Hướng dẫn mở file csv không bị lỗi font trong excel

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

07/11/2017 86 12 8 Trang pdf

nakamoto
ng dn m file .CSV
không b li font
Tình trng:
Khi export d liu t SugarCRM listview (vd Account listview, Contact listview…), trong nếu
d liu là tiếng Vit thì khi m file CSV vừa được xut ra vi Excel thì s b li font.
Nguyên nhân:
- File CSV không h tr định dng Unicode
Cách khc phc:
Tài liệu này hưng dn m file CSV được export t Sugar mà không b li font (file CSV có
cha tiếng Vit).
Cách 1:
B1: M file .csv vừa được xut ra bi Sugar. VD: Accounts.csv
B2: Right-click vào file Accounts.csv > Open with > Notepad
B3: Ti màn hình Notepad > menu File > Save as
- File name: Accounts.xls
- Save as type: All types
- Econding: UTF-8
Hướng dẫn mở file .CSV không bị lỗi font Tình trạng: Khi export dữ liệu từ SugarCRM listview (vd Account listview, Contact listview…), trong nếu dữ liệu là tiếng Việt thì khi mở file CSV vừa được xuất ra với Excel thì sẽ bị lỗi font. Nguyên nhân: - File CSV không hỗ trợ định dạng Unicode Cách khắc phục: Tài liệu này hướng dẫn mở file CSV được export từ Sugar mà không bị lỗi font (file CSV có chứa tiếng Việt).  Cách 1: B1: Mở file .csv vừa được xuất ra bởi Sugar. VD: Accounts.csv B2: Right-click vào file Accounts.csv > Open with > Notepad B3: Tại màn hình Notepad > menu File > Save as - File name: Accounts.xls - Save as type: All types - Econding: UTF-8 B4: click nút Save B5: Bây giờ mở lại file Account.xls trong Excel để kiểm tra kết quả.  Cách 2: Nội dung hướng dẫn: Xuất dữ liệu. Người sử dụng: Tất cả nhân viên. Mục tiêu: Hướng dẫn nhân viên Xuất dữ liệu ra file CSV. No# User Actions Actions Of Application 1 Ví dụ thao tác trên module Khách hàng: B1: Vào Sales  Accounts. (các module khác thực hiện tương tự) B2: Check để chọn những dòng dữ liệu (record) mà ta muốn xuất. Ngoài ra bạn có thể chọn dấu sổ xuống và chọn Select This Page (chọn tất cả các dòng dữ liệu hiện ở trang này), Select All (chọn tất cả các dòng dữ liệu), Deselect All (bỏ chọn tất cả các dòng dữ liệu). B3: Nhấn Action Export. B4: Lưu lại file vừa xuất ra. (Đối với các module còn lại thì tương tự).

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động