt động của phương thức sản xuất đó. Vì vậy, việc tìm hiểu vànắm bắt các quy luật kinh tế có ý nghĩa hết sức to lớn. Đặc biệt là tronggiai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đang xây dựng mô hình kinh tế là:"Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".Trong đề án này, tôi xin được đi sâu phân tích quy luật giá trị vàvai trò của nó trong nền kinh tế thị trường.3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động